نویسندگان

1 نویسنده کتاب

2 هیأت علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

کتاب «جنگ‌ خلیج[فارس]: ریشه‌ها، تـاریـخ و نتـایـج آن» که توسط «جـان بُـلوچ» و «هـاروی موریس» نوشته شده است، نخستیـن بـار در سـال 1989 از سـوی انتشـارات مثـون انتشـار یافت. جـان بـلوچ خبـرنگار مطبوعاتی «دیلی تلگـراف» (1969) و «شبکه‌ی جهـانـی بـی‌.بـی‌.سـی»، بـه‌عنــوان ویــراستـار روزنــامــه‌هــای «خــاورمیــانــه» و «دیپلماتیک»، فعالیت خود را آغاز نمود. کتاب‌های «ظهور جنگ: خاورمیانه سال 1967 تا 1973»، و «نبرد آخر: تهاجم اسراییلی‌هـا به لبنان و خلیـج [فارس]» ازجمله آثـار اوست. هاروی موریس نیز «خبـرنگار رویتـر» در تهـران و بیروت بـوده است که بعـداً به‌عنـوان تدویـن کننـده‌ی بخـش خاورمیانه‌ای روزنامه‌ی «ایندیپندنت»، فعـالیت خـود را در ایـن روزنامه آغاز کرد.