نویسندگان

1 نویسنده کتاب

2 معرفی و نقد کتاب

چکیده

کتـاب «ایــران و عـراق در جنگ»، نوشته‌ی شهـرام چوبین و چارلز تریپ است که در دوازده فصل، چهار ضمیمه، کتاب‌شناسی و نمایه سامان یافته است و در سـال 1991 بـرای بـار دوم از سوی انتشارات وست ویو در کلرادوی امریکا در 318 صفحه منتشر شده است.