نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس‌ارشد زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

چکیده

دوران هشت سال دفاع مقدس یکی از گسترده‌ترین حوزه‌های تفکر، اندیشه و پژوهش را فراروی اندیشمندان و پژوهشگران این کشور قرار داده است، تا ابعاد پیچیده و ناشناخته‌ای از فرهنگ و ارزش‌های اصیل مذهبی و ملی مردم ایران را مورد پژوهش قرار دهند. مقاله‌ی حاضر تلاشی است در این حوزه، که سعی دارد تأثیر جنگ هشت ساله را بر مقوله‌ی هویت‌سازی فرهنگ ایرانی در شعر، بررسی نماید. طرح مباحث مربوط به هویت ایرانی در شعر دفاع مقدس، سبب ترویج اندیشه‌های مهرورزی به میهن و تقویت روحیه‌ی دفاع از آن شد و شعر، به‌عنوان وسیله عمده‌ای برای تجلی مبانی هویت ایرانی مطرح گردید که نوع نگرش انسان ایرانی را به دنیای پیرامون خود نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها