نویسندگان

1 نویسنده کتاب

2 معرفی و نقد کتاب

چکیده

کتاب «بررسی‌ جنگ‌های پانصد سال اخیر ایـران و مقـایسه با جنگ‌ تحمیلـی عراق علیه ایران» در بهـار سال 1383 با قلم آقایان دکتر رضـا شیـرزادی و دکتر اسماعیل منصـوری‌لاریجانی و از سوی نشر «عروج نـور» به چاپ رسیده است. کتـاب در یک مقدمه و پنج فصل و در 319 صفحه به نگـارش درآمـده است. این کتـاب به بررسی جنگ‌هایی که طی دوره‌های تاریخی مختلف شامل دوره‌های صفویه، افشاریه، زندیه، قاجاریه، پهلوی و جمهـوری اسلامی به وقوع پیوسته‌اند می‌پـردازد و نتایج و آثار هر یک از این جنگ‌هـا را ـ که اغلب به شکست ایران و انتـزاع بخش‌هـایی از کشور انجامیده است ـ بررسـی می‌نمـایـد؛ البته جنگ تحمیلـی عــراق علیه ایـران یکـی از استثنـائـات ایـن جنگ‌هـا بـوده است. فصل‌هـای اول تـا چهـارم کتاب توسط دکتر رضا شیرزادی و فصل پنجم توسط دکتر اسمـاعیل منصـوری‌لاریجـانی بـه نگارش درآمده است.