نویسندگان

1 گردآورنده و مؤلف کتاب

2 معرفی و نقد کتاب

چکیده

وقـوع جنگ تحمیلـی در شهـریـور 1359 در ایـران و ادامه‌ی آن به مـدت هشت سال، آثار عمیقی در ابعاد مختلف در کشـور برجـای گذاشت. یکـی از عرصه‌هـایی که به‌شدت از جنگ تـأثیـر پذیرفت، حوزه‌ی فرهنگ و اجتماع بود. گذشتـه از تقـویت روحیـه‌‌ی ایثـار و فداکـاری، وحـدت و هم‌گـرایی کـه در روابـط و منـاسبات و کنش‌های مردم و نظـام سیـاسی ایجـاد شـد، در عرصه‌ی کتابت و ادبیـات و تولید اندیشه نیز این اثـرات مشهـود گـردیـد. اهـل قلـم و اندیشه‌ورزانـی کـه یـا خـود در کـوران جنگ حضور داشتند یا نسبت به ثبت و ضبط دست‌آوردهـای فرهنگی و معنوی جنگ احسـاس مسئوولیت می‌کـردنـد، بـه‌صـورت خـودانگیختـه بـه تـدویـن حماسه‌هـا، خاطرات یا ثبت و گردآوری اشعـار، سروده‌ها، قصه‌ها، نقاشی، سینما و تئاتـر و... به‌عنـوان جریـان عظیـم و نیرومنـد فرهنگی که بخشی از هـویت ملی ایرانیان درآمده بود، اقدام نمودند.