نویسندگان

1 نویسنده کتاب

2 عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران-دانشکده علوم اجتماعی (معرفی و نقد کتاب)

چکیده

کتاب «اجتناب‌ناپذیری جنگ» تألیفی است از محمـد درودیـان کـه در چهـار فصـل و 288 صفحه توسط مـرکـز مطالعات و تحقیقات جنگ به چـاپ رسیده است. درودیان از محققین پرکار موضوع جنگ عراق علیه ایران است و در دهه‌ی اخیـر آثار بسیـاری در ایـن زمینه ارایـه داده است. این کتـاب نیـز بخشی از مجموعه‌ی چهـار جلدی وی تحت عنـوان «نقد و بررسی جنگ ایران و عـراق» است که طی سـال‌های اخیر توسط ایشان تهیه و تدوین شده است. این مجموعه به تعبیر مؤلف «با روی‌کرد جدید، بررسی مسـایل جنگ را در یک تعامل فعال در برابرتحولات و نیازهای جامعه مورد توجه قرار داده است»(ص 10). عناوین سه‌ بخش دیگر این مجموعه عبـارت است از: پرسش‌هـای اسـاسی جنگ، علل تداوم جنگ، چگونگی پایان جنگ و علت پـذیـرش قطعنامه‌ی 598 (چاپ نشده).