نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی، پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

جنگ به‌عنوان رخدادی سرنوشت‌ساز، زندگی و زبان مردم یک جامعه را تا دهه‌ها بعد تحت تأثیر قرار می‌دهد. برخی از پی‌آمدهای جنگ با نتیجه‌ی آن (پیروزی یا شکست) در ارتباط است و برخی هم ناشی از خود جنگ و استلزامات آن است. در مقاله‌ی حاضر، دو موضوع درباره‌ی دوره‌ی پس از جنگ، مورد توجه و تأکید قرار گرفته است: اول، پدیده‌ی روزمره شدن مرگ که در صورت تداوم و تعمیق می‌تواند به نهادینه شدن جایگاه مرگ در زندگی (مرگ‌اندیشی) منتهی شود و آثار خاص خود را به همراه دارد؛ دوم، تقسیم‌بندی ناراضیان از منطق و روند حاکم بر زندگی در دوره‌ی صلح و آرامش، به‌ویژه کسانی که می‌کوشند به نحوی آرمان‌ها و ارزش‌های دوره‌ی گذشته را احیا کنند.

کلیدواژه‌ها