نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در مقاله‌ی حاضر این دیدگاه مطرح شده است که اینترنت علاوه بر اطلاع‌رسانی موجب بروز تحولات هستی‌شناختی در کاربران نیز می‌شود. شخص با ورود به اینترنت به دنیای مجازی گام می‌گذارد. این سپهر مجازی امکان هویت‌سازی را به اشکال جدیدی فراهم می‌آورد. این امر در نهایت به تکثر هویتی و رشد فردیت در شخص می‌انجامد. به عقیده‌ی ‌نویسنده، نظریه‌های متعارف درباره‌‌ی هویت قادر به توضیح این مسأله نیستند. از این‌رو، وی برای تشریح تأثیرات هویتی اینترنت در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه از نظریه‌ی بازتابی هویت استفاده کرده است.

کلیدواژه‌ها