نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه‌شناسی، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

2 کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی و پژوهشگر مسایل اجتماعی و قومی

چکیده

هدف مقاله‌ی حاضر، بررسی رابطه‌ی میزان سرمایه‌ی اجتماعی و نقش آن در میزان روابط بین قومی و هویت ملی جوانان کُرد ساکن شهر مهاباد و جوانان ترک‌زبان ساکن در شهر تبریز و مقایسه‌ی این دو گروه از نظر میزان هر یک از متغیرهای فوق می‌باشد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که میزان هویت ملی پاسخ‌گویان در حد بالایی است. میزان سرمایه‌ی اجتماعی گروه‌های مورد مطالعه پایین، و میزان روابط بین قومی پاسخ‌گویان بسیار پایین است. گرایش به سایر اقوام میزان روابط بین قومی را تقویت می‌کند و هر دو متغیر فوق تأثیر مثبتی بر میزان هویت ملی جوانان دارد. سرمایه‌ی اجتماعی نیز بر روی گرایش به سایر اقوام، روابط بین قومی و هویت ملی تأثیر مثبتی داشته و آن‌ها را تقویت می‌کند.

کلیدواژه‌ها