نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

چکیده

امروزه حرکت ایده‌ها، سرمایه‌، مردم و بسیاری از اجزا و عناصر اجتماعی ـ فرهنگی و سایر عوامل که بر رفتارهای اجتماعی و شیوه‌های زندگی و الگوهای کنش تأثیرگذار بوده‌اند؛ سریع‌تر و گسترده‌تر از هر زمان و مکان و دوره‌ای از تاریخ، بشری شده است. جهانی‌شدن؛ دنیای معاصر بشری را بیش از پیش در ارتباطات و اطلاعات متقابل قرار داده است. جریان ترافیک در این شبکه‌ی جدید نه‌تنها سطوح جدیدی را سرعت بخشیده؛ بلکه جهت‌های حرکت را چندگانه کرده است. پویایی‌های جورواجور و نو، کانون مدل‌ها و اشکال تعلق و الگوهای تبادل زیادی را به‌وجود آورده است. در دنیای معاصر، فرایند دگرگونی‌ها و اتصال فرهنگ‌ها، نوعی تبدیل‌های جدیدی را صورت داده و الگوهای جدیدی را طرح‌ریزی کرده است که نه‌ شکل اصیل و بنیادینی از یک حوزه‌‌ی فرهنگی را به‌صورت محض می‌توان دید و نه الگویی از تأثیرپذیری‌هایی که بر یک عرصه‌ی‌ فرهنگی تأثیر‌گذار بوده است قابل مشاهده است. بنابراین، تلفیقی از دو گونه‌ی‌ خاص که به‌ ظهور پدیده‌ی جدیدی منجر شده است؛ دیده می‌شود. شهرهای ایران کانون همین پدیده‌های دو گونه‌ی خاص هستند‌ که به فرهنگ کریوله‌شده تبدیل شده است. در این فرهنگ کریوله‌ الگوی شهری جدید و متمایز را خواهیم داشت که با نوع و ساختار سنتی خود و با نوع و ساختی که از آن متأثر بوده است؛ تفاوت دارد؛ یعنی، نه آن است و نه این؛ بلکه نوع جدیدی که از آن به‌نام فرهنگ کریوله شهری ایران می‌توان نام برد.

کلیدواژه‌ها