نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی و مدرس دانشگاه پیام‌نور

چکیده

بدون تردید، ورود فن‌آوری‌های ارتباطی ـ به‌ویژه اینترنت ـ دگرگونی‌های بنیادینی را در ساختار مناسبات و ارتباطات انسانی ایجاد کرده است. پی‌آمد این امر شکل‌گیری نوع جدیدی از تعاملات انسانی است که ضمن تمایز از الگوهای ارتباطی مرسوم در رسانه‌های ارتباط‌جمعی، عملاً فرصت‌های نوینی را در جهت تجلی خود و هویت، به‌وجودآورده است. از آن‌جا که اینترنت امروزه به‌عنوان بخشی از تجربیات و زندگی روزمره‌ی افراد درآمده است، بالتبع شناخت جامعه‌ی نوین مستلزم بررسی همه‌جانبه‌ی الگوهای ارتباطی موجود در جامعه می‌باشد. از این‌رو، ما در این مقاله تلاش خواهیم‌کرد تا ضمن بررسی آثار اینترنت بر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی، مهم‌ترین پی‌آمدهای آن را در تکوین و برسازی هویت (فردی و جمعی)، بر مبنای روی‌کردهای نظری مختلف، مورد ارزیابی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها