نویسندگان

1 نویسنده کتاب

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

«دیوید براون» استاد مجرب و با سابقه‌ی «مدرسه‌ی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه مردک» در استرالیا بوده و تاکنون آثار متعددی را در زمینه‌ی ناسیونالیسم و قومیت تألیف نموده است. وی نویسنده‌ی کتاب «دولت و سیاست قومی در آسیای جنوب شرقی» و یکی از تدوین‌کنندگان کتاب «به‌سوی دموکراسی غیرلیبرال در آسیا ـ پاسیفیک» می‌باشد. کتاب «ناسیونالیسم معاصر» نیز ازجمله آثار اوست