نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت مدیره‌ی انجمن جامعه‌شناسان ایران و استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

در یکصد سال اخیر، ناسیونالیسم کردی به‌موازات رشد ناسیونالیسم ملی در کشورهای ترکیه، عراق و ایران (در فرایند تشکیل دولت ـ ملت‌ها) شکل گرفت. در بستر ناسیونالیسم مذکور تاکنون چند جنبش کردی به‌منظور تحقق خودمختاری سیاسی شکل‌‌گرفته است. این مقاله به تبیین یکی از جنبش‌های کردی در ایران در سال‌های 1357-1367 می‌پردازد. در چارچوب تبیینی ـ تجربی این نوشته نشان داده‌می‌شود که چرا راهبرد ناسیونالیست‌های کُرد در جنبش مذکور، راهبردی عقیم بود.

کلیدواژه‌ها