نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت‌مدرس

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت‌مدرس

چکیده

بررسی وضعیت دین‌داری در بین دانشجویان عنوان مقاله‌ی حاضر است. مدل مورد استفاده برای بررسی وضعیت دین‌داری، مدل پیشنهادی آقای شجاعی‌زند می‌باشد. روش تحقیق، پیمایش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه است. جمعیت آماری 25092 نفر که حجم نمونه با فرمول نمونه‌گیری کوکران 400 نفر برآورد شده و پرسشنامه‌ها با روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی متناسب با حجم بین دانشجویان توزیع گردید. نتایج به‌دست آمده، نشانگر این است که میزان پای‌بندی دانشجویان به ابعاد مختلف دین‌داری از پراکندگی قابل توجهی برخوردار است؛ به‌طوری‌که پاسخگویان در ابعاد اعتقادات دینی، اخلاق و تکالیف فردی، بیش‌ترین نمره و در عبادت جمعی، عبادت فردی و دانش دینی کم‌ترین نمره را اخذ کردند. هم‌چنین دین‌داری دانشجویان با ترکیب همه‌ی ابعاد و متغیرها، بیش‌تر به سمت متوسط میل می‌کند، به‌طوری‌که دین‌داری 25/45 درصد از آن‌ها متوسط، 5/41 درصد کم و 25/13 درصد زیاد می باشد. در ضمن سه نوع دین‌داری مبتنی بر شریعت، اجتماعی و باطنی با نسبت‌های 77/33، 32/28 و 91/37 در بین دانشجویان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها