نویسندگان

1 نویسنده کتاب

2 هیأت علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران (معرفی و نقد کتاب)

چکیده

کتاب «هویت و فرهنگ: روایت‌های تمایز و تعلق»، اثر «کریسن ویدُن» در سال 2004 و از سوی انتشارات Open University به زیور طبع آراسته شده است.
کریس ویدن، در سال‌های اخیر کتاب‌های بحث برانگیزی نوشته که با استقبال خوانندگان مواجه شده است. دکتر ویدن در سال 1952 در آلمان به دنیا آمد و تحصیلات خود را در دانشگاه‌های «ساوتمپتون» و «بیرمنگام»سپری نمود. عنوان رساله دکتری وی، «وجوه سیاسی آثار و ادبیات طبقه کارگر در بریتانیای دوران جنگ» می‌باشد که آن را در سال 1984 به پایان رسانید. وی هم اکنون در دانشگاه «کاردیف» به تدریس نظریه انتقادی، مطالعات فرهنگی و مطالعات زنان اشتغال دارد.
حوزه علایق مطالعاتی و پژوهشی خانم ویدن دربرگیرنده عرصه‌ای وسیع و مرتبط با نظریه‌های فرهنگی، مطالعات جنسیتی، فمینیسم، سیاست‌های فرهنگی، فرهنگ و هویت، نژاد و قومیت و آثار زنان است. برخی از آثار وی عبارتند از: سیاست‌های فرهنگی جنسیت و طبقه (1985)، کنش فمینیستی و نظریه‌ پساساختارگرا (1994)، سیاست‌های فرهنگی: جنسیت طبقاتی، نژاد و جهان پست‌مدرن (1995)، فمینیسم؛ نظریه و سیاست تمایز (1999)، فرهنگ و هویت: روایت‌های تمایز و تعلق (2005)، جنسیت، فمینیسم و داستان‌نویسی در آلمان 1914-1840(با همکاری پیتر لانگ(2007) (1).
موضوع محوری کتاب «هویت و فرهنگ: روایت‌های تمایز و تعلق»، که در 8 فصل و 177 صفحه تنظیم شده است، بررسی مسأله هویت در جوامع چند قومی است که نویسنده پرسش‌هایی از این دست را دغدغه‌ اصلی خود می‌داند: روایت‌های فرهنگی، چگونه هویت‌های فردی و جمعی را خلق می‌نمایند؟، مفاهیم هویت و تعلق چگونه موقعیت و جایگاه افراد را تعریف می‌کنند؟، و فرهنگ چگونه به ترسیم زوایای هویتی و یا به چالش کشیدن آن می‌پردازد؟