نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

چکیده

مازندران از معدود سرزمین‌هایی است که هم در جهان اساطیری‌ شأن و نشان ویژه‌ای دارد و هم در جهان واقعیت از نام و اعتبار برخوردار است. محققان برای این سرزمین‌ در دنیای پر رمز و راز اسطوره‌ای، ساحت و سیمای مبهم و متناقضی ترسیم کرده‌اند؛ چنانکه گروهی از محققان نامدار ایرانی و انیرانی، مازندران اساطیری را از تبرستان یا مازندران کنونی جدا دانسته و گستره مازندران اساطیری را در هند، یمن و مصر جست‌وجو کرده‌اند و برخی از پژوهشگران نیز مازندران اساطیری را با تبرستان و مازندران معاصر یکی دانسته‌اند. نویسنده این مقاله‌ در نظر دارد با اتکا بر منابع کهن و پژوهش‌های جدید، به بازخوانی تاریخ مازندران پرداخته و دیدگاه‌های محققان را با ترازوی نقد مورد سنجش قرار دهد.

کلیدواژه‌ها