نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ارتباطات دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله با استفاده از رویکرد هابرماس به حوزه عمومی و کارکرد روشنفکران در توسعه آن، و روش‏شناسی اسنادی ـ تاریخی، و همچنین از طریق خوانش تحولات اجتماعی تاریخ 200 سالة ایران که متأثر از نقش روشنفکران در این تحولات بوده، کارکرد انتقادی روشنفکران و نقش آنها در توسعه حوزه عمومی و تحول زیست‌جهان سنتی به مدرن را در ایران تحلیل می‏کند. این تحلیل اولاً بر اساس مطالعة تاریخ تحولات اجتماعی 200 سال گذشتة ایران و با محوریت رخدادهایی انجام شده که نتیجة فعالیت روشنفکران و یا پاسخ آنها به رخداد تاریخی خاص بوده و ثانیاً با استفاده از مصاحبه‏های عمقی برای تقویت تحلیل تحولات اجتماعی صورت گرفته است. البته به دلیل خودداری از طولانی‏شدن این مقاله، از ارائه متن مصاحبه‏ها صرف‌نظر شده؛ اما تحلیل‌های داخل متن نتیجة این مصاحبه‏هاست.

کلیدواژه‌ها