نویسندگان

1 استاد ایرانی مقیم آمریکا و رئیس گروه علوم سیاسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا

2 معرفی و نقد کتاب

چکیده

کتاب «سیاست فرهنگی در جهان سوم»، تألیف مهران کامروا استاد ایرانی مقیم آمریکا و رئیس گروه علوم سیاسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در سال 1999 توسط انتشارات UCL به چاپ رسیده است. از دیگر تألیفات نویسنده می‌توان به کتاب‌های «انقلاب در ایران»، «سیاست انقلابی»، «سیاست و جامعه در جهان سوم»، «سیاست و جامعه در جهان در حال توسعه»، «تاریخ سیاسی ایران معاصر»، «خاورمیانه مدرن»، «دموکراسی در توازن: فرهنگ و جامعه در خاورمیانه» و «فهم سیاست تطبیقی: چارچوبی برای تحلیل» به زبان انگلیسی اشاره کرد.
نویسنده با تنظیم کتاب در 6 فصل و یک نتیجه‌گیری به دنبال تبیین نقش فرهنگ و تأثیر آن بر سیاست در جهان سوم می‌باشد. در واقع موضوع اصلی کتاب معرفی فرهنگ سیاسی ـ به جای شاخص‌های اقتصادی و سیاسی ـ به عنوان متغیر مهمی در تمایز کشورهای جهان سوم از دیگر کشورها می‌باشد.