نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف توصیف میزان توجه به مؤلفه‌ها و مفاهیم مرتبط با هویت ملی در کتاب‌های درسی دوره آموزش ابتدایی ایران انجام شده است. بدین منظور با بهره گیری از روش تحلیل محتوی، 27 جلد کتاب درسی دوره آموزش ابتدایی سال82-1381 که شامل 512 درس، 3199 صفحه و 3332 تصویر بوده، مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از روش آنتروپی شانون نیز برای تفسیر پیام و پردازش اطلاعات موجود برای به دست آوردن ضریب اهمیت هر یک از مقوله‌های تحقیق و مقایسه ضرایب اهمیت آنها استفاده شده است. مقوله‌های اصلی تحقیق شامل ارزش‌های هویّت ملّی، ارزش‌های دینی ‌ـ مذهبی و ارزش‌های انقلابی است که هر یک توسط معیارهای تعریف‌شده از نظر محقق، بررسی گردیده‌اند. بر اساس یافته پژوهش، توجه متعادلی به عناصر و مؤلفه‌های هویت ملی نشده و در این میان دروس، صفحات و تصاویر کتب درسی این دوره، در زمینه شکل‌دهی هویّت ملّی در نسل جدید، بسیار کمرنگ ایفای نقش نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها