نویسندگان

1 نویسنده کتاب

2 معرفی و نقد کتاب

چکیده

کتاب تصحیف غرب‌زدگی در سال 1385، توسط انتشارات نامک با شمارگان 2750 نسخه در تهران منتشر شد. نویسنده در دو بخش مجزای کتاب، به تفصیل درخصوص نوروز و آئین‌های آن و نیز غرب و غرب‌اندیشی، تعلقات ملی و دغدغه‌های ذهنی، نظام‌های آرمانی، تفکر و اندیشه‌های اقبال لاهوری مطالبی آورده است.
کتاب در قالب 14 مقاله ویک نقد کتاب به انضمام پیشگفتار در 320 صفحه تنظیم شده که مضمون مشترک آنها مسائل فرهنگی چند دهه اخیر است و نویسنده درصدد برآمد در این مقالات، عوامل مخرب و عناصر سازنده هویت ملی را تحلیل کند. از همین رو به برخی از تضادهای موجود در زمینه‌های فرهنگی اشارات مبسوطی داشته است.