نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

2 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله،بررسی میدانی فرایند هویت‌یابی و بحران هویت در بین دانش‌آموزان است. بحران هویت عبارت است از وجود تزلزل و ابهام در تعریفی که فرد از خود و وجود خود دارد و مانع از آن می‌شود که به سؤالات اساسی «من کیستم؟» و «چه می‌خواهم؟»، پاسخ دهد.
در این تحقیق، تئوری‌های مکتب روانشناسی گشتالت، مکتب روانشناسی رشد و مکتب جامعه‌شناسی کنش متقابل‌گرا بررسی می‌شوند و در نهایت، با تحلیل نظریه‌های اریکسون و استرایکر و تلفیق آنها، مدل تحلیلی تحقیق ارائه می‌گردد. در این مدل، دو بعد شناختی و ارزشی در هویت‌ شناسایی می‌شود، به گونه‌ای که پاسخ به سؤال «کیستم؟»، به عنوان بعد شناختی و پاسخ به سؤال «چه می‌خواهم؟» به عنوان بعد ارزشی فرایند هویت‌یابی مطرح گردد.
داده‌ها به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک مصاحبه و پرسش‌نامه جمع‌آوری شده است. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر «لار» است و حجم نمونه 260 نفر محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها