نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری جامعه‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه میان انسجام ملی با توسعه ملی پرداخته است. زیرا توسعه از آرمان‌های مهم برای همه جوامع می‌باشد. چارچوب نظری، با بهره گیری از نظریات اندیشمندان اسلامی و غیراسلامی است. اهداف تحقیق شامل؛ تبیین رابطه معناداری بین مؤلفه‌های انسجام ملی (اتحاد ملی، معیار وحدت، نظم اجتماعی، محبت و اجرای عدالت اجتماعی) با توسعه ملی می‌باشد. روش تحقیق ، پیمایشی و شیوه نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای و ابزار گرد‌آوری داده‌ها، پرسشنامه است که پایایی آن 78/84 درصد  به دست آمد. یافته‌ها نشان داد اجرای عدالت اجتماعی (435/0 = R) و اتحاد ملی (324/0= R) بیشترین همبستگی و رابطه معناداری را با توسعه ملی دارند. تحلیل مسیر نشان داد متغیر محبت بیشترین تأثیرگذار و اتحاد ملی بیشترین تأثیر را از سایر متغیرها پذیرفته است. همبستگی بین انسجام ملی با توسعه ملی بسیار شدید به دست آمد (458/0= R).

کلیدواژه‌ها