نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شاهد

چکیده

با درک اهمیت و جایگاه هویت ملی به مثابة دربرگیرنده‌ترین سطح هویت جمعی در برقراری و تداوم همبستگی ملی، این پژوهش در صدد است تا میزان بازنمایی هویت ملی را در نشریات دانشجویی دانشگاه کردستان، در قالب بررسی کمّی و استقرایی، مورد شناسایی قرار دهد. در انجام این پژوهش از روش و فن تحلیل محتوا و در جمع‌آوری اطلاعات از تمام شماره‌های ١٤٥ نشریه که در فاصلة زمانی سال‌های 1377-1389 در دانشگاه کردستان انتشار یافته‌اند، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد از مجموع مطالب مورد بررسی، به ترتیب 4/20 و 18 درصد مطالب به هم‌گرایی و واگرایی از هویت ملی اختصاص یافته است. از میان ابعاد و مؤلفه‌های هم‌گرایی، بُعد سیاسی و مؤلفه‌های «مشارکت سیاسی» و «پذیرش قانون اساسی» و از میان ابعاد و مؤلفه‌های واگرایی، بُعد اجتماعی و مؤلفة «تلقین سرنوشت واحد برای کُردها» بیش از همه در کانون توجه نشریات دانشجویی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها