نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه و مدیر گروه پژوهش‌های فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک

چکیده

این نوشتار مستخرج از پژوهشی تجربی است که با هدف بررسی تأثیر و نقش دانشگاه آزاد اسلامی بر همبستگی اجتماعی دانشجویان در سطح ملی انجام شده است. فرض کلی محقق آن بود که حضور در دانشگاه و گذراندن دورة دانشجویی موجب تغییرات معنی‌داری در شاخص‌های همبستگی اجتماعی دانشجویان در سطح اجتماع ملی (همبستگی ملی) خواهد شد. محقق پس از مرور نظریه‌های جامعه‌شناختی، همبستگی اجتماعی در سطح فردی، گروهی و نظام اجتماعی مفاهیم نُه‌گانه‌ای را به‌عنوان ابعاد همبستگی ملی در نظر گرفته و پرسشنامه‌ای را برای سنجش تجربی (پیمایش) طراحی کرده است. این شاخص‌ها در حجم نمونه‌ای از ٣١٣ نفر از دانشجویان شش واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی از کل کشور با روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای و سپس تصادفی مورد پرسش قرار گرفته است. نمونه‌های پژوهش با اتخاذ رویکرد مقایسه‌ای، شامل دو بخش دانشجویان نیمسال اول و هشتم بوده و میانگین ابعاد نُه‌گانة همبستگی در هر دو گروه مقایسه شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که در هشت بُعد از شاخص‌ها، تفاوت معنی‌داری میان دو گروه دانشجویان نیمسال اول و هشتم وجود ندارد. بنابراین دانشگاه تأثیری بر همبستگی اجتماعی دانشجویان ندارد.

کلیدواژه‌ها