نویسندگان

1 نویسنده کتاب

2 معرفی و نقد کتاب

چکیده

کتاب «ملت و هویت» به خامه راس پول، در سال 1999.م ازسوی انتشارات راتلج، لندن در 209 صفحه به انضمام نمایه در 5 صفحه، کتابنامه در 11 صفحه و پانوشت در 21 صفحه منتشر شده است. کتاب با پیشگفتاری مختصر شروع شده و با مقدمه‌ای کوتاه ادامه می‌یابد. سپس مؤلف مباحث خود را در پنج فصل تنظیم و ارائه می‌نماید. عناوین فصول به ترتیب عبارتند از: ظهور ملت باوری یا ناسیونالیسم، هویت ملی و هویت‌های دیگر، سه مفهوم از آزادی: لیبرالیسم، جمهوری‌خواهی و ناسیونالیسم،  چندفرهنگ باوری، حقوق افراد بومی و ملت و سرانجام آیا پایان کار؟ نوشته با یاداشت‌های مربوط به فصول و نمایه مفاهیم و اعلام به پایان می‌رسد.