نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناختی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی و پژوهشگر معاونت پژوهشی دانشگاه کاشان

چکیده

در این مقاله، رابطه سرمایه فرهنگی خانواده با هویت اجتماعی جوانان مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه ابعاد نظری سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی به عنوان متغیرهای اصلی مستقل و وابسته تحقیق و نیز مطالعه سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی جوانان و نیز چگونگی پیوند آن دومی‌باشد.
سرمایه فرهنگی، به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی جامعه‌شناسی، از اهمیت خاصی برخوردار است. سرمایه فرهنگی به تمرکز و انباشت انواع مختلف کالاهای ملموس فرهنگی و نیز قدرت و توانایی در اختیار گرفتن این کالاها و همچنین استعداد و ظرفیت فرد در شناخت و کاربرد این وسایل گفته می‌شود. از نظر صاحب‌نظران و متفکرین جامعه‌شناسی، سرمایه فرهگی به سه مقوله فرهنگی درونی‌شده، سرمایه فرهنگی عینی و سرمایه فرهنگی نهادینه‌شده، قابل تفکیک است.
مفهوم هویت نیز به دو معنی تشابه و تمایز معنی می‌شود. بعد تمایز آن در عرصه زندگی فردی و بعد تشابه آن در عرصه اجتماعی مطرح است. تمامی ابعاد دینی، خانوادگی، ملی، قومی و فرهنگی هویت در قالب هویت اجتماعی قرار می‌گیرند.
جامعه آماری این تحقیق، دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه کاشان در سال 1385 می‌باشند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 350 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
نتایج به دست آمده از این پژوهش، بیانگر وجود رابطه معنادار بین دو متغیر سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی در سطح اطمینان 95 درصد را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها