نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده کتاب

2 معرفی و نقد کتاب

چکیده

موضوع کتاب مسأله هویت و تعلق و نحوه تأثیرپذیری شهروندی، ملیت، قومیت و جنسیت ـ به عنوان ابعاد چهارگانه هویت ـ از فرایند جهانی‌شدن می‌باشد. نویسنده با در نظر گرفتن واقعه 11 سپتامبر 2001 به عنوان نقطه عطفی در تحول فهم موجود از هویت و ابعاد آن، معتقد است که دیدگاه‌های مطرح‌شده در قالب نظم نوین جهانی مبتنی بر درکی ناقص از جهان در حال تغییر هستند و توانایی پیش‌بینی و توضیح مسایلی چون تروریسم، جدایی‌‌طلبی، نسل‌کشی و مانند آن را ندارند. به عقیده وی 11 سپتامبر پیچیدگی و چندبعدی‌بودن اشکال متفاوت تعلق و هویت را آشکار کرد. در واقع، هدف کتاب بهبود و تصحیح فهم از چگونگی تأثیرگذاری جریانات پیچیده جهانی‌شدن بر ابعادگوناگون هویت است که نویسنده در شش فصل به آن می‌پردازد.