نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

مفهوم جهانی شدن در عصر حاضر، به یکی از موضوعات اساسی جامعه بشری تبدیل شده و انسان‌ها در سطح جدید اجتماعی، فرهنگی به نام سطح جهانی زندگی می‌کنند. این سطح زندگی در میان جوانان برجسته‌تر شده است؛ زیرا آنان بیش از دیگران درگیر در گستره روابط فرهنگی با جوامع دیگر قرار می‌گیرند.
پدیده جهانی‌شدن در بعد فرهنگی، به واسطه فن‌آوری‌های بسیار پیشرفته و کارآمد ارتباطی و جدایی مکان از فضا و زمان، این امکان را فراهم می‌کند که زندگی اجتماعی، در فضایی بسیار گسترده شکل بگیرد. جهانی‌شدن فرهنگی موجب شکل‌گیری و گسترش فرهنگی خاص در عرصه جهانی می‌شود. این فرایند موجی از همگونی فرهنگی را در جهان پدید می‌آورد و همه خاص‌های فرهنگی را به چالش می‌طلبد. جهانی‌شدن، در عین حال که اقتصادی جهانی و جامعه‌ای فراملی پدید می‌آورد، فرهنگی جهانی را نیز شکل می‌دهد. در این مقاله، نگرش جوانان نسبت به فرهنگ جهانی، با سه رویکرد موافق، مخالف و فعال (اعتدالی) مورد سنجش قرار گرفته و هم‌تغییری آنان با ویژگی‌های فردی و خانوادگی و رضایت از کشور، بررسی شده است.
رویکرد نظری این تحقیق، آراء آنتونی گیدنز است و محقق با استفاده از نظریه «ساخت‌یابی»، به مطالعه برخی از عوامل مؤثر بر نگرش جوانان نسبت به فرهنگ جهانی پرداخته است.
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ویژگی‌های فردی و خانوادگی و رضایت از کشور، با نگرش جوانان نسبت به فرهنگ جهانی رابطه مستقیم و قوی دارد، ولی رضایت از کشور بیشتر از عوامل دیگر، گرایش نسبت به فرهنگ جهانی را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها