مدیر مسئول


دکتر علی کریمی استاد علوم سیاسی دانشگاه مازندران

علوم سیاسی ـ مطالعات فرهنگی

سردبیر


دکتر ابراهیم برزگر استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

علوم سیاسی ـ جامعه شناسی سیاسی

دستیار سردبیر


دکتر علی اشرف نظری دانشیار علوم سیاسی

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی بیگدلی استاد تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ گرایش اندیشه سیاسی

  • alibigdeligmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید عبداللهیان استاد ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

جامعه شناسی تاریخی، شبکه های اجتماعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر میرجلال الدین کزازی استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی

زبان و ادب پارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجتبی مقصودی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدضیاء هاشمی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالله معتمدی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اشرف نظری دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

دبیر تحریریه


دکتر داود میرمحمدی مدرس دانشگاه پیام نور

جامعه شناسی

  • drdm43yahoo.com

دبیر همکار


انجمن علمی مطالعات صلح ایران --

مدیر داخلی


فائزه محبی فصلنامه مطالعات ملی

  • melimotaleat1400gmail.com