تحلیل پیش‌فرض‌ها و گزاره‌های نظری توسعه علم انسانی و اجتماعی در ایران
تحلیل پیش‌فرض‌ها و گزاره‌های نظری توسعه علم انسانی و اجتماعی در ایران

حمید عبداللهیان

دوره 13، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی ) (2) ، بهمن 1391، صفحه 3-26

چکیده
  در ابتدا این مقاله در پاسخ به پرسش‌های دانشجویان محترم دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران دربارة تبیین علل عدم توسعة علوم انسانی در ایران طراحی شده بود. اما محقق بعداً آن را به دغدغه‌ای آکادمیک تبدیل ...  بیشتر
فرهنگ، قدرت و معنا در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران
فرهنگ، قدرت و معنا در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران

علی اشرف نظری؛ علی حسن پور

دوره 13، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی ) (2) ، بهمن 1391، صفحه 27-51

چکیده
  در پس هر نظام آموزشی جریانی از قدرت وجود دارد و این قدرت به دو شکل آشکار و پنهان اعمال می‌شود؛ در این راستا دولت‌ها تلاش می‌کنند تا از نظام آموزشی برای تبلیغ نظام ارزشی خود بهره برده و از این طریق هژمونی ...  بیشتر
سیاست پذیرش دانشجویان بومی از چشم‌انداز همبستگی ملی
سیاست پذیرش دانشجویان بومی از چشم‌انداز همبستگی ملی

ابراهیم صالحی عمران؛ اقدس عالی شوندی

دوره 13، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی ) (2) ، بهمن 1391، صفحه 53-74

چکیده
  گسترش آموزش عالی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عصر کنونی می‌باشد که مورد بحث بسیاری از دانشمندان قرار گرفته است. انگیزه اصلی تقویت نظام‌های آموزش عالی در فراهم آوردن کادر آموزش دیده نهفته است. اما از طرف ...  بیشتر
بررسی موانع نظریه‌پردازی در حوزه علوم انسانی: دانشگاه بوعلی سینا همدان
بررسی موانع نظریه‌پردازی در حوزه علوم انسانی: دانشگاه بوعلی سینا همدان

محمدرضا یوسف زاده؛ مهری میرزایی رافع

دوره 13، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی ) (2) ، بهمن 1391، صفحه 75-95

چکیده
  این پژوهش، با هدف بررسی موانع نظریه‌پردازی در حوزه علوم انسانی از دیدگاه اعضای هیئت علمی رشته‌های مختلف علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام گرفته است، پژوهش از لحاظ روش تحقیق ـ توصیفی و از نوع ...  بیشتر
رابطه میان انسجام ملی و توسعه ملی (از منظر مدرسین دانشگاه‌های پیام نور همدان)
رابطه میان انسجام ملی و توسعه ملی (از منظر مدرسین دانشگاه‌های پیام نور همدان)

اعظم خطیبی

دوره 13، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی ) (2) ، بهمن 1391، صفحه 97-118

چکیده
  این پژوهش به بررسی رابطه میان انسجام ملی با توسعه ملی پرداخته است. زیرا توسعه از آرمان‌های مهم برای همه جوامع می‌باشد. چارچوب نظری، با بهره گیری از نظریات اندیشمندان اسلامی و غیراسلامی است. اهداف تحقیق ...  بیشتر
اینترنت و هویت دینی دانشجویان؛ مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران
اینترنت و هویت دینی دانشجویان؛ مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران

معصومه اشتیاقی؛ توحید علیزاده؛ مهرداد کاظمیان

دوره 13، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی ) (2) ، بهمن 1391، صفحه 119-144

چکیده
  هویت دینی در زندگی فردی و اجتماعی انسان نقش مهمی دارد و در عصر کنونی، به دلایلی چون گسترش ارتباطات جهانی به‌ویژه از طریق اینترنت، مخاطراتی آن را تهدید می‌کند؛ به همین دلیل، به یکی از موضوعات پژوهش جامعه‌شناختی ...  بیشتر
ارجحیت نسبی مؤلفه‌های هویت ملی در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه
ارجحیت نسبی مؤلفه‌های هویت ملی در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه

ناصر سلطانی؛ حسن قلاوندی

دوره 13، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی ) (2) ، بهمن 1391، صفحه 154-162

چکیده
  هویت ملی در هر جامعه‌ای، از عوامل دوام و بقای آن نظام سیاسی و اجتماعی محسوب می‌شود. ایران به‌عنوان کشوری با تنوع فرهنگی، نیازمند تعیین و تعریف مؤلّفه‌های هویت‌ساز ملی می‌باشد. هدف اصلی این مطالعه، ...  بیشتر