تحلیل روایتگری صمد، یکی از رموز پدیدارشناختی رزم ایرانی
تحلیل روایتگری صمد، یکی از رموز پدیدارشناختی رزم ایرانی

حمید عبداللهیان

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1388، صفحه 3-29

چکیده
  این مقاله به تحلیل پدیدارشناسانة روایتگری صمد شفیعی می‌پردازد. او که یکی از رزمندگان اهل تبریز بود، در اینجا به‌عنوان یک شخصیت منحصربه‌فرد و رزمندة ایرانی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. وی در سال‌های نخستین ...  بیشتر
بررسی نگرش جوانان نسبت به عملکرد ایثارگران
بررسی نگرش جوانان نسبت به عملکرد ایثارگران

احمد غیاثوند؛ پریسا دهکردیان

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1388، صفحه 31-47

چکیده
  پژوهش حاضر نگرش جوانان عادی و فرزندان ایثارگر را نسبت به عملکرد ایثارگران مورد مقایسه و بررسی قرار می‌دهد. این مطالعه به روش پیمایش انجام شده است و جامعة آماری آن را کلیة جوانان کشور تشکیل می‌دهند. شیوة ...  بیشتر
بررسی رابطة سرمایة فرهنگی و هویت اجتماعی در بین دانشجویان تبریز
بررسی رابطة سرمایة فرهنگی و هویت اجتماعی در بین دانشجویان تبریز

میکائیل حسین زاده

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1388، صفحه 49-73

چکیده
  این مطالعه در صدد بررسی رابطة ابعاد سه‌گانة سرمایة فرهنگی و هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه‌های تبریز است. بر اساس دیدگاه پی‌یِر بوردیو سرمایة فرهنگی دارای سه بُعد ذهنی، عینی و نهادی است.وجه ...  بیشتر
تجلی هویت ملی در هنر ایران با رویکردی به مضامین نقش‌مایه‌های تزیینی سقانفارها در مازندران
تجلی هویت ملی در هنر ایران با رویکردی به مضامین نقش‌مایه‌های تزیینی سقانفارها در مازندران

فتانه محمودی؛ محمود طاووسی؛ علی اکبر فرهنگی

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1388، صفحه 75-97

چکیده
  از دیدگاه هنر ایرانی، اسطوره و حماسه دو بنیاد هویت ایرانی قلمداد می‌شود. مقالۀ حاضر به چگونگی نقش سه مؤلفة مذهب، اسطوره و حماسه در تکوین هویت بومی مازندران می‌پردازد و هدف آن بررسی میزان گرایش مردم مازندران ...  بیشتر
جایگاه گردشگری در تعمیق همبستگی ملی در ایران
جایگاه گردشگری در تعمیق همبستگی ملی در ایران

مجتبی مقصودی؛ بابک ارسیا

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1388، صفحه 99-118

چکیده
     همبستگی ملی یکی از مهم‌ترین لوازم تداوم حیات اجتماعات ملی در عصر کنونی است. به لحاظ پیوند خاصی که بین دولت و ملت از یک سو و گروه‌های اجتماعی ـ فرهنگی در درون جامعه ملی از سوی دیگر ایجاد شده است. ...  بیشتر
باستان‌شناسی و همبستگی ملی (مطالعة موردی استان سیستان و بلوچستان)
باستان‌شناسی و همبستگی ملی (مطالعة موردی استان سیستان و بلوچستان)

مهدی مرتضوی

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1388، صفحه 119-134

چکیده
  باستان‌شناسی که یکی از وظایف اصلی آن بازسازی رفتارهای گذشتة جوامع انسانی است، می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایجاد همبستگی ملی، در جوامع مختلف ایفای نقش نماید. این تخصص که امروزه به مدد ...  بیشتر
مطالعة انگاره‌های هویت فرهنگی و هویت ملی ملت‌های ایران و افغانستان (با تأکید بر نگره‌های مهاجران افغانی به ایرانیان)
مطالعة انگاره‌های هویت فرهنگی و هویت ملی ملت‌های ایران و افغانستان (با تأکید بر نگره‌های مهاجران افغانی به ایرانیان)

سبحان یحیائی؛ سیده مرضیه کیا

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1388، صفحه 135-156

چکیده
  این نوشتار در پی یافتن هویت فرهنگی مشترک ایرانی و افغانی، با روش کیفی و از طریق مصاحبة عمقی انگاره‌های ذهنی مهاجران افغانی ساکن ایران است. در این جستار، از چارچوب نظری مدل بین‌فرهنگی تونی بنت استفاده ...  بیشتر
دموکراسی و تنوع: مهندسی سیاسی در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه
دموکراسی و تنوع: مهندسی سیاسی در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه

بنیامین ریلی؛ علی کریمی

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1388، صفحه 157-171

چکیده
  این کتاب نوشتة بنیامین ریلی است که در سال 2006م. توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد به زیور طبع آراسته شده و با احتساب پیشگفتار، مقدمه، نمودار، جداول، فهرست منابع و نمایه، در 8 فصل و 227 صفحه تنظیم شده است. مسئلة ...  بیشتر