آ

 • آبادیان، حسین فرادهش، هویت ملی و مسأله تاریخ‌نگاری [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 129-157]

 • آبادیان، حسین مشروطه در اندیشه سیاسی شیخ حسین یزدی [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 43-66]

 • آبادیان، حسین روزنامه کاوه؛ رهیافتی روشنفکرانه برای تجدد و هویت ایران [دوره 6، شماره 21، 1384، صفحه 95-120]

 • آبسالان، صادق دانشگاه تمدن‌ساز؛ الگوی توسعة بومی و تعمیق همبستگی ملی [دوره 12، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی) (1)، 1390، صفحه 29-52]

 • آدمی، علی دانشگاه تمدن‌ساز؛ الگوی توسعة بومی و تعمیق همبستگی ملی [دوره 12، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی) (1)، 1390، صفحه 29-52]

 • آدمی، علی تبیین تفاوت نسلی در جامعه امروز ایران بر پایه‌ی ارزش‌های هویتی [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 47-65]

 • آذربخش، سیدعلی محمد تحلیل استنادی و محتوایی مقالات فصلنامه مطالعات ملی (شماره‌های 58-16) [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 151-165]

 • آذرخش، اردشیر بررسی سلسله مراتب گروه مرجع دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 71-89]

 • آزادارمکی، تقی فرهنگ و هویت ایرانی و جهانی‌شدن [دوره 9، شماره 35، 1387، صفحه 163-172]

 • آزادارمکی، تقی معرفی و نقد کتاب: مدرنیته ایرانی: روشنفکران و پارادایم عقب ماندگی ایران [دوره 6، شماره 21، 1384، صفحه 173-180]

 • آزادارمکی، تقی بررسی وضعیت نظام ارزشی در مناطق فرهنگی ـ اجتماعی کشور [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 135-160]

 • آزاد مرزآبادی، اسفندیار بررسی ارتباط بین نظام ارزشی نوجوانان و هویت ملی آنان [دوره 9، شماره 34، 1387، صفحه 113-132]

 • آقابابایی، احسان مطالعه چگونگی برساخت هویت احساسی کاربران فضای مجازی در بین جوانان شهر قم [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 57-74]

 • آقابابایی، احسان گلزار شهدا به مثابه‏ی مکان ـ خاطره [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 53-68]

 • آقابیگ پوری، هاشم بررسی تأثیر بُعد فرهنگی جهانی‌شدن بر هویت قومی (مطالعة موردی جوانان 15 تا 29 سالة شهرستان بوکان) [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 135-153]

 • آقاپور، اسلام بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با هویت ملی جوانان نظامی (مطالعه موردی: شهرک شهید محلاتی تهران) [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 143-162]

 • آقاحسینی، حسین بررسی تحمل و مدارا به‌عنوان یکی از اجزاء سرمایة اجتماعی (با تکیه بر دیدگاه سعدی) [دوره 10، شماره 40، 1388، صفحه 117-132]

 • آقاحسینی، علیرضا جنگ تحمیلی و شکل‌گیری هویت جدید معنوی [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 3-28]

 • آقامحمدی، جواد بررسی میزان انعکاس شاخصه هویت و مؤلفه‌های آن در متون درسی مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان دیواندره [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 73-88]

 • آلمال، فرنگیس سیمای هویت اجتماعی جوانان ایرانی [دوره 12، شماره 47، 1390، صفحه 121-148]

 • آمره، محمد مفهوم هویت ملی از منظر جغرافیای سیاسی فضای مجازی [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 157-174]

 • آیوازیان، سیمون نقش دولت‌های استعماری در بازتعریف معماری مسکونی ایران [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 131-146]

ا

 • ابراهیم پور، داود تبیین‌ رابطه اثرگذاری عدالت اجتماعی ادراک‌شده بر میزان پایبندی جوانان شهرهای تبریز و بوکان به هویت ملی [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 125-144]

 • ابراهیمی، قربانعلی بررسی جامعه‌شناختی گونه‌های هویتی در بین جوانان (مطالعة موردی بابلسر) [دوره 9، شماره 33، 1387، صفحه 127-150]

 • ابراهیمی، مرحوم بنی الله امنیت هویت‌محور بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران از منظر امام خمینی(ره): فراسوی دولت ـ ملت محوری [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 79-98]

 • ابراهیمی، مرحوم بنی الله سلفیه وهابی؛ تمایزهای هویتی عربستان سعودی و ایران [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 145-160]

 • ابراهیمی، مریم آینده‌پژوهی پیامدهای انتقال آب از حوضه زاب به دریاچه ارومیه [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 173-189]

 • ابراهیمی، مهدی فراتحلیل هویت‌پژوهی در ایران (با عطف نظر به مقالات علمی ـ پژوهشی یک دهۀ گذشته (1391-1381)) [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 149-177]

 • ابراهیمی پور، حوا بررسی رابطه مصرف اینترنتی و هویت دینی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 107-132]

 • ابراهیمی دینانی، غلامحسین میزگرد: روشنفکران ایرانی و هویت (2) [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 213-247]

 • ابریشمی، عبدلله میزگرد اقوام ایرانی (میزگرد) [دوره 2، شماره 8، 1380]

 • ابریشمی، عبدلله میزگرد تنوع قومی در ایران ؛ چالش ها و فرصت ها (2) [دوره 3، شماره 9، 1380]

 • ابطحی، مصطفی ارائه مدل سیاست‌گذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد گراندد تئوری [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 49-67]

 • ابوالقاسمی، محمود تأثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده: از منظر هویت دینی و ملی [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 3-24]

 • ابوالمعالی الحسینی، خدیجه ساخت و بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه هویت ایرانی-اسلامی و رابطه آن با عزت‌نفس در دانشجویان 25-18 ساله [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 113-134]

 • ابوطالبی، علی ترجمه: حقوق قومی، اقلیت‌ها و همگرایی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 131-153]

 • ابوطالبی، علی دیدگاه‌هایی چند درباره یکپارچگی و وحدت ملی (ترجمه) [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 175-188]

 • ابوطالبی، علی میزگرد: فرهنگ و هویت ایرانی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 11-60]

 • اجاق، سیده زهرا نقش جریان‌های هویت‌ساز روشنفکری در توسعة حوزه عمومی ایرانی: تیپولوژی روشنفکران [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 3-26]

 • احقر، قدسی رابطة نظام ارزش‌ها با هویت ملی دانش‌آموزان مطالعة موردی؛ دانش‌آموزان پسر و دختر مقطع متوسطة شهر تهران 1388-1389 [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 3-25]

 • احقر، قدسی بررسی رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و سبک‌های هویّت و مقایسه آنها در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 25-47]

 • احمدپور، ایران مدل‌سازی نقش ورزش در فرآیند شکل‌گیری هویت ملی [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 41-58]

 • احمدپور، خسرو هویت ملی در ایران مرور سیستماتیک مقاله‌های علمی ـ پژوهشی(1395-1390) [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 3-24]

 • احمدلو، حبیب نقش سرمایه‌ی‌ اجتماعی در روابط بین قومی و هویت ملی (بررسی جوانان تبریز و مهاباد) [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 7-33]

 • احمدلو، حبیب رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان تبریز [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 109-143]

 • احمدلو، کاووس مؤلفه‌های هویت اسلامی و ایرانی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 63-76]

 • احمدوند، شجاع سیاست‌گذاری زبانی و جایگاه زبان فارسی در سیاست‌های زبانی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 55-77]

 • احمدی، پروین مؤلفه‌های فرهنگ عمومی در کتاب‌های درسی دورة ابتدایی [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 77-106]

 • احمدی، حسین بررسی کتاب‌های درسی جمهوری آذربایجان (با تأکید بر کتاب‌های تاریخی) [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 157-184]

 • احمدی، حمید بنیاد‌های هویت ملی ایرانی (چهارچوب نظری هویت ملی شهروند محور) [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 159-168]

 • احمدی، حمید قدمت ملت‌ها [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 171-178]

 • احمدی، حمید پان‌ترکیسم و ایران [دوره 10، شماره 38، 1388، صفحه 183-188]

 • احمدی، حمید هویت ملی ایرانی در گستره تاریخ [دوره 4، شماره 15، 1382، صفحه 9-45]

 • احمدی، حمید میزگرد: پیرامون «همبستگی ملی و وفاق اجتماعی» [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 17-43]

 • احمدی، حمید میزگرد: میزگرد وفاق اجتماعی(2) [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 13-58]

 • احمدی، حمید قومقیت و قوم‌گرایی در ایران؛ از افسانه تا واقعیت (معرفی و نقد کتاب) [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 327-343]

 • احمدی، حمید نقش لُرها در تقویت هویت ملی در عصر پهلوی با تأکید بر مؤلفه زبان فارسی [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 91-109]

 • احمدی، حمید شکاف‌های اجتماعی درون‌قومی و پیامدهای سیاسی آن در ایران؛ مطالعه موردی کُردها [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 77-98]

 • احمدی، رضا ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اعتمادبه‌نفس ملی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 3-20]

 • احمدی، سیدباقر بازنمایی مفاهیم ایثار و شهادت در سینمای دفاع مقدس (تحلیل مقایسه‌ای فیلم پرواز در شب و عقاب‌ها) [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 45-62]

 • احمدی، سید عباس بازنمایی سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در قبال تروریسم (مطالعه‌ای در حوزه ژئوپلیتیک عمومی) [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 111-138]

 • احمدی، سیده ملیحه بازنمایی ارزش‌های انقلابی در دومین سرود ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 3-20]

 • احمدی، سیروس رابطه عزّت‌نفس ملّی و مصرف کالاهای خارجی در بین شهروندان ایرانی [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 47-65]

 • احمدی، طاهره لزوم اتخاذ سیاست زبانی مناسب در برابر گسترش زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 35، 1387، صفحه 119-134]

 • احمدی، مسلم هویت جغرافیایی در شهنشاه‌نامه صبا، به مثابه مؤلفه کلان هویت ملی [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 135-156]

 • احمدی، نعمت آذربایجان و هویت ملی [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 121-147]

 • احمدیان، قدرت «نظریه تاریخ ترک و زبان خورشید»؛ خوانشی گفتمانی از هویت ملی کمالیستی [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 59-78]

 • احمدیان دیوکتی، محمد مهدی رونق تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و همبستگی ملی با تکیه بر بیانات مقام معظم رهبری [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 89-107]

 • احمدی پور، زهرا تبیین الگوی نظری طراحی سازوکار همگرایی بر پایة واقعیت‌های جغرافیای سیاسی با رویکرد جغرافیای سیاسی انسان‌گرا [دوره 10، شماره 40، 1388، صفحه 3-31]

 • احمدی پور، زهرا تبیین عوامل مؤثر در مکان‌گزینی پایتخت‌ها در ایران باستان (با اشاره به تأثیرات آن در تکوین هویت ایرانی) [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 3-24]

 • احمدی پور، زهرا بررسی بازتاب ادراک ژئوپلیتیکی بر قلمرومندی کشور‌ها [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 7-28]

 • احمدی پور، طاهره نگرش مردم در برنامه‌ریزی واژگان [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 27-40]

 • احمدی شاپورآبادی، محمدعلی تحلیلی بر ظرفیت‌های توسعة گردشگری مذهبی ـ فرهنگی کلان‌شهر قم [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 83-112]

 • احمدی نژاد، حمید غیریت‏سازی خاکستری در شاهنامه فردوسی براساس نظریه گفتمان لاکلائو و موفه [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 23-42]

 • احمدی نوحدانی، سیروس نظریه آیکونوگرافی و روند جداسازی سرزمین‌های ایرانی در قرن نوزدهم [دوره 15، شماره 58، 1393، صفحه 3-24]

 • اخوان کاظمی، مسعود ژئوکالچر ایرانی در شبه قارّة هند گسترة جغرافیایی نفوذ فرهنگی و تمدّنی ایران [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 73-100]

 • اخوانی، سعید بازخوانی هویت شیعی در آثار هنری عصر صفویه با رویکرد سپهر نشانه‌ای [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 43-60]

 • ادریسی، افسانه هویت‌یابی ملی در فضای رسانه‌‌ای [دوره 15، شماره 58، 1393، صفحه 75-94]

 • ادریسی، افسانه عوامل مؤثر بر نگرش جوانان نسبت به فرهنگ جهانی [دوره 8، شماره 32، 1386، صفحه 99-117]

 • ادیبان، هاشم بازنمایی هویت ناحیه‌ای و ملی در کتاب استان‌شناسی هرمزگان، کردستان و سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 115-132]

 • ادیبی، مهدی جهانی‌شدن فرهنگ با تأکید بر هویت اجتماعی جوانان شهر اصفهان [دوره 9، شماره 35، 1387، صفحه 99-118]

 • ارسطو، عبدالکریم ملی‌گرایی و وحدت اسلامی، تعامل یا تقابل؟ [دوره 10، شماره 40، 1388، صفحه 159-180]

 • ارسیا، بابک ارائه مدل اثرگذار هویت و اعتماد اجتماعی بر نگرش به توسعه‌ی سیاسی (مورد مطالعه: مردم شهر تهران) [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 111-130]

 • ارسیا، بابک جایگاه گردشگری در تعمیق همبستگی ملی در ایران [دوره 10، شماره 37، 1388، صفحه 99-118]

 • ارمشک، عطااله بررسی جامعه‌شناختی رفتار انتخاباتی در کهگیلویه و بویراحمد [دوره 4، شماره 15، 1382، صفحه 193-225]

 • ازغندی، علیرضا ارائه مدل اثرگذار هویت و اعتماد اجتماعی بر نگرش به توسعه‌ی سیاسی (مورد مطالعه: مردم شهر تهران) [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 111-130]

 • ازغندی، علیرضا بازنمایی هویت ملی در کتاب‌های فارسی مقطع دبستان [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 39-52]

 • اسپنسر، استفن نژاد و قومیت (فرهنگ، هویت و بازنمایی) [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 151-158]

 • اسپنسر، استیو ‌هویت‌های اجتماعی، رویکردهای چندرشته‌ای [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 125-140]

 • استکی آزاد، نسیم نسبت بین آگاهی و گرایش به عرفان اسلامی در فرایند هویت‌یافتگی [دوره 15، شماره 60، 1393، صفحه 73-94]

 • اسداللهی، مصطفی بازنمایی هویت ملی ایران در طراحی گرافیک با تأکید بر عصر جهانی‌شدن [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 69-82]

 • اسدیان، مریم بررسی هویت فرهنگی، دینی و تاریخی در رمان «بیوتن» نوشته رضا امیرخانی [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 35-51]

 • اسدیان اردکانی، فائزه تحلیلی بر تأثیرات حضور گردشگران بر فرهنگ جامعه با استفاده از رویکرد فازی: مطالعه شهر یزد [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 21-34]

 • اسفندیار، شهرام هویت مطلوب در بستر الگوی بومی پیشرفت (با رویکردی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 95-119]

 • اسکافی، مریم سیاست‌پژوهیِ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان‌های دولتی استان خراسان رضوی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 89-107]

 • اسکندری، مریم معناشناسی مکان در بازخوانی هویت در فضای ورودی مسکن براساس رویکرد پدیدارشناسی [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 105-125]

 • اسکندری، مریم ویژگی‌های معمارانه مکان در طراحی صحنه‌هایی با هویت ملی در فیلم‌های «پری» اثر مهرجویی و «مادر» اثر حاتمی [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 105-124]

 • اسماعیلی، مراد بررسی نقش وزیران ایرانی در احیاء و گسترش هویت ملی (در دوران حکومت عباسیان، سامانیان، غزنویان و سلجوقیان) [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 163-187]

 • اسمعلی کورانه، احمد سبک‌های هویت، احساس تنهایی و ترس از صمیمیت در افراد معتاد به اینترنت و افراد بهنجار [دوره 15، شماره 60، 1393، صفحه 117-136]

 • اسمیت، آنتونی دی قدمت ملت‌ها [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 171-178]

 • اسمیت، آنتونی دی. معرفی و نقد کتاب: اسطوره‌ها و خاطرات ملت [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 207-222]

 • اشتیاقی، معصومه اینترنت و هویت دینی دانشجویان؛ مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 13، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی ) (2)، 1391، صفحه 119-144]

 • اشراقی، اردشیر اسلام از آغاز تا امروز [دوره 12، شماره 48، 1390، صفحه 179-184]

 • اشرفی، احمد طراحی مدل همگرایی ملی اقوام در ایران [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 109-134]

 • اشرفی، اکبر معرفی و نقد کتاب: چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت [دوره 4، شماره 16، 1382، صفحه 247-264]

 • اصفهانیان، فهیمه بررسی عوامل مؤثر بر چند لایه بودن هویت [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 73-94]

 • اعتمادی، فائزه تأثیر آموزش هوش معنوی بر بحران هویت دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر قم [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 53-72]

 • اعوانی، غلامرضا میزگرد: روشنفکران ایرانی و هویت (2) [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 213-247]

 • افروغ، عماد رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان تبریز [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 109-143]

 • افروغ، عماد میزگرد: تبادل فرهنگ‌ها؛ ضرورت‌ها و دورنماها [دوره 2، شماره 6، 1379، صفحه 11-55]

 • افروغ، محمد عناصر و نمادهای هویت اسلامی در قالی ایرانی [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 121-142]

 • افروغ، محمد نقوش قالی دستبافت ایرانی، عناصر و نمادهایی از هویت ملی [دوره 12، شماره 48، 1390، صفحه 141-172]

 • افروغ، محمد هویت اسلامی ـ ایرانی در فلزکاری عصر صفوی؛ با تأکید بر کتیبه‌های موجود بر روی آثار فلزی [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 73-100]

 • افضل طوسی، عفت السادات نقش نمادهای آیینی و دینی در نشانه‌های بصری گرافیک معاصر ایران [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 135-161]

 • افضلی، رسول مطالعۀ ژئوپلیتیک عمومی داعش در رسانه‌های اجتماعی؛ «جیش الصفوی» و «ملت صلیب» [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 109-128]

 • افضلی، رسول دو نظام سیاسی ـ جغرافیایی در ایران (دولت مدرن ـ امت اسلامی) [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 187-195]

 • افضلی، رسول بازنمایی سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در قبال تروریسم (مطالعه‌ای در حوزه ژئوپلیتیک عمومی) [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 111-138]

 • افضلی نژاد، احمد روند تکوین و تکامل مفهوم ایران در گذار از عصر اساطیری به دوران تاریخی [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 31-54]

 • اقبالی، سمیه مطالعه رابطه محتوای برنامه‌های شبکه استانی سهند با هویت ملی مخاطبان [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 125-139]

 • اکبری، عسگر مؤلفه‌‌های هویت ایرانی ـ اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 45-64]

 • اکبری، عسگر کتابخانه و هویت‌بخشی [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 157-178]

 • اکبری، علی درآمدی بر شناخت ویژگی‌های جمعیت و جوامع عشایری ایران [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 9-42]

 • اکبری، مهدی تأثیر غرور ملی بر سازگاری اجتماعی با میانجی‌‌‌گری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی دانشگاه مازندران) [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 67-89]

 • اکوانی، سیدحمدالله رسانه‌ها و هویت فرهنگی: مطالعه دانش‌آموزان متوسطه شهر یاسوج [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 123-148]

 • اکوانی، سیدحمدالله زبان و هویت در میدان رسانه‌ای غرب: ایران به مثابه «دیگری» [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 29-52]

 • اکوانی، سیدحمدالله گرایش به هویت ملی و قومی در عرب‌های خوزستان [دوره 9، شماره 36، 1387، صفحه 99-126]

 • البرزی، محبوبه تدوین بسته آموزشی تربیت شهروندی در حوزه روابط‌‌ اجتماعی ویژه دانش‌‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 57-74]

 • التیامی نیا، رضا هویت‌طلبی جدید ایرانی‌ها در بستر جهانی‌شدن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یاسوج) [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 75-92]

 • اللهیاری، فریدون علل تحول خوشنویسی و پیوند آن با هویت ایرانی در دورة صفوی [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 159-184]

 • اللهیاری، فریدون بازنمایی مفهوم ایران در جامع التواریخ رشیدالدین فضل‌الله همدانی [دوره 4، شماره 15، 1382، صفحه 49-67]

 • الهی، محبوبه لباس به مثابة هویت [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 3-30]

 • الیوت، آنتونی پرسش از هویت [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 163-169]

 • الیوت، آنتونی معرفی و نقد کتاب: مفاهیم خود [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 223-236]

 • امامی، سیدمجید از جامعه‌شناسی تاریخی ایران تا نظریه سیاستی پیشرفت (توسعه)؛ نقش پارادایم ماهیت‌گرا در ترسیم الگوی اسلامی ـ ایرانی هویت ملی [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 3-34]

 • امان اللهی بهاروند، سکندر بررسی علل گونه گونی قومی در ایران از دیدگاه انسان شناسی [دوره 3، شماره 9، 1380]

 • امان اللهی بهاروند، سکندر میزگرد: عشایر و هویت ایرانی (2) [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 207-246]

 • امان اللهی بهاروند، سکندر زوال کوچ‌نشینی در ایران: یکجانشینی ایلات و عشایر [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 155-183]

 • امان اللهی بهاروند، سکندر میزگرد: عشایر و هویت ایرانی (1) [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 265-311]

 • امجدیان، فیروز بررسی پتانسیل آنومی و زمینه‌های بروز آن در شهر کرمانشاه [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 85-106]

 • امیدپور، سجاد جستاری پدیدارشناسانه بر «ایران‌آگاهی» در دوره‌ی معاصر [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 3-20]

 • امیدپور، سجاد هویت ملی در میان جامعه اهل‌‌حق شهرستان دلفان [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 113-140]

 • امیدی، علی غیریت‏سازی خاکستری در شاهنامه فردوسی براساس نظریه گفتمان لاکلائو و موفه [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 23-42]

 • امیدیان، مرتضی مقایسه وضعیت هویت‌یابی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی در گروه‌های قومی استان خوزستان [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 109-124]

 • امیراحمدیان، بهرام ساختار سنتی، اداری و مدیریتی ایل بختیاری و کارکردهای آن [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 49-82]

 • امیراحمدیان، بهرام درجه‌ی توسعه‌یافتگی استان‌ها و همسازی ملی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 99-128]

 • امیرخانی شهرکی، کاوه هویت شیعی ایرانیان؛ هویت پایداری [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 21-36]

 • امیری، بهاره مطالعه ظرفیت و جایگاه مؤلفه‌های فانتزی داستان‌های عامیانه ایرانی در هویت‌سازی انیمیشن ملی [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 139-158]

 • امیری، حمزه تحلیل شبکه‌ای ملی‌گرایی مصرفی (شبکه نگرش ایرانیان به کالای داخلی و خارجی) [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 63-82]

 • امیری، شعله مقایسه پایگاه‌های هویت نوجوانان و جوانان ایرانی ساکن ایران، مقیم انگلستان و ساکن ایران و دارای تجربه زندگی در انگلستان [دوره 15، شماره 58، 1393، صفحه 127-145]

 • امین، محسن سنجش هویت جمعی ایرانیان؛ مطالعه نسبت مصرف رسانه‌ای و هویت مدرن در شهرهای مرزی کشور [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 33-52]

 • امین، محسن تشیع و ملیت ایرانی؛ مطالعه انتقادی جایگاه تشیع در نظریه‌های پژوهشگران ملیت ایرانی [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 3-28]

 • امینی، شهلا هویت ایرانی در شعر کُردی (با تأکید بر اشعار شاعران معاصر: «هژار و هیمن») [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 113-132]

 • امینی، علی اکبر گفت‌وگو در شعر معاصر ایران [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 69-88]

 • امینی آحور، سعید بازنمود چالش‌های فرهنگی در آثار معماری پساانقلاب اسلامی در ایران (مطالعه موردی: بناهای عمومی شهر تهران) [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 135-149]

 • امینی آحور، سعید بازنمود چالش های فرهنگی در آثار معماری پسا انقلاب اسلامی در ایران (مطالعه موردی: بناهای عمومی شهر تهران) [دوره 22، شماره 86، 1400]

 • امینی زاده، سینا نشانه‌شناسی هویت ملی در پوسترهای انتخاباتی شورای شهر شیراز [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 141-154]

 • انتظاری، مهدیه بررسی نگره هویتی کاربران ایرانی شبکه اجتماعی فیس‌بوک؛ دانشجویان دانشگاه فردوسی مشه [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 63-82]

 • انجم شعاع، فاطمه رابطه بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با هویت ملی دختران نوجوان شهرستان کرمان [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 69-87]

 • انصاری، محمداسماعیل بررسی تحمل و مدارا به‌عنوان یکی از اجزاء سرمایة اجتماعی (با تکیه بر دیدگاه سعدی) [دوره 10، شماره 40، 1388، صفحه 117-132]

 • انصاری، منصور معرفی و نقد کتاب: خداوند و قربانگاه: رویارویی روشنفکری ایران با مدرنیته [دوره 5، شماره 18، 1383، صفحه 179-196]

 • انصاری، منصور معرفی و نقد کتاب: مفاهیم خود [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 223-236]

 • انصاری، منصور ملی‌گرایی و نوگرایی(معرفی و نقد کتاب) [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 347-354]

 • اوزکریملی، اوموت نظریه‌های ناسیونالیسم [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 153-166]

 • ایران نژاد، ابراهیم چالش غرب‌گرایی و بازگشت به خویشتن در اندیشة جلال آل احمد [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 59-82]

 • ایرجی، جواد تأثیر معماری نیکولای مارکوف بر هویت شهر تهران [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 133-144]

 • ایرندگانی، یونس بررسی تحول رابطه دولت و اقوام در ایران؛ از منازعه تا همکاری (1397-1357) [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 7-32]

 • ایروانی، زهرا آینده‌پژوهی هویت ملی ایران در افق زمانی 1407 [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 3-20]

 • ایزدپناه، سیروس بررسی رابطه‌ی بین سطح یادگیری زبان انگلیسی و تغییر هویت اجتماعی ـ فرهنگی زبان‌آموزان ایرانی [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 45-60]

 • ایزدی، صمد بررسی نقش برنامة درسی پنهان در ایجاد نگرش به اقتدار، تقویت هویت ملی و جهانی‌شدن (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مدارس متوسطه) [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 109-136]

 • ایشانی، طاهره نقش کتاب فارسی بخوانیم‌ دوره ابتدایی در هویت ملی (با تأکید برفرهنگ و میراث فرهنگی) [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 115-131]

 • ایمان، محمدتقی کاوش مردم‌نگارانه‌ی حس مکانی گردشگران در میراث فرهنگی شهر شیراز [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 21-34]

 • ایمانی خوشخو، محمدجواد مطالعه ابعاد هویت فرهنگی ایران در دوران صفویه و قاجاریه در سفرنامه‌های سفرنامه‌نویسان خارجی [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 3-20]

 • ایمانی خوشخو، محمدحسین بررسی رابطة جهانی‌شدن با توسعة گردشگری (مطالعة موردی: تهران) [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 109-134]

 • ایمانی سطوت، علی نقش هویت در صورت‌بندی رزم ایرانی و تأثیر آن بر جنگ آینده [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 101-126]

ب

 • بابامیرساطحی، محمد ویژگی‌های شرق‌شناسانه نگاه لرد کرزن به ایران [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 85-104]

 • بابایی، مصطفی نقش رسانه‌های مجازی در گرایش به هویت ملی [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 43-68]

 • بابایی سارویی، علیرضا سنجش هویت جمعی ایرانیان؛ مطالعه نسبت مصرف رسانه‌ای و هویت مدرن در شهرهای مرزی کشور [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 33-52]

 • بابایی سارویی، مصطفی واکاوی تأثیر عامل سرمایه اجتماعی در پذیرش فناوری‌های نوین رسانه‌‌ای (موردمطالعه: فناوری واقعیت افزوده) [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 159-181]

 • بابایی سالانقوچ، احسان ویژگی‌های شهر خوب در اندیشه ایران‌شهری [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 67-84]

 • بابک پور، نادر نگاهی جامعه‌شناختی به ایل قشقایی (گذشته، حال، آینده) (ایران شناسی) [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 225-254]

 • باغبانیان، مصطفی بررسی نگرش دانشجویان منطقة یازده دانشگاه آزاد اسلامی به اتحاد ملی و انسجام اسلامی [دوره 12، شماره 48، 1390، صفحه 93-114]

 • باقرآبادی، روح الله بازنمایی هویت ملی ایرانی در بین روشنفکران کُرد کرمانشاهی [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 93-114]

 • باقری، صمد آموزش عالی و همبستگی ملی در ایران (1368-1384) [دوره 12، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی) (1)، 1390، صفحه 3-28]

 • باقری، عبدالرضا ارتباط همبستگی ملی با کارکرد ارتباط اجتماعی تلویزیون در جمهوری اسلامی ایران (از نگاه کارشناسان وزارت کشور) [دوره 14، شماره 54، 1392، صفحه 121-144]

 • باقری، فریبرز ساخت و بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه هویت ایرانی-اسلامی و رابطه آن با عزت‌نفس در دانشجویان 25-18 ساله [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 113-134]

 • باقریان، فاطمه تحلیل شبکه‌ای ملی‌گرایی مصرفی (شبکه نگرش ایرانیان به کالای داخلی و خارجی) [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 63-82]

 • باقری خلیلی، علی اکبر هویت فرهنگی در غزلیّات حافظ شیرازی [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 49-71]

 • باقری خلیلی، علی اکبر آموزه‌های شاد زیستن با تکیه بر غزلیّات حافظ شیرازی [دوره 10، شماره 38، 1388، صفحه 101-126]

 • باقری خلیلی، علی اکبر شادی در فرهنگ و ادب ایرانی [دوره 8، شماره 30، 1386، صفحه 53-80]

 • باکینگهام، دیوید جوان، هویت و رسانة دیجیتالی [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 185-194]

 • بالاخانی، قادر تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر ارزش‌های خانوادگی در ایران [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 163-185]

 • بحرانی، شعله مقایسة جنسیتی رابطة رسانه‌ها، هویت و سبک زندگی در بین جوانان شیراز [دوره 12، شماره 47، 1390، صفحه 103-120]

 • بختورتاش، نصرت ا... تاریخ پرچم ایران از باستان تا امروز [دوره 7، شماره 25، 1385، صفحه 129-134]

 • بختیاری، مهدی میزان توجه به مؤلفه‌های هویت ملی در نامگذاری معابر اصلی شهر تهران [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 53-70]

 • بخشایش، علیرضا رابطه بین باورهای مذهبی، بحران هویت و سبک‌های هویت در دانش‌آموزان [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 35-50]

 • بخشی، حامد تحلیل محتوای جلوه‌های ایثار در سینمای دفاع مقدس طی سال‌های 1360 تا 1386 [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 47-72]

 • بذرافکن، حمیرا (مهتا) بازنمایی اجتماعی در شاهنامة فردوسی (بررسی سیر شکل‌گیری و دگرگونی جامعة ایرانی در شاهنامة فردوسی) [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 49-72]

 • براتعلی پور، مهدی نوفضیلت‌گرایی سیاسی و هویت‌های جماعتی [دوره 6، شماره 21، 1384، صفحه 69-93]

 • براتی، بهاره عناصر و نمادهای هویت اسلامی در قالی ایرانی [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 121-142]

 • براری، اباذر درآمدی نظری بر چیستی رابطة فرهنگ ملی و امنیت ملی در ایران [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 155-178]

 • براهویی، نرجس خاتون نگاهی به سرزمین و فرهنگ مردم بلوچستان (ایرانشناسی) [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 175-195]

 • براون، دیوید ناسیونالیسم معاصر [دوره 7، شماره 26، 1385، صفحه 159-165]

 • برتول، گاستون تتبعی در ستیزه شناسی [دوره 6، شماره 22، 1384، صفحه 157-165]

 • برتون، رولان معرفی و نقد کتاب: قوم شناسی سیاسی [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 209-223]

 • بردیافر، نیما تحلیل رابطه سبک زندگی با هویت فرهنگی جوانان شهر تبریز [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 93-114]

 • برزگر، ابراهیم جستاری پدیدارشناسانه بر «ایران‌آگاهی» در دوره‌ی معاصر [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 3-20]

 • برزگر، ابراهیم هویت قبیله‌ای به مثابة واقعیت در نهج‌البلاغه [دوره 10، شماره 40، 1388، صفحه 133-157]

 • برزگر، ابراهیم صراط، ضابطه در اندیشه‌ورزی امام خمینی [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 135-157]

 • برزگر، ابراهیم خوزستان و تهدیدات برساخت هویت قومی و مذهبی متغایر [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 85-109]

 • بروجردی، مهرزاد فرهنگ و هویت ایرانی در فراسوی مرزها (گزارش سخنرانی) [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 319-330]

 • بساطیان، سیدمحمد عوامل اجتماعی مؤثر بر بیگانگی اجتماعی زنان شاغل شهر خرم‌آباد [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 83-99]

 • بستان، زهرا تحلیل محتوای جلوه‌های ایثار در سینمای دفاع مقدس طی سال‌های 1360 تا 1386 [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 47-72]

 • بستان، زهرا تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامة فردوسی [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 87-109]

 • بشریه، حسین توسعه‌ی سیاسی و بحران هویت ملی (گفت و گوی علمی) [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 287-315]

 • بشیریه، حسین تحول خودآگاهی ها و هویت های سیاسی در ایران [دوره 3، شماره 11، 1381]

 • بقایی، محمد تصحیف غرب‌زدگی در جستجوی هویت ملی [دوره 8، شماره 30، 1386، صفحه 175-184]

 • بلباسی، میثم هویت ملی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ج.ا.ایران [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 45-66]

 • بلباسی، میثم هویت مطلوب در بستر الگوی بومی پیشرفت (با رویکردی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 95-119]

 • بلوچ، جان جنگ خلیج فارس [دوره 6، شماره 22، 1384، صفحه 177-191]

 • بلیلان اصل، لیدا معناشناسی مکان در بازخوانی هویت در فضای ورودی مسکن براساس رویکرد پدیدارشناسی [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 105-125]

 • بلیلان اصل، لیدا ویژگی‌های معمارانه مکان در طراحی صحنه‌هایی با هویت ملی در فیلم‌های «پری» اثر مهرجویی و «مادر» اثر حاتمی [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 105-124]

 • بلیلان اصل، لیدا بازنمود چالش‌های فرهنگی در آثار معماری پساانقلاب اسلامی در ایران (مطالعه موردی: بناهای عمومی شهر تهران) [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 135-149]

 • بلیلان اصل، لیدا بازنمود چالش های فرهنگی در آثار معماری پسا انقلاب اسلامی در ایران (مطالعه موردی: بناهای عمومی شهر تهران) [دوره 22، شماره 86، 1400]

 • بنیاد، لیلی تحلیل رابطه سبک زندگی با هویت فرهنگی جوانان شهر تبریز [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 93-114]

 • بهار، مهری ابژه‌های دینی و هویت نسلی در ایران؛ با تکیه بر ابژه‌های عزاداری [دوره 8، شماره 29، 1386، صفحه 85-98]

 • بهار، مهری بازنمایی هویت ملی و قومی در تلویزیون ملی افغانستان در دوره ریاست جمهوری محمد اشرف غنی [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 179-196]

 • بهرامی، روح الله تاریخ ملی در اندیشه‌ی تاریخ‌نگاران ایرانی عربی‌نویس [دوره 4، شماره 16، 1382، صفحه 9-33]

 • بهرامی، روح الله تاریخ‌نگاری ایرانی و هویت ملی [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 29-58]

 • بهرامی عین القاضی، وحید زمینه‌های تداوم هویت ایرانی در روایت‌های شاهنامه [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 23-38]

 • بهروزیان، ملیکا آموزش هویت ملی در فیلم‌های آموزشی شبکه شاد (مطالعه موردی: درس مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول) [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 169-189]

 • بهشتی، سیدعلی رضا میزگرد: فرهنگ و هویت ایرانی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 11-60]

 • بهمنی قاجار، محمد علی هویت ایر‌انی و چندگانگی قومی [دوره 9، شماره 33، 1387، صفحه 69-95]

 • بهنام، جمشید ایرانیان و اندیشه‌ی تجدد [دوره 7، شماره 25، 1385، صفحه 135-140]

 • بهنوئی گدنه، عباس بررسی جامعه‌شناختی گونه‌های هویتی در بین جوانان (مطالعة موردی بابلسر) [دوره 9، شماره 33، 1387، صفحه 127-150]

 • بهیان، شاپور تحلیل رابطه‌ی هویت ملی وپایبندی به فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه کلانشهر شیراز) [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 79-104]

 • بیات، کاوه پان‌ترکیسم و ایران [دوره 10، شماره 38، 1388، صفحه 183-188]

 • بیانی، شیرین میزگرد: تاریخ‌نگاران و هویت ملی (2) [دوره 4، شماره 16، 1382، صفحه 267-311]

 • بیانی، شیرین میزگرد: تاریخ‌نگاران و هویت ملی (1) [دوره 4، شماره 15، 1382، صفحه 255-305]

 • بیدل، ایان موسیقی، هویت ملی و سیاست مکانی بین جهان و منطقه [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 179-188]

 • بیطرفان، مینو تحلیل مفهوم «وطن» در اشعار ملک‌الشعرای بهار [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 107-130]

 • بیگدلو، رضا تحلیل تاریخی کارکرد حس مکان در ایجاد و تداوم هویت ایرانی [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 21-42]

 • بیگدلو، رضا ارزیابی انتقادی تاریخ‌نگاری ناسیونالیستی در ایران [دوره 15، شماره 58، 1393، صفحه 95-126]

 • بیگدلو، رضا درون‌مایه‌های اساسی شعر مذهبی ایران در دهه‌های (40 و 50 ش) [دوره 14، شماره 54، 1392، صفحه 169-196]

 • بیگدلو، مهدی ارتباط همبستگی ملی با کارکرد ارتباط اجتماعی تلویزیون در جمهوری اسلامی ایران (از نگاه کارشناسان وزارت کشور) [دوره 14، شماره 54، 1392، صفحه 121-144]

 • بیگدلی، علی میزگرد: تاریخ‌نگاران و هویت ملی (2) [دوره 4، شماره 16، 1382، صفحه 267-311]

 • بیگدلی، علی میزگرد: تاریخ‌نگاران و هویت ملی (1) [دوره 4، شماره 15، 1382، صفحه 255-305]

پ

 • پاپلی یزدی، محمدحسین میزگرد: عشایر و هویت ایرانی (2) [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 207-246]

 • پاپلی یزدی، محمدحسین میزگرد: عشایر و هویت ایرانی (1) [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 265-311]

 • پارسا، ندا سیاستگذاری هویت ملی و الزامات راهبردی آن برای ایران [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 3-20]

 • پازوکی نژاد، زهرا تحلیلی جامعه‌شناختی از پنهان‌سازی هویت ایثارگری در دانشگاه مازندران [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 37-57]

 • پاشا، ابراهیم بررسی هویت دینی و ملی نوجوانان و جوانان شهر تهران (با تأکید بر گروه مرجع) [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 131-156]

 • پاشا پاسندی، حسین علی بررسی هویت ملی در روابط ایران و روم (با تکیه بر شعر فارسی قرون چهارم و ششم هـ.ق ) [دوره 12، شماره 47، 1390، صفحه 83-102]

 • پاشایی، ماریا تبیین‌ رابطه اثرگذاری عدالت اجتماعی ادراک‌شده بر میزان پایبندی جوانان شهرهای تبریز و بوکان به هویت ملی [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 125-144]

 • پاکیده دلشاد، هادی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و هویت ملّی در شهرهای کرمانشاه و جوانرود [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 133-144]

 • پایدارفرد، آرزو طراحی لباس ملی با الهام از پوشاک سنتی مردم خراسان جنوبی [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 133-150]

 • پرچمی، امیر تجربه‌ی حضور در تخت فولاد؛ چرخه‌ی هویت در یک مکان شهری [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 89-109]

 • پرستون، پی.دبلیو هویت سیاسی/ فرهنگی: شهروندان و ملت‌ها در عصر جهانی (معرفی و نقد کتاب) [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 355-362]

 • پرکی، اسماء بررسی هویت ملی و مدرن دانش‌آموزان شهر سراوان [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 91-107]

 • پرگاری، صالح هویت ایرانی در آثار منظوم عصر سلجوقی [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 21-36]

 • پرنوره، علی بررسی مؤلفه‌های بعد دینی هویت ملی؛ راهبردها و راهکارها [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 17-32]

 • پرنیان، لیلا مطالعة رابطة سرمایه اجتماعی، سرمایة فرهنگی و هویت اجتماعی مطالعة موردی: جوانان شهر بندرعباس [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 95-120]

 • پرهیزگار، اکبر تبیین الگوی نظری طراحی سازوکار همگرایی بر پایة واقعیت‌های جغرافیای سیاسی با رویکرد جغرافیای سیاسی انسان‌گرا [دوره 10، شماره 40، 1388، صفحه 3-31]

 • پروانه، فرهاد مؤلفه‌های هویت اسلامی و انقلابی در کتاب‌های درسی تاریخ دورۀ تحصیلی متوسطه رشته‌های علوم پایه (1357-1388) [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 41-60]

 • پرویزی، الهام معماری ملی از دیدگاه هویت فرهنگی [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 81-108]

 • پروین، نادر مفهوم و مصداق آگاهی ملی در تاریخ ایران [دوره 9، شماره 34، 1387، صفحه 53-78]

 • پروین، نادر پیوند مؤلفه‌های فرهنگی هویت ایران باستان با امر سیاست در شاهنامه‌‌‌‌‌‌ [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 121-136]

 • پژوهش نیا، معصومه تجلی هویت ملی در اشعار فارسی کتیبه‌های دوره صفوی در شهر اصفهان (10 تا 12 هـ.ق) [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 49-70]

 • پناهی، عباس تحلیل و نقد رویکردهای ملی‌‌گرایی و تجزیه‌‌طلبی در نهضت جنگل [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 151-169]

 • پناهی، محمدحسین مسائل هویتی ایران در دهه چهارم انقلاب: نگاهی بر پویش تاریخی هویت و تحلیل بیانات آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 67-81]

 • پناهی توانا، صادق کتاب‌های ادبیات فارسی دوره متوسطه و بازنمایی مؤلفه‌های هویت ملی (دیدگاه دبیران) [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 107-122]

 • پورالخاص، شکرالله تبلور مفهوم ایران در شاهنامه فردوسی: امتزاج عقلانیت و عشق در هویت ایرانی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 23-40]

 • پورحسن، ناصر بازنمایی هویت ملی ایرانی در بین روشنفکران کُرد کرمانشاهی [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 93-114]

 • پورسعید، فرزاد هویت مدنی در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 8، 1380]

 • پورسعید، فرزاد هویت مدنی در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 26، 1385، صفحه 27-54]

 • پورسعید، فرزاد جبهه، نمای نزدیک مردان رها شده از خاک (برداشتی از روایت سینمایی ابراهیم حاتمی‌کیا) [دوره 6، شماره 23، 1384، صفحه 31-61]

 • پورسعید، فرزاد معرفی و نقد کتاب: مشکله‌ی هویت ایرانیان امروز [دوره 6، شماره 21، 1384، صفحه 181-193]

 • پورسعید، فرزاد هویت مدرن دینی و طرح ناتمام روشنفکری؛ تأملی در نظریات هویت‌شناختی دکتر عبدالکریم سروش [دوره 5، شماره 18، 1383، صفحه 87-115]

 • پورشکری، علیرضا تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه: براساس مؤلفه‌های میراث فرهنگی [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 27-46]

 • پورعزت، علی اصغر تأملی در مفهوم تصاویر آینده به مثابه ساخت هویت اجتماعی [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 61-76]

 • پول، راس ملت و هویت [دوره 8، شماره 31، 1386، صفحه 137-152]

 • پوینده، محمدهادی تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت ملی (مطالعة موردی: ایران) [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 3-24]

 • پیرانی، شهره نظریه هویت اجتماعی و بازنمایی کنش‌ هویتی داعش [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 77-98]

 • پیرانی، شهره ایرانیان و اندیشه‌ی تجدد [دوره 7، شماره 25، 1385، صفحه 135-140]

 • پیرانی، شهره بررسی جنگ‌های پانصد سال اخیر ایران و مقایسه با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران [دوره 6، شماره 23، 1384، صفحه 167-176]

 • پیرحیاتی، نرگس تبیین جامعه‌شناختی تصورات قالبی در بین دانشجویان [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 117-132]

 • پیروز، غلامرضا مازندران در دنیای اساطیر [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 125-145]

 • پیرویان، ویلیام فرهنگ و تمدن مشرق زمین (میزگرد) [دوره 2، شماره 7، 1380]

 • پیرویان، ویلیام معرفی و نقد میزگرد: آشور در آئینۀ مبداء زمان [دوره 3، شماره 12، 1381، صفحه 187-194]

 • پیشگاهی فرد، زهرا منشأ سایبرنتیک حفره‌های دولت (مطالعه موردی: کوی دانشگاه تهران) [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 59-76]

 • پیلتن، فخرالسادات بررسی جامعه‌شناختی نقش مدارس در شکل‌گیری هویت ملی دانش‌آموزان (مطالعة موردی دانش‌آموزان سال سوم و پیش‌دانشگاهی شهر شیراز) [دوره 10، شماره 40، 1388، صفحه 89-115]

ت

 • تاپر، ریچارد معرفی و نقد کتاب: قبایل مرزنشین ایران: ایل شاهسون [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 179-186]

 • تاج الدین، محمدباقر مقایسه هویت ملی جوانان شهرهای ایلام و کرمانشاه [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 97-110]

 • تاجی، محمدرضا تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان شهرستان شهرکرد [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 91-112]

 • تاجی اشکفتکی، محمدرضا آسیب‌شناسی جریان‌های فرهنگی نوپدید در ایران (مطالعه موردی عرفان حلقه) [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 137-154]

 • تاجیک، محمدرضا انسان مدرن و معمای هویت [دوره 6، شماره 21، 1384، صفحه 9-28]

 • تاجیک، محمدرضا میزگرد: میزگرد وفاق اجتماعی(2) [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 13-58]

 • تاجیک، محمدرضا میزگرد: فرهنگ و هویت ایرانی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 11-60]

 • تاجیک، محمدرضا روشنفکر ایرانی و معمای هویت ملی [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 159-176]

 • تامپسون، کنت معرفی و نقد: رسانه‌ها و ساماندهی فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 247-257]

 • تایور، گری ‌هویت‌های اجتماعی، رویکردهای چندرشته‌ای [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 125-140]

 • تجلیل، جلیل بررسی هویت ملی در روابط ایران و روم (با تکیه بر شعر فارسی قرون چهارم و ششم هـ.ق ) [دوره 12، شماره 47، 1390، صفحه 83-102]

 • ترکارانی، افشین شهروندی دین‌پایه؛ الگوی انسجام هویتی در ایران [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 61-82]

 • ترکان، رحمت اله بررسی عوامل مؤثر بر چند لایه بودن هویت [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 73-94]

 • ترک تبریزی، اطهره بازشناسی زمینه‌های هویتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ رهیافتی سازه‌انگارانه [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 51-72]

 • ترکمان، فرح بررسی احساس تبعیض برابعاد هویت جوانان کُرد کرمانج استان خراسان شمالی [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 111-134]

 • ترکمان، محمد میزگرد: تاریخ‌نگاران‌ و هویت‌ [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 253-288]

 • تریپ، چارلز جنگ ایران و عراق؛ هویت، ایدئولوژی و واقعیت [دوره 6، شماره 22، 1384، صفحه 165-176]

 • تقوی، سیدمحمدعلی ناسیونالیسم (معرفی و نقد کتاب) [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 189-196]

 • تقوی، عابد جایگاه نقوش برجستة صخره‌ای عهد قاجار در بازیابی هویت ملی ایران [دوره 15، شماره 60، 1393، صفحه 161-180]

 • تقوی مقدم، سید مصطفی قبله‌ی عشایر، کعبه‌ی کشور [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 103-123]

 • تقوی مقدم، سیدمصطفی معرفی و نقد کتاب: تاریخ سیاسی کهگیلویه [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 187-204]

 • تقی زادگان، معصومه تحلیل گفتمان‌های هنر در ژئوپولیتیک جهان اسلام [دوره 14، شماره 54، 1392، صفحه 73-97]

 • تقی زادگان، معصومه بررسی بحران هویت در بین دانش‌آموزان (نمونه موردی دانش‌آموزان شهر لار در سال تحصیلی 85-1384) [دوره 8، شماره 30، 1386، صفحه 145-168]

 • تکمیل همایون، ناصر میزگرد: تاریخ‌نگاران‌ و هویت‌ [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 253-288]

 • توانا، محمدعلی ملت‌ها و ملی گرایی [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 183-197]

 • توحید فام، محمد دموکراسی ، پیش نیاز گفتگوی تمدن ها [دوره 2، شماره 7، 1380]

 • تودوروف، تزوتان معرفی و نقد کتاب: منطق گفتگویی میخائیل باختین [دوره 3، شماره 12، 1381، صفحه 161-175]

 • توکلی، مرتضی تحلیل تأثیر جلوه‌های مکانی در هنرهای نمایشی آیین‌های عاشورایی در ایران [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 111-134]

 • توکلی خمینی، عاطفی هویت مهاجران؛ تأملی در هویت نسل دوم ایرانیان مهاجر [دوره 12، شماره 47، 1390، صفحه 149-168]

 • توکلی طرقی، محمد معرفی و نقد کتاب: بازاندیشی ایران [دوره 4، شماره 16، 1382، صفحه 219-227]

 • توکلی نیا، جمیله زوال هویت در روند تغییر و گسترش پراکنده روئی شهری [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 105-122]

 • تیشه یار، ماندانا نگاهی تاریخی به پدیده گوناگونی قومی _ملی در جهان اسلام [دوره 3، شماره 9، 1380]

 • تیشه یار، ماندانا تمدن ایرانی؛ فراسوی مرزها [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 189-196]

 • تیشه یار، ماندانا گزارشی از سمینار بررسی تحولات افغانستان (گزارش) [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 235-244]

 • تیشه یار، ماندانا فرهنگ سیاسی و هویت ملی [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 177-191]

 • تیموری، سیاوش معنا در مکان و آفرینش هویت (نمونه موردی: بازار کرمانشاه) [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 121-141]

ث

 • ثقفی، مراد میزگرد: گفت و گو (2) [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 227-257]

ج

 • جانعلی زاده چوب بستی، حیدر حافظه جمعی و هویت ایرانی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 3-20]

 • جانعلی زاده چوب بستی، حیدر تحلیلی جامعه‌شناختی از پنهان‌سازی هویت ایثارگری در دانشگاه مازندران [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 37-57]

 • جانعلی زاده چوب بستی، حیدر جامعه متمدن از دیدگاه امام خمینی(ره) «شاخص‌ها، موانع و راه‌حل‌ها» [دوره 8، شماره 29، 1386، صفحه 99-120]

 • جاویدانی، نیره فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده در مورد رابطه سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 135-156]

 • جباره، عظیم خان و خان‌واره در حماسه‌های ملی پس از شاهنامه [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 127-151]

 • جباری، احسان هویت ایرانی ـ اسلامی شهر تهران در گذر زمان [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 133-147]

 • جباری، ولی واکاوی نقش نیروهای خارجی بر گرایش‌های قومی در مناطق آذری‌نشین ایران [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 169-189]

 • جباری فر، سید محمد لطیف ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اعتمادبه‌نفس ملی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 3-20]

 • جرارد، دلنتی ناسیونالیسم و نظریة اجتماعی [دوره 10، شماره 40، 1388، صفحه 191-200]

 • جعفرزاده پور، فروزنده قدرت هویت ملی در میان ایرانیان [دوره 12، شماره 48، 1390، صفحه 3-29]

 • جعفرزاده پور، فروزنده کتاب‌های درسی و هویت ملی (فراتحلیل مطالعه‌های انجام شده دربارة کتاب‌های درسی) [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 31-54]

 • جعفری، احمد بررسی عوامل مرتبط با هویت ملی دانش‌آموزان متوسطه شهر کرج [دوره 15، شماره 58، 1393، صفحه 147-168]

 • جعفری، پریوش کارکرد آموزش و پرورش در نهادینه‌سازی هویت ملی دانش‌آموزان از منظر کارکنان مدارس (با تأکید برمدارس دولتی متوسطه شهر تهران) [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 53-74]

 • جعفری، پریوش بررسی کارکرد آموزش‌وپرورش در نهادینه‌سازی هویت ملی دانش‌آموزان (در ابعاد سیاسی ـ جغرافیایی و دینی) [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 27-47]

 • جعفری، سیاوش صادق هدایت؛ نویسنده‌ای متفاوت و کوششی ناکام برای خویشتن‌‌یابی فردی و هویت‌یابی ملی [دوره 5، شماره 18، 1383، صفحه 117-134]

 • جعفری، علی نقش شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر هویت شخصی مدرن در میان جوانان شهر اردبیل [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 69-88]

 • جعفری، علی بررسی مقایسه‌ای نقش رسانه‌های جمعی و اجتماعی در احساس تعهد به هویت ملی نوجوانان (موردمطالعه؛ نوجوانان شهر اردبیل) [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 105-124]

 • جعفری، علی تجارب زیسته نوجوانان از نقش رسانه‌های سنتی و نوین در هویت ملی [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 35-54]

 • جعفری، علی اکبر تجلی هویت ملی در اشعار فارسی کتیبه‌های دوره صفوی در شهر اصفهان (10 تا 12 هـ.ق) [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 49-70]

 • جعفری، محسن هویت ایرانی در آثار منظوم عصر سلجوقی [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 21-36]

 • جعفری، محمد تأثیر توسعه متوازن بر همگرایی ملی در مناطق مرزی [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 25-49]

 • جعفریان، رسول میزگرد: سیر تحول تاریخی هویت ملی در ایران از اسلام تا به امروز [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 11-67]

 • جعفریان، مرتضی عوامل اجتماعی مؤثر بر بیگانگی اجتماعی زنان شاغل شهر خرم‌آباد [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 83-99]

 • جعفری (قنواتی)، محمد روایت اجتماعی فرهنگی قصه‌های ترکمنی [دوره 9، شماره 33، 1387، صفحه 189-195]

 • جعفری (قنواتی)، محمد نفت و بازتاب آن در آثار داستان‌نویسان خوزستانی [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 127-147]

 • جعفری کافی آبادی، صابر بنیادها و ظرفیت‌های هویت اسلامی و هویت تجددی در گفتمان جهانی‌شدن [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 157-181]

 • جعفری کمانگر، فاطمه تحلیل جلوه‌های جنگ و صلح در متون پایداری کتب فارسی متوسطه اول [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 21-41]

 • جعفری هرندی، رضا تأثیر آموزش هوش معنوی بر بحران هویت دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر قم [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 53-72]

 • جعفری ولدانی، اصغر تحریف هویت ایرانی خوزستان [دوره 12، شماره 47، 1390، صفحه 3-23]

 • جعفری ولدانی، اصغر هویت ایرانی خوزستان در گسترة تاریخ [دوره 9، شماره 35، 1387، صفحه 73-97]

 • جلالی، مینا تجربه‌ی حضور در تخت فولاد؛ چرخه‌ی هویت در یک مکان شهری [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 89-109]

 • جلایی پور، حمیدرضا فراز و فرود جنبش کُردی (1357-1367) [دوره 7، شماره 26، 1385، صفحه 81-107]

 • جلیلی، محمد بازخوانی مؤلفه‌های هویتی ایران (در تطبیق با عصر صفوی و جمهوری اسلامی) [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 7-30]

 • جمال زاده، ناصر بازخوانی مؤلفه‌های هویتی ایران (در تطبیق با عصر صفوی و جمهوری اسلامی) [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 7-30]

 • جمالی، جواد نشانه‏ شناسی عملیات انتحاری در گروه‏های تکفیری اسلامی (مطالعه موردی: داعش در عراق) [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 127-144]

 • جمشیدی، فرانک گونه‌شناسی روایت‌های جنگ [دوره 9، شماره 34، 1387، صفحه 79-111]

 • جمشیدی، فرانک هویت، روایت، جنگ (بررسی رابطه هویت و جنگ با تکیه بر خاطرات جنگ) [دوره 6، شماره 23، 1384، صفحه 7-30]

 • جمشیدی، محمدحسین امنیت هویت‌محور بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران از منظر امام خمینی(ره): فراسوی دولت ـ ملت محوری [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 79-98]

 • جمشیدی، محمدحسین چالش غرب‌گرایی و بازگشت به خویشتن در اندیشة جلال آل احمد [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 59-82]

 • جمشیدی، محمدحسین هویت اشراقی حکیم شهید سهروردی [دوره 5، شماره 18، 1383، صفحه 9-41]

 • جمشیدی، محمدحسین وفاق از منظر قرآن و حدیث [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 125-149]

 • جنادله، علی هویت قومی در بستر تحولات مدرن و سیاست‌‌های هویتی دوره پهلوی دوم در شهر اهواز [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 75-94]

 • جنکینز، ریچارد هویت اجتماعی [دوره 7، شماره 26، 1385، صفحه 149-158]

 • جهان بخش، فروغ معرفی و نقد: اسلام، دموکراسی و مدرنیسم دینی در ایران (1953-2000) از بازرگان تا سروش [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 189-200]

 • جهانبگلو، رامین میزگرد: روشنفکران ایرانی و هویت (1) [دوره 5، شماره 18، 1383، صفحه 199-238]

 • جهان بین، داریوش معرفی و نقد کتاب: تاریخ سیاسی کهگیلویه [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 187-204]

 • جهانبین، داریوش توسعه‌ی سیاسی و بحران هویت ملی (گفت و گوی علمی) [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 287-315]

 • جهانی، داریوش میزان تأثیر مؤلفه‌های فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی بر همگرایی مردم استان‌های کردنشین ایران [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 53-67]

 • جوادی یگانه، محمدرضا فوتبال و هویت ملی [دوره 8، شماره 30، 1386، صفحه 107-124]

 • جوان فروزنده، علی تحلیل معناشناختی سیمای ‌‌شهر از منظر هویت اسلامی با تأکید بر برخی مجموعه‌‌های تجاری شهر تبریز [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 109-130]

 • جوانی، حجت الله فرهنگ و رفتار اجتماعی (معرفی کتاب) [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 347-357]

 • جودکی، محمد بازنمایی هویت ایرانی در اندیشه‌ی تاریخ‌نگاری ولی‌قلی شاملو [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 59-78]

 • جودکی، محمدعلی مؤلفه‌های هویت ملی در دیوان عارف قزوینی [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 159-176]

 • جوکار، محمدصادق درآمدی نظری بر چیستی رابطة فرهنگ ملی و امنیت ملی در ایران [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 155-178]

 • جوکار، محمدصادق بازشناسی هویت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 40، 1388، صفحه 53-88]

 • جوکار، منوچهر فضیلت وطن‌دوستی در شاهنامه و نظریه فضیلت ارسطو [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 99-114]

 • جین زانگ، یانگ معرفی و نقد کتاب: تنش‌های قومی ماورای مرزها [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 151-178]

چ

 • چراغی کازرونی، راضیه تدوین بسته آموزشی تربیت شهروندی در حوزه روابط‌‌ اجتماعی ویژه دانش‌‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 57-74]

 • چرامی، مریم ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اعتمادبه‌نفس ملی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 3-20]

 • چلبی، مسعود میزگرد: پیرامون «همبستگی ملی و وفاق اجتماعی» [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 17-43]

 • چلبی، مسعود میزگرد: میزگرد وفاق اجتماعی(2) [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 13-58]

 • چلداوی، عماد بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر هویت جمعی جوانان شهرستان دشت آزادگان استان خوزستان [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 127-148]

 • چهری، طیب فضیلت وطن‌دوستی در شاهنامه و نظریه فضیلت ارسطو [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 99-114]

 • چوبین، شهرام جنگ ایران و عراق؛ هویت، ایدئولوژی و واقعیت [دوره 6، شماره 22، 1384، صفحه 165-176]

 • چیت ساز، محمدجواد فراترکیب پژوهش‌های انجام شده در حوزه هویت دینی [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 27-44]

ح

 • حاتمی، امیرجلال ساخت و اعتباریابی آزمون تداعی ضمنی برای اندازه‌گیری هویت [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 23-40]

 • حاجیان، خدیجه ایران‌زمین در شعر فارسی [دوره 9، شماره 33، 1387، صفحه 179-188]

 • حاجیانی، ابراهیم آینده‌پژوهی هویت ملی ایران در افق زمانی 1407 [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 3-20]

 • حاجیانی، ابراهیم بررسی تأثیر فضای مجازی (اینترنت) بر هویت ملی دانشجویان [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 67-84]

 • حاجیانی، ابراهیم رابطة هویت ملی و قومی در بین دانشجویان آذری، کُرد و عرب دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 137-158]

 • حاجیانی، ابراهیم مطالعة تجربی منابع هویت ایران [دوره 9، شماره 34، 1387، صفحه 31-52]

 • حاجیانی، ابراهیم شاخص‌های همبستگی اجتماعی و تأثیر دانشگاه آزاد اسلامی بر آن [دوره 12، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی) (1)، 1390، صفحه 105-124]

 • حاجیانی، ابراهیم گفت‌وگوی بین فرهنگی و انسجام ملی (با تکیه بر نظریه کنش ارتباطی هابرماس) [دوره 3، شماره 12، 1381، صفحه 75-89]

 • حاجیانی، ابراهیم تحلیل جامعه‌شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 193-228]

 • حاجی پور، سیمین تحلیل توسعه سیاسی در ایران از منظر الگوی هویتی [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 19-38]

 • حاجی حسین، منیژه نقش کتاب فارسی بخوانیم‌ دوره ابتدایی در هویت ملی (با تأکید برفرهنگ و میراث فرهنگی) [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 115-131]

 • حافظ نیا، محمدرضا تبیین بنیادهای علت وجودی و بقای کشور (مطالعه موردی: ایران) [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 3-28]

 • حافظ نیا، محمدرضا بررسی مفهوم کشور در شاهنامه فردوسی [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 31-55]

 • حافظ نیا، محمدرضا تبیین الگوی نظری طراحی سازوکار همگرایی بر پایة واقعیت‌های جغرافیای سیاسی با رویکرد جغرافیای سیاسی انسان‌گرا [دوره 10، شماره 40، 1388، صفحه 3-31]

 • حافظ نیا، محمدرضا تبیین عوامل مؤثر در مکان‌گزینی پایتخت‌ها در ایران باستان (با اشاره به تأثیرات آن در تکوین هویت ایرانی) [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 3-24]

 • حافظ نیا، محمدرضا دولت صفوی و هویت ایرانی [دوره 8، شماره 32، 1386، صفحه 3-28]

 • حافظ نیا، محمدرضا ارزیابی معیارهای مقبولیت حکومت دینی، نمونه موردی تهران [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 41-60]

 • حافظ نیا، محمدرضا میزگرد: پیرامون «همبستگی ملی و وفاق اجتماعی» [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 17-43]

 • حافظ نیا، محمدرضا بررسی بازتاب ادراک ژئوپلیتیکی بر قلمرومندی کشور‌ها [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 7-28]

 • حافظیان، حمیدرضا آموزش هویت ملی در فیلم‌های آموزشی شبکه شاد (مطالعه موردی: درس مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول) [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 169-189]

 • حاکمی والا، اسماعیل اسطوره در شعر نوگرایان [دوره 7، شماره 26، 1385، صفحه 109-126]

 • حامی کارگر، فاطمه رابطه بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با هویت ملی دختران نوجوان شهرستان کرمان [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 69-87]

 • حبیب، فرح تبیین فرآیند شکل‌گیری حس مکان در توسعه جدید شهری (منطقه 4 شهرداری تهران) [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 137-155]

 • حبیب زاده، اصحاب بررسی مقایسه‌ای نقش رسانه‌های جمعی و اجتماعی در احساس تعهد به هویت ملی نوجوانان (موردمطالعه؛ نوجوانان شهر اردبیل) [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 105-124]

 • حبیب زاده خطبه سرا، رامین بررسی وضعیت دین‌داری در بین دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1385، صفحه 55-80]

 • حدیثی، علی کریم استقلال و حفظ هویت ملی در بررسی تحلیل محتوای روزنامه جنگل ارگان جنبش میرزاکوچک‌خان [دوره 15، شماره 59، 1393، صفحه 179-205]

 • حسام پور، سعید خان و خان‌واره در حماسه‌های ملی پس از شاهنامه [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 127-151]

 • حسن پناه، حسین الگوهای فراغتی و هویت ملی؛ مطالعه موردی جوانان استان کردستان [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 97-116]

 • حسن پور، عصمت بررسی برنامه درسی ملی ایران در ارتباط با مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه صاحب‌نظران [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 3-21]

 • حسن پور، علی صداوسیما و بازنمایی فرهنگ و هویت در جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 21-40]

 • حسن پور، علی فرهنگ، قدرت و معنا در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی ) (2)، 1391، صفحه 27-51]

 • حسن پور، مریم نقش نمادهای آیینی و دینی در نشانه‌های بصری گرافیک معاصر ایران [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 135-161]

 • حسن پور لمر، سعید مؤلفه‌های فرهنگی مؤثر بر شکل‌گیری آرایه‌های معماری شهر تاریخی ماسوله [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 59-80]

 • حسن زاده، اسماعیل هویت ملی در شعارهای انقلاب اسلامی [دوره 8، شماره 31، 1386، صفحه 3-30]

 • حسن زاده، اسماعیل میزگرد: تاریخ‌نگاران و هویت ملی (2) [دوره 4، شماره 16، 1382، صفحه 267-311]

 • حسن زاده، اسماعیل هویت ایرانی در تاریخ‌نگاری بیهقی و جوینی [دوره 4، شماره 15، 1382، صفحه 69-100]

 • حسن زاده، اسماعیل میزگرد: تاریخ‌نگاران و هویت ملی (1) [دوره 4، شماره 15، 1382، صفحه 255-305]

 • حسن زاده، اسماعیل گفتمان هویت ملی در تاریخ نگاری کسروی [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 59-97]

 • حسن شاهی، محبوبه تحلیل مدل ساختاری ویژگی‌های شخصیتی و هویتی با مصرف‌گرایی در ایران [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 77-92]

 • حسنی باقری شریف آباد، مهدی مؤلفه‌های تشکیل و تحکیم هویت سیاسی و اجتماعی ایران در بخش اساطیری شاهنامه [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 99-116]

 • حسین زاده، علی حسین عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر وفاق اجتماعی شهر دهدشت [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 109-126]

 • حسین زاده، میکائیل بررسی رابطة سرمایة فرهنگی و هویت اجتماعی در بین دانشجویان تبریز [دوره 10، شماره 37، 1388، صفحه 49-73]

 • حسینی، سیدبشیر سواد رسانه‌ای راهبرد استحکام هویت فردی و ملی [دوره 14، شماره 54، 1392، صفحه 99-120]

 • حسینی، سیدقاسم فرهنگ‌ شهرهای ایران: فرهنگ تلفیقی [دوره 7، شماره 25، 1385، صفحه 97-116]

 • حسینی، سیدقاسم نسبت هویت ایلی و هویت قومی در ایلات و عشایر ایران [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 83-102]

 • حسینی، سیده مطهره پرسش از هویت [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 163-169]

 • حسینی، عبدالله بررسی تطبیقی همبستگی‌ ملی در اندیشه معروف الرصافی و محمدحسین شهریار [دوره 15، شماره 59، 1393، صفحه 127-150]

 • حسینی، قربان روند و الگوهای مهاجرت در استا‌ن‌های مرزی کشور [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 93-114]

 • حسینی، مریم مقایسة جنسیتی رابطة رسانه‌ها، هویت و سبک زندگی در بین جوانان شیراز [دوره 12، شماره 47، 1390، صفحه 103-120]

 • حسینی انجدانی، مریم بررسی و مقایسه ابعاد عاطفی، شناختی و رفتاری هویت ملی؛ (مطالعه موردی دانش‌آموزان راهنمایی و متوسطه و دانشجویان شهر تهران) [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 3-26]

 • حسینی بهشتی، سیدعلی رضا تعدد فرهنگی و سیاست: صورت مسأله [دوره 2، شماره 6، 1379، صفحه 59-72]

 • حسینی زاده مهرجردی، سعیده تبیین جایگاه مسجد جامع یزد در ایجاد حس مکان و هویت به فضای کالبدی شهر [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 127-150]

 • حسینی زاده مهرجردی، سیده سعیده بازخوانی عناصر هویت‌بخش معماری و شهرسازی یزد در سفرنامه ابراهم جکسون [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 111-130]

 • حسینی یادگاری، هـ معرفی و نقد کتاب: تاریخ تحولات سیاسی ایران: بررسی مؤلفه‌های دین، حاکمیت، مدنیت و تکوین دولت ـ ملت در گستره‌ی ‌هویت ملی ایران [دوره 4، شماره 16، 1382، صفحه 229-246]

 • حشمتی فر، لیلا تحلیل محتوای کتاب‌های پیام آسمانی دوره اول متوسطه براساس مؤلفه‌های هویت دینی [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 83-96]

 • حصاری، فرهاد نقش جهانی‌شدن و هویت اسلامی در جنبش‌های اسلامی منطقه [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 97-120]

 • حضرتی، حسن میزگرد: تاریخ‌نگاران‌ و هویت‌ [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 253-288]

 • حقیقتیان، منصور تحلیل رابطه‌ی هویت ملی وپایبندی به فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه کلانشهر شیراز) [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 79-104]

 • حمزه نژاد، مهدی ارزیابی شهر جدید هشتگرد بر مبنای اصول شهرسازی ایرانی اسلامی [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 39-58]

 • حیدری، آرمان مطالعه‌ی برجستگی و همبستگیِ هویت‌های ملی و جهانی در دانشگاه یاسوج [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 141-156]

 • حیدری، آرمان رسانه‌ها و هویت فرهنگی: مطالعه دانش‌آموزان متوسطه شهر یاسوج [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 123-148]

 • حیدری، الله رحم رابطه هویت طایفه‌ای و هویت ملی (با تأکید بر متغیرهای نگرشی در شهر نورآباد ممسنی) [دوره 9، شماره 33، 1387، صفحه 151-177]

 • حیدری، شقایق سنجش هویت جمعی ایرانیان؛ با تأکید بر مؤلفه دین‌داری [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 3-23]

 • حیدری، شقایق جوان، هویت و رسانة دیجیتالی [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 185-194]

 • حیدری، شقایق موسیقی، هویت ملی و سیاست مکانی بین جهان و منطقه [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 179-188]

 • حیدری، عبدالحسین هویت ملی در کتب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی و هفتم متوسطه اول [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 97-118]

خ

 • خاتونی، مجتبی مطالعۀ ژئوپلیتیک عمومی داعش در رسانه‌های اجتماعی؛ «جیش الصفوی» و «ملت صلیب» [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 109-128]

 • خاتونی، مجتبی منشأ سایبرنتیک حفره‌های دولت (مطالعه موردی: کوی دانشگاه تهران) [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 59-76]

 • خاتونی، مجتبی بازنمایی سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در قبال تروریسم (مطالعه‌ای در حوزه ژئوپلیتیک عمومی) [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 111-138]

 • خادمی، سیدموسی تهدیدپذیری اقتصادی، تهدیدپذیری هویت ملی (مطالعه موردی ایران و کشورهای منطقه) [دوره 9، شماره 35، 1387، صفحه 135-162]

 • خالقی دامغانی، احمد پیوست‌ها و گسست‌ها در ساختار اجتماعی ایران (از مشروطه تا انقلاب اسلامی) [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 61-82]

 • خانبگی، رامین معرفی و نقد کتاب: موانع نشانه‌شناختی گفت‌وگوی تمدن‌ها [دوره 3، شماره 12، 1381، صفحه 177-186]

 • خان محمدی، احسان مطالعه‌ی برجستگی و همبستگیِ هویت‌های ملی و جهانی در دانشگاه یاسوج [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 141-156]

 • خان محمدی، کریم عناصر فرهنگی پایداری ایرانیان [دوره 10، شماره 38، 1388، صفحه 3-26]

 • خانی، حسین هویت ایرانی در گذرگاه تاریخ؛بازخوانی اندیشه دکتر جواد طباطبایی [دوره 3، شماره 11، 1381]

 • خانی، حسین هویت ایر‌انی در گذرگاه تاریخ (تحلیل آرای سیدجواد طباطبایی) [دوره 9، شماره 33، 1387، صفحه 45-67]

 • خانی، سعید روند و الگوهای مهاجرت در استا‌ن‌های مرزی کشور [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 93-114]

 • خانیکی، هادی میزگرد: گفت و گو (1) [دوره 3، شماره 12، 1381، صفحه 197-225]

 • خانی ملکوه، محمد تأثیر شبکه‌‌های ماهواره‌ای بر فرهنگ سیاسی [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 95-112]

 • خبیری، محمد مدل‌سازی نقش ورزش در فرآیند شکل‌گیری هویت ملی [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 41-58]

 • خجسته قمری، محمدامین تأثیر معماری بناهای حکومتی و دولتی بر هویت شهر تبریز (1300 تا 1320 هـ.ش) [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 123-150]

 • خدادادشهری، نیره تحلیل استنادی و محتوایی مقالات فصلنامه مطالعات ملی (شماره‌های 58-16) [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 151-165]

 • خدایار، ابراهیم موانع و راهکارهای گسترش خط، زبان و ادب فارسی در کشورهای حوزه تمدنی مشترک با ایران [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 3-21]

 • خدایار، ابراهیم حوزۀ فرهنگی ـ تمدنی ایران در آسیای مرکزی [دوره 14، شماره 54، 1392، صفحه 27-48]

 • خدایار، ابراهیم تحلیل و صورت‏بندی هویت ملی فارسی‏زبانان در اندیشه و شعر گل‏رخسار صفی‎اوا [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 73-92]

 • خدایار، ابراهیم هویت ملی در کتاب‌های درسی آموزش و پرورش (مورد مطالعه: دورة متوسطه) [دوره 9، شماره 35، 1387، صفحه 27-52]

 • خدایار، ابراهیم ادبیات مهاجرت (بررسی مضامین شعر مهاجرت شاعران فارسی‌گوی ماوراءالنهر در قرن بیستم) [دوره 9، شماره 33، 1387، صفحه 27-44]

 • خدایار، ابراهیم غریبه‌های آشنا [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 157-162]

 • خدایار، ابراهیم جامی از جیحون (نقد و بررسی جهان ایرانی در شعر معاصر فارسی) [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 25-42]

 • خدایی راد، لطف اله ریشه‌های شرقی تمدن غربی [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 149-158]

 • خراسانی، محمدامین همگرایی و همکاری محدود منطقه‌ای، راهکاری برای توسعة گردشگری فرهنگی [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 117-140]

 • خرمشاد، محمدباقر تبیین تفاوت نسلی در جامعه امروز ایران بر پایه‌ی ارزش‌های هویتی [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 47-65]

 • خرمشاد، محمدباقر شکاف‌های اجتماعی درون‌قومی و پیامدهای سیاسی آن در ایران؛ مطالعه موردی کُردها [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 77-98]

 • خسروی، علیرضا امام خمینی(ره) و بازسازی هویت (از هویت ملی تا هویت سیاسی) [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 3-30]

 • خسروی، علیرضا نقش دانشگاه در همبستگی ملی از منظر امام خمینی(ره) [دوره 12، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی) (1)، 1390، صفحه 53-76]

 • خضریان، مهدی دانشگاه تمدن‌ساز؛ الگوی توسعة بومی و تعمیق همبستگی ملی [دوره 12، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی) (1)، 1390، صفحه 29-52]

 • خطیبی، اعظم رابطه میان انسجام ملی و توسعه ملی (از منظر مدرسین دانشگاه‌های پیام نور همدان) [دوره 13، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی ) (2)، 1391، صفحه 97-118]

 • خلیجی اسکوئی، محسن ملی‌گرایی و وحدت اسلامی، تعامل یا تقابل؟ [دوره 10، شماره 40، 1388، صفحه 159-180]

 • خلیلی، رضا تکوین تعاملی دین و هویت در اندیشه‌ی امام خمینی(ره)؛ از صورت‌بندی گفتمانی تا تحول انقلابی [دوره 7، شماره 26، 1385، صفحه 3-26]

 • خلیلی، رضا غرب‌زدگی و هویت؛ جلال آل‌احمد و پاسخ به پرسش عقب‌ماندگی [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 55-85]

 • خلیلی، رضا روندشناسی تحولات قومی در منطقه آذربایجان؛ تلاش برای ورود به عرصه سیاسی [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 137-161]

 • خلیلی، رضا سیاست‌ هویت در کتاب‌های تعلیمات اجتماعی دوره اول متوسطه [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 7-24]

 • خلیلی، محسن اخبار ناصری و مظفری در باب حقایق افضل، بررسی مقایسه‌ای مشکله‌ی هویت در تاریخ‌نگاری قاجاریه [دوره 4، شماره 16، 1382، صفحه 65-104]

 • خلیلی، محسن آفرینش وفاق کارویژه‌ی بنیادین قانون اساس [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 151-172]

 • خلیلی، محسن میزگرد: سیر تحول تاریخی هویت ملی در ایران از اسلام تا به امروز [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 11-67]

 • خلیلی کاشانی، مرتضی تأثیر اینترنت بر هویت ملی [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 179-183]

 • خنجرخانی، مسعود هویت‌یابی‌های ممکن و مطلوب در عصر ارتباطات براساس هرمنوتیک فلسفی گادامر [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 121-140]

 • خندق، نجله تأثیر بومی‌گزینی در نظام آموزش عالی بر انسجام اجتماعی در ایران [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 67-84]

 • خواجه سروی، غلامرضا امام خمینی (ره) و بازسازی هویت ملی ایران [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 3-35]

 • خواجه نوری، بیژن مطالعة رابطة سرمایه اجتماعی، سرمایة فرهنگی و هویت اجتماعی مطالعة موردی: جوانان شهر بندرعباس [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 95-120]

 • خواجه نوری، بیژن سبک زندگی و هویت ملی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر شیراز) [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 127-152]

 • خوروی پاک، محمدرضا نقدی بر فدرالیسم [دوره 7، شماره 25، 1385، صفحه 117-127]

 • خوشبخت، فریبا تدوین بسته آموزشی تربیت شهروندی در حوزه روابط‌‌ اجتماعی ویژه دانش‌‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 57-74]

 • خوشخویی، منصور بررسی میزان تأکید کتاب‌های تعلیمات اجتماعی، تاریخ و فارسی دورة راهنمایی بر هویت اسلامی ـ ایرانی [دوره 12، شماره 48، 1390، صفحه 51-66]

 • خوشفر، غلامرضا مقایسه‌ی رفتارهای فرهنگی ـ اجتماعی در ایران و ترکمنستان [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 35-59]

 • خیرآبادی، رضا بازنمایی هویت ملی در کتاب‌های نوانتشاریافته زبان انگلیسی در نظام آموزش رسمی کشور [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 85-98]

د

 • دادخواه فر، معصومه نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد احساس شادمانی دانشجویان دانشگاه آزاد کرمان [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 91-106]

 • دارا، جلیل ویژگی‌های شرق‌شناسانه نگاه لرد کرزن به ایران [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 85-104]

 • دالوند، حمیدرضا تاریخ‌نگاران‌ لُرستان و مقوله هویت [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 151-170]

 • دانایی، ابوالفضل نقش رسانه‌های مجازی در گرایش به هویت ملی [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 43-68]

 • دانایی، ابوالفضل واکاوی تأثیر عامل سرمایه اجتماعی در پذیرش فناوری‌های نوین رسانه‌‌ای (موردمطالعه: فناوری واقعیت افزوده) [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 159-181]

 • دانش پایه، نسار تبیین فرآیند شکل‌گیری حس مکان در توسعه جدید شهری (منطقه 4 شهرداری تهران) [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 137-155]

 • دانشگر، مریم تحلیل آماری درس زبان و ادبیات فارسی در آزمون سراسری [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 77-94]

 • داوری، حسین بازنمایی هویت ملی در کتاب‌های نوانتشاریافته زبان انگلیسی در نظام آموزش رسمی کشور [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 85-98]

 • داوری، حسین سنجش نگرش متخصصان آموزش زبان انگلیسی به بهره‌گیری از «هویت اسلامی- ایرانی» در برنامه آموزش زبان در ایران [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 71-88]

 • داوری اردکانی، نگار آموزش زبان فارسی، فرصتی مغتنم برای گسترش فرهنگ ایرانی [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 143-160]

 • داوری اردکانی، نگار مطالعة تطبیقی نگرش‌های زبانی فارسی‌زبانان به دو زبان فارسی و انگلیسی با توجه به موضوع جهانی‌شدن [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 81-104]

 • داوری اردکانی، نگار نمادهای هویت ایرانی و زبان فارسی [دوره 8، شماره 30، 1386، صفحه 3-25]

 • درازی، علی آذربایجان و هویت ملی [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 121-147]

 • درزی کلایی، محمدرضا جنگ تحمیلی و شکل‌گیری هویت جدید معنوی [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 3-28]

 • درودیان، محمد اجتناب ناپذیری جنگ [دوره 6، شماره 23، 1384، صفحه 145-160]

 • درویزه، زهرا بررسی و مقایسه ابعاد عاطفی، شناختی و رفتاری هویت ملی؛ (مطالعه موردی دانش‌آموزان راهنمایی و متوسطه و دانشجویان شهر تهران) [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 3-26]

 • دژکام، محمد کاربست صف‌بندی هویت ضدصلیبی از منظر هانتینگتون در سیاستگذاری خبری صداوسیما جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 69-86]

 • دستیاران، رضا معرفی و نقد میزگرد: آشور در آئینۀ مبداء زمان [دوره 3، شماره 12، 1381، صفحه 187-194]

 • دلانتی، جرارد ملت‌ها و ملی گرایی [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 183-197]

 • دلاور، علی هویت ایرانی و سینما؛ بازنمایی هویت ایرانی در فیلم «مادر» [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 85-102]

 • دلاوری، ابوالفضل هویت ملی در میان جامعه اهل‌‌حق شهرستان دلفان [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 113-140]

 • دموری، داریوش واکاوی نقش مذهب شیعی در آفرینش سرمایة اجتماعی [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 3-24]

 • دهشیار، حسین معرفی و نقد: رسانه‌ها و ساماندهی فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 247-257]

 • دهشیار، حسین معرفی و نقد کتاب: فروفکنی تفاوت‌ها: ارتباط مؤثر میانگروهی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 258-268]

 • دهشیار، حسین زمانی که فرهنگ‌ها با هم برخورد می‌کنند (معرفی و نقد کتاب) [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 305-312]

 • دهشیری، محمدرضا جهانی‌شدن و هویت ملی [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 71-100]

 • دهقانی، رضا هویت ایرانی و تاریخ‌نگاری محلی (از آغاز اسلام تا قرن هفتم هجری) [دوره 12، شماره 48، 1390، صفحه 115-140]

 • دهقانی، مجتبی نقش برنا‌‌مه‌‌های شاد شبکه نسیم سیمای جمهوری اسلامی ایران در تقویت وحدت و انسجام داخلی [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 127-148]

 • دهکردیان، پریسا بررسی نگرش جوانان نسبت به عملکرد ایثارگران [دوره 10، شماره 37، 1388، صفحه 31-47]

 • دوب، اس.سی ترجمه: ارتباطات و ملت‌سازی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 155-171]

 • دوریان، پاتریک مسئلة همبستگی؛ نظریه‌ها و مدل‌ها [دوره 9، شماره 35، 1387، صفحه 173-182]

 • دوگای، پل پرسش از هویت [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 163-169]

 • دولتی، حسن تبیین رابطه هویت ملی و پاسخگویی به تهاجم فرهنگی دشمن [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 3-18]

 • دی.اسمیت، آنتونی فرهنگ، اجتماع و سرزمین: سیاست قومیت و ناسیونالیسم (ترجمه) [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 179-211]

 • دی.اسمیت، آنتونی ملی‌گرایی و نوگرایی(معرفی و نقد کتاب) [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 347-354]

 • دیباجی، سیدمیثم سنجش رابطه هوش هیجانی با ابعاد هویت [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 161-176]

 • دیلم صالحی، بهروز اسطوره و حماسه، دو بنیاد هویت ایرانی [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 3-24]

ذ

 • ذاکری، حامد بنیادها و ظرفیت‌های هویت اسلامی و هویت تجددی در گفتمان جهانی‌شدن [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 157-181]

 • ذاکری، محمدمهدی بررسی هویت ایرانی اسلامی در معماری پروژه‌های مسکن مهر [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 123-140]

 • ذاکری، محمدمهدی تأثیر تحول نظام آموزش بر هویت معماری مدارس دوره قاجار و پهلوی (1255-1320) [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 59-77]

 • ذاکری، محمدمهدی هویت ایرانی ـ اسلامی شهر تهران در گذر زمان [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 133-147]

 • ذاکری، مختار تحلیل محتوای بیانیه‌ی گام دوم انقلاب بر مبنای مؤلفه‏ های هویت‌آفرینی اسلامی-ایرانی [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 33-51]

 • ذبیح زاده، عباس ساخت و اعتباریابی آزمون تداعی ضمنی برای اندازه‌گیری هویت [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 23-40]

 • ذکایی، محمد سعید بررسی تطبیقی سیاست های ادغام اجتماعی و شهروندی در اروپا با تکیه بر انگلیس [دوره 2، شماره 8، 1380]

 • ذوالفقارزاده، محمدمهدی تأملی در مفهوم تصاویر آینده به مثابه ساخت هویت اجتماعی [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 61-76]

 • ذوالفقاری، حسن موقعیت کنونی رشتة زبان و ادبیات فارسی و راهکارهای تقویت آن [دوره 10، شماره 38، 1388، صفحه 47-73]

 • ذوالفقاری، حسن الگوهای غیرمعیار در زبان مطبوعات [دوره 9، شماره 33، 1387، صفحه 3-26]

 • ذوالفقاری، حسن هویت ایرانی و دینی در ضرب‌المثل‌های فارسی [دوره 8، شماره 30، 1386، صفحه 27-52]

 • ذوالفقاری، حسن نمود تکوین ایران به‌مثابه واقعیتی جغرافیایی در قصه‌ی حسین‌کرد شبستری [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 25-44]

ر

 • رئوفی، میترا مقایسه هویت ملی جوانان شهرهای ایلام و کرمانشاه [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 97-110]

 • رئیسی، محمد منان تحلیل معناشناختی سیمای ‌‌شهر از منظر هویت اسلامی با تأکید بر برخی مجموعه‌‌های تجاری شهر تبریز [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 109-130]

 • رازقی مله، هادی فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده در مورد رابطه سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 135-156]

 • رازنهان، محمدحسن بازنمایی هویت ایرانی در اندیشه‌ی تاریخ‌نگاری ولی‌قلی شاملو [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 59-78]

 • راشدی، معصومه ساخت و بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه هویت ایرانی-اسلامی و رابطه آن با عزت‌نفس در دانشجویان 25-18 ساله [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 113-134]

 • راعی گلوجه، سجاد هویت ملی و ایرانی‌گری در تاریخ‌نگاری زرین‌کوب [دوره 4، شماره 15، 1382، صفحه 119-151]

 • ربانی، رسول بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی شهرهای جدید (مطالعة موردی شهر پردیس تهران) [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 101-128]

 • ربانی، علی رابطة هویت ملی و قومی در بین دانشجویان آذری، کُرد و عرب دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 137-158]

 • ربانی، محمدرضا روندشناسی تحولات قومی در منطقه آذربایجان؛ تلاش برای ورود به عرصه سیاسی [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 137-161]

 • ربیعی، حسین ارزیابی معیارهای مقبولیت حکومت دینی، نمونه موردی تهران [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 41-60]

 • ربیعی، کامران ویژگی‌های شهر خوب در اندیشه ایران‌شهری [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 67-84]

 • رجایی، فرهنگ معرفی و نقد کتاب: مشکله‌ی هویت ایرانیان امروز [دوره 6، شماره 21، 1384، صفحه 181-193]

 • رجایی، فرهنگ مشکله‌ی هویت ایرانیان امروز: ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 201-210]

 • رجبی، ابوالفضل سیاست‌گذاری زبانی و جایگاه زبان فارسی در سیاست‌های زبانی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 55-77]

 • رجبی، حسین مدل‌سازی نقش ورزش در فرآیند شکل‌گیری هویت ملی [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 41-58]

 • رحمان پور، محمد بررسی برنامه درسی ملی ایران در ارتباط با مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه صاحب‌نظران [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 3-21]

 • رحمانی، روشن تاجیکان [دوره 7، شماره 25، 1385، صفحه 3-32]

 • رزازی فر، افسر الگوی جامعه‌شناختی هویت ملی در ایران (با تأکید بر رابطه میان هویت ملی و ابعاد آن) [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 101-133]

 • رستگار، خدیجه سنجش رابطه بین فرهنگ شهروندی و سلامت اجتماعی شهروندان تهرانی [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 85-107]

 • رستگارخالد، امیر رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و هویت ملّی در شهرهای کرمانشاه و جوانرود [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 133-144]

 • رسول زاده اقدم، صمد مطالعه رابطه محتوای برنامه‌های شبکه استانی سهند با هویت ملی مخاطبان [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 125-139]

 • رشیدی، حسن هویت ایرانی در شعر کُردی (با تأکید بر اشعار شاعران معاصر: «هژار و هیمن») [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 113-132]

 • رشیدی، سیدمنصور بررسی پارادایم‌های زیستی در معماری مجموعه تخت‌سلیمان [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 151-170]

 • رشیدی آل هاشم، محمد رضا واکاوی نقش نیروهای خارجی بر گرایش‌های قومی در مناطق آذری‌نشین ایران [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 169-189]

 • رشیدی زاده، بهنام هویت‌طلبی جدید ایرانی‌ها در بستر جهانی‌شدن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یاسوج) [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 75-92]

 • رضائیان، علی هویت ملی و محلی مردم لک [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 69-83]

 • رضائیان دلوئی، محمدرضا مطالعة تطبیقی نگرش‌های زبانی فارسی‌زبانان به دو زبان فارسی و انگلیسی با توجه به موضوع جهانی‌شدن [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 81-104]

 • رضاپور، داریوش تحلیل پدیدارشناختی تأثیر آیین‌های فرهنگی مشترک بر توسعه اجتماعی (مطالعه موردی شهر دزفول) [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 41-56]

 • رضادوست، کریم عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر وفاق اجتماعی شهر دهدشت [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 109-126]

 • رضایی، احمد تنوع فرهنگی در استان گیلان [دوره 2، شماره 7، 1380]

 • رضایی، احمد حافظه جمعی و هویت ایرانی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 3-20]

 • رضایی، احمد جایگاه برنامه‌های درسی دانشگاهی در تقویت هویت ملی دانشجویان [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 53-71]

 • رضایی، احمد بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های هویت ملی در کتاب‌های درسی دورة راهنمایی [دوره 9، شماره 35، 1387، صفحه 3-25]

 • رضایی، احمد گرایش به هویت ملی و قومی در ترکمن‌های ایران [دوره 8، شماره 32، 1386، صفحه 119-140]

 • رضایی، احمد نقش سرمایه‌ی‌ اجتماعی در روابط بین قومی و هویت ملی (بررسی جوانان تبریز و مهاباد) [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 7-33]

 • رضایی، احمد تنوع فرهنگی در استان گیلان [دوره 6، شماره 21، 1384، صفحه 123-140]

 • رضایی، احمد سخن سردبی [دوره 6، شماره 21، 1384، صفحه 4-5]

 • رضایی، احمد سخن سردبیر [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 4-5]

 • رضایی، احمد سخن سردبیر [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 4-5]

 • رضایی، احمد معرفی و نقد کتاب: کردان پارس و کرمان [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 239-248]

 • رضایی، احمد سخن سردبیر [دوره 4، شماره 16، 1382، صفحه 4-5]

 • رضایی، احمد سخن سردبیر [دوره 4، شماره 15، 1382، صفحه 4-5]

 • رضایی، احمد سخن سردبیر [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 4-5]

 • رضایی، احمد سخن سردبیر [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 4-5]

 • رضایی، احمد وفاق اجتماعی در هند (گزارش سخنرانی) [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 281-288]

 • رضایی، احمد قومقیت و قوم‌گرایی در ایران؛ از افسانه تا واقعیت (معرفی و نقد کتاب) [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 327-343]

 • رضایی، احمد سیمای فرهنگی ایران (معرفی و نقد کتاب) [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 335-346]

 • رضایی، احمد ایرانیان کُرد؛ نگاهی به تاریخ سیاسی، فرهنگ و هویت کُردها (کُردها و کُردستان در گذر زمان) [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 231-255]

 • رضایی، احمد نگاهی به «هویت ایرانی و زبان فارسی» (معرفی و نقد کتاب) [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 373-380]

 • رضایی، حسین رابطه استفاده از اینترنت و شکل‌گیری هویت ملی جوانان شهر همدان [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 113-131]

 • رضایی، سیدمحمد بازشناسی هویت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 40، 1388، صفحه 53-88]

 • رضایی، محمد جامعه بی‌انضباط؛ فراتحلیل قانون‌گریزی در ایران [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 67-91]

 • رضایی، محمد تحلیل جلوه‌های جنگ و صلح در متون پایداری کتب فارسی متوسطه اول [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 21-41]

 • رضایی، مریم عوامل اجتماعی مؤثر بر بیگانگی اجتماعی زنان شاغل شهر خرم‌آباد [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 83-99]

 • رضایی پاشا، صدیقه تأثیرات هویت دینی بر تمایلات فرزندآوری در مناطق روستایی و شهری منتخب ایران [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 75-96]

 • رضایی فرح آبادی، سمانه بررسی رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و سبک‌های هویّت و مقایسه آنها در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 25-47]

 • رضایی نیا، عباس بازتاب هنر، سیاست و مذهب ایرانی در نقوش برجستة صخره‌ای دوران اشکانی و ساسانی [دوره 9، شماره 36، 1387، صفحه 21-44]

 • رضوی، سیدعلی محمد مطالعه چگونگی برساخت هویت احساسی کاربران فضای مجازی در بین جوانان شهر قم [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 57-74]

 • رضوی پور، مریم سادات بررسی هویت ایرانی اسلامی در معماری پروژه‌های مسکن مهر [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 123-140]

 • رضوی پور، مریم سادات تأثیر تحول نظام آموزش بر هویت معماری مدارس دوره قاجار و پهلوی (1255-1320) [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 59-77]

 • رضوی پور، مریم سادات هویت ایرانی ـ اسلامی شهر تهران در گذر زمان [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 133-147]

 • رفیع فر، جلال الدین فرهنگ و تمدن مشرق زمین (میزگرد) [دوره 2، شماره 7، 1380]

 • رفیعی قهساره، ابوذر ورزش و هویت جمعی؛ مطالعه موردی شهر کرج [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 79-95]

 • رمضان پور، فریبا رابطة نظام ارزش‌ها با هویت ملی دانش‌آموزان مطالعة موردی؛ دانش‌آموزان پسر و دختر مقطع متوسطة شهر تهران 1388-1389 [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 3-25]

 • رمضان زاده، عبدالله هویت ایر‌انی و چندگانگی قومی [دوره 9، شماره 33، 1387، صفحه 69-95]

 • رمضان نیا، مهرداد فارسی از زبان کلاسیک تا زبانی بیگانه (سیاست زبانی کمپانی هند شرقی در رویارویی با زبان فارسی در شبه قارة هند) [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 55-80]

 • رمضانی، ملیحه جهان‌گرایی در اندیشه و آثار سعدی [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 27-50]

 • رمضانی فر، حدیثه رابطه استفاده از اینترنت و شکل‌گیری هویت ملی جوانان شهر همدان [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 113-131]

 • رنجبر، مقصود نظریه‌های ناسیونالیسم [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 153-166]

 • رهبر، عباسعلی تبیین تفاوت نسلی در جامعه امروز ایران بر پایه‌ی ارزش‌های هویتی [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 47-65]

 • رهبر، عباسعلی استراتژی‌های تعامل با اهل‌سنت از منظر مقام معظم رهبری [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 43-66]

 • رهبر، عباسعلی شکاف‌های اجتماعی درون‌قومی و پیامدهای سیاسی آن در ایران؛ مطالعه موردی کُردها [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 77-98]

 • رهبر، فرهاد تهدیدپذیری اقتصادی، تهدیدپذیری هویت ملی (مطالعه موردی ایران و کشورهای منطقه) [دوره 9، شماره 35، 1387، صفحه 135-162]

 • رهبرقاضی، محمودرضا جهانی‌شدن، اینترنت و انسجام ملی در ایران؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 149-171]

 • رهبری، مهدی هویت ملی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ج.ا.ایران [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 45-66]

 • رهبری، مهدی متجددان ایرانی و تجدد در عصر مشروطه (بررسی ریشه‌های پیدایش جدال‌های فکری در ایران جدید) [دوره 8، شماره 32، 1386، صفحه 55-76]

 • رهنما، اکبر مؤلفه‌های اساسی تربیت شهروندی اسلامی ـ ایرانی [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 51-74]

 • رواسانی، شاپور فرهنگ و تمدن مشرق زمین (میزگرد) [دوره 2، شماره 7، 1380]

 • روان جو، احد زیباشناسی خط محاسباتی سیاق در کتابت اسناد ایرانی [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 151-172]

 • روح الامینی، محمود میزگرد: فرهنگ و هویت ایرانی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 11-60]

 • روحانی، علی بازنمایی اجتماعی در شاهنامة فردوسی (بررسی سیر شکل‌گیری و دگرگونی جامعة ایرانی در شاهنامة فردوسی) [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 49-72]

 • روحانی، علی سبک زندگی و هویت ملی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر شیراز) [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 127-152]

 • روحانی، مسعود مؤلفه‌های هویت ملی در شعر معاصر (مطالعه موردی شعر محمدرضا شفیعی‌کدکنی) [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 105-126]

 • رومینا، ابراهیم تبیین رابطه مدیریت محلی با ساختار سطح ملّی در دولت‌های متمرکز: مطالعه موردی ترکیه [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 159-180]

 • رومینا، ابراهیم بررسی بازتاب ادراک ژئوپلیتیکی بر قلمرومندی کشور‌ها [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 7-28]

 • ریاحی، محمداسماعیل گرایش به هویت ملی و قومی در ترکمن‌های ایران [دوره 8، شماره 32، 1386، صفحه 119-140]

 • ریاحی، محمداسماعیل ایرانشناسی: جوگی‌‌های مازندران [دوره 3، شماره 12، 1381، صفحه 139-158]

 • ریلی، بنیامین دموکراسی و تنوع: مهندسی سیاسی در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه [دوره 10، شماره 37، 1388، صفحه 157-171]

 • رییعی، علی رسانه‌های نوین و بحران هویت [دوره 9، شماره 36، 1387، صفحه 149-176]

 • رییعی، علی مطالعات پسااستعماری و اینترنت: تحلیل گفتمان ایمیل‌های غیرشخصی دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 12، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی) (1)، 1390، صفحه 149-168]

ز

 • زابلی زاده، اردشیر کاربست صف‌بندی هویت ضدصلیبی از منظر هانتینگتون در سیاستگذاری خبری صداوسیما جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 69-86]

 • زارع شاه آبادی، اکبر رابطه بین حق به شهر و احساس تعلق در بین شهروندان 18 سال به بالای شهر یزد [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 95-109]

 • زارع شاه آبادی، اکبر سنجش میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه یزد از حقوق و وظایف شهروندی: درک احساس هویت جمعی [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 97-112]

 • زارع شاه آبادی، اکبر بررسی عوامل مؤثر بر چند لایه بودن هویت [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 73-94]

 • زارعی، اقبال بازنمایی هویت ناحیه‌ای و ملی در کتاب استان‌شناسی هرمزگان، کردستان و سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 115-132]

 • زارعی، عیسی تحلیل استنادی و محتوایی مقالات فصلنامه مطالعات ملی (شماره‌های 58-16) [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 151-165]

 • زارعی، مجید طراحی بافت مرکزی شهرها با رویکرد هویت‌بخشی به فضا مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر بهشهر [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 115-136]

 • زارعی، یعقوب تحلیل تأثیر جلوه‌های مکانی در هنرهای نمایشی آیین‌های عاشورایی در ایران [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 111-134]

 • زالی زاده کوتیانی، مسعود هویت قومی در بستر تحولات مدرن و سیاست‌‌های هویتی دوره پهلوی دوم در شهر اهواز [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 75-94]

 • زاهدزاهدانی، سیدسعید جوانان و هویت تاریخی و جغرافیایی (نمونة مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه شیراز) [دوره 9، شماره 36، 1387، صفحه 127-148]

 • زاهدی، نسا رادیکالیسم تکفیری، هویت و پست‌مدرنیسم [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 129-144]

 • زاویه، سعید تصاویر کتاب‌های درسی و رابطة آنها با هویت ملی و دینی؛ مطالعه کتاب‌های اول و دوم دبستان [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 121-140]

 • زرگر، سیدمحمد واکاوی تأثیر عامل سرمایه اجتماعی در پذیرش فناوری‌های نوین رسانه‌‌ای (موردمطالعه: فناوری واقعیت افزوده) [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 159-181]

 • زرین کمر، رضا هویت ایرانی در متون ادبی ـ تاریخی عصر ایلخانی [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 3-22]

 • زمانی راد، حجت سنت و تجدد در اندیشه شادمان [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 3-22]

 • زمانی شبخانه، صابر بررسی نقش تعاونی‌ها در ایجاد انگیزه‌های مشارکتی و توسعه اقتصادی [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 121-144]

 • زمانی مقدم، افسانه کارکرد آموزش و پرورش در نهادینه‌سازی هویت ملی دانش‌آموزان از منظر کارکنان مدارس (با تأکید برمدارس دولتی متوسطه شهر تهران) [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 53-74]

 • زمانی مقدم، افسانه بررسی کارکرد آموزش‌وپرورش در نهادینه‌سازی هویت ملی دانش‌آموزان (در ابعاد سیاسی ـ جغرافیایی و دینی) [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 27-47]

 • زند، زاگرس (محمدتقی) بررسی تطبیقی پژوهش‌های ایران‌شناسیِ غربی و شرق‌شناسی؛ با تکیه بر بازنمایی فرهنگ مردم ایران در سفرنامه‌های اروپاییان در دوره قاجار [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 153-182]

 • زند مقدم، مح نگاهی به برخی تشکل های اقتصادی_اجتماعی بلوچستان [دوره 3، شماره 11، 1381]

 • زندیه، حسن شناسنامه به مثابه سند هویتی ایرانیان (1297 هـ.ش ـ 1392 هـ.ش) [دوره 15، شماره 59، 1393، صفحه 3-30]

 • زهدی گهرپور، محمد منشأ سایبرنتیک حفره‌های دولت (مطالعه موردی: کوی دانشگاه تهران) [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 59-76]

 • زهره وند، اشرف بررسی میزان هویت‌ دینی بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه (ناحیة یک شهرری) [دوره 15، شماره 58، 1393، صفحه 169-185]

 • زیبا کلام، فاطمه نقد سیاست‌های نولیبرالیسم برای ایجاد هویت نوین در دانشگاه [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 25-46]

 • زیباکلام، صادق میزگرد: پیرامون «همبستگی ملی و وفاق اجتماعی» [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 17-43]

 • زین العابدینی، پیام مطالعه ظرفیت و جایگاه مؤلفه‌های فانتزی داستان‌های عامیانه ایرانی در هویت‌سازی انیمیشن ملی [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 139-158]

ژ

 • ژیانپور، مهدی گلزار شهدا به مثابه‏ی مکان ـ خاطره [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 53-68]

 • ژیانپور، مهدی تجربه‌ی حضور در تخت فولاد؛ چرخه‌ی هویت در یک مکان شهری [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 89-109]

س

 • س.احمد، اکبر اسلام و غرب در عصر پسانوگرایی: سازش یا ستیزش [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 141-152]

 • ساداتی نژاد، سیدمهدی شهروندی دین‌پایه؛ الگوی انسجام هویتی در ایران [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 61-82]

 • ساروخانی، باقر هویت ملی و محلی مردم لک [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 69-83]

 • ساروخانی، باقر بررسی سلسله مراتب گروه مرجع دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 71-89]

 • ساروخانی، باقر فضای مجازی و تحولات هویت ملی در ایران (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 3-30]

 • ساروخانی، باقر روایت اجتماعی فرهنگی قصه‌های ترکمنی [دوره 9، شماره 33، 1387، صفحه 189-195]

 • ساروخانی، باقر روایت اجتماعی ـ فرهنگی قصه‌های ترکمنی [دوره 8، شماره 31، 1386، صفحه 119-136]

 • سازمند، بهاره بازنمایی‌های هویتی و آیینی نوروز در کشورهای حوزه تمدنی ایران [دوره 15، شماره 59، 1393، صفحه 55-80]

 • سازمند، بهاره بازشناسی زمینه‌های هویتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ رهیافتی سازه‌انگارانه [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 51-72]

 • سازمند، بهاره ناسیونالیسم (معرفی و نقد کتاب) [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 189-196]

 • سازمند، بهاره تأثیر اینترنت بر هویت ملی [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 179-183]

 • سازمند، بهاره فرهنگ، فضا و دولت ـ ملت [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 177-189]

 • سازمند، بهاره ملت‌سازی: مفهوم اساسی برای تحول منازعه مسالمت‌آمیز [دوره 9، شماره 34، 1387، صفحه 173-180]

 • سازمند، بهاره نژاد و قومیت (فرهنگ، هویت و بازنمایی) [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 151-158]

 • سازمند، بهاره ناسیونالیسم معاصر [دوره 7، شماره 26، 1385، صفحه 159-165]

 • سازمند، بهاره تحلیل سازه‌انگارانه از هویت ملی در دوران جنگ تحمیلی [دوره 6، شماره 22، 1384، صفحه 39-70]

 • سازمند، بهاره تحلیل محتوای مقایسه‌ای مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی در کتاب‌های فارسی؛ دوره ابتدایی ایران و کتاب‌های دری صنف ابتدایی افغانستان [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 47-66]

 • ساسان پور، فرزانه آینده‌پژوهی پیامدهای انتقال آب از حوضه زاب به دریاچه ارومیه [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 173-189]

 • ساعی، احمد ارائه مدل اثرگذار هویت و اعتماد اجتماعی بر نگرش به توسعه‌ی سیاسی (مورد مطالعه: مردم شهر تهران) [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 111-130]

 • ساعی، احمد استراتژی شمال؛ تلاش برای هویت‌سازی سیاسی نوین در جنوب [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 137-150]

 • سبحانی نژاد، مهدی مفهوم تعالی و نقد وضعیت موجود آن در سند تحول بنیادین آموزش ‌و پرورش ایران [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 25-44]

 • سبحانی نژاد، مهدی هویت دینی و پیش‌بایست‌های طراحی برنامه درسی [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 3-26]

 • سبزآبادی، احمد تحلیلی بر ظرفیت‌های توسعة گردشگری مذهبی ـ فرهنگی کلان‌شهر قم [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 83-112]

 • سپهردوست، حمید بررسی نقش تعاونی‌ها در ایجاد انگیزه‌های مشارکتی و توسعه اقتصادی [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 121-144]

 • ستارزاده، داریوش معناشناسی مکان در بازخوانی هویت در فضای ورودی مسکن براساس رویکرد پدیدارشناسی [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 105-125]

 • ستاری، رضا بررسی نقش وزیران ایرانی در احیاء و گسترش هویت ملی (در دوران حکومت عباسیان، سامانیان، غزنویان و سلجوقیان) [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 163-187]

 • ستاری، رضا ارتباط جشن «تیرما سیزّه شو» با برخی اسطوره‌های کهن [دوره 9، شماره 34، 1387، صفحه 161-172]

 • ستاری ساربانقلی، حسن مؤلفه‌های فرهنگی مؤثر بر شکل‌گیری آرایه‌های معماری شهر تاریخی ماسوله [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 59-80]

 • سجادی، ژیلا زوال هویت در روند تغییر و گسترش پراکنده روئی شهری [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 105-122]

 • سحابی، جلیل نقش فعالیت‌های ورزشی و هنری در غرور ملّی با ارائه مُدل مفهومی [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 51-71]

 • سحابی، جلیل بررسی تأثیر بُعد فرهنگی جهانی‌شدن بر هویت قومی (مطالعة موردی جوانان 15 تا 29 سالة شهرستان بوکان) [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 135-153]

 • سخاوتی فر، نورمحمد گرایش به هویت ملی و قومی در ترکمن‌های ایران [دوره 8، شماره 32، 1386، صفحه 119-140]

 • سراج زاده، سیدحسین هویت ملی در ایران مرور سیستماتیک مقاله‌های علمی ـ پژوهشی(1395-1390) [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 3-24]

 • سرایی، حسن بررسی سلسله مراتب گروه مرجع دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 71-89]

 • سرپرست سادات، سید ابراهیم رادیکالیسم تکفیری، هویت و پست‌مدرنیسم [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 129-144]

 • سروش، مریم الگوهای فراغتی جوانان و هویت و سبک تربیتی مطالعه موردی شهر شیراز [دوره 15، شماره 59، 1393، صفحه 151-177]

 • سروش، مریم مقایسة جنسیتی رابطة رسانه‌ها، هویت و سبک زندگی در بین جوانان شیراز [دوره 12، شماره 47، 1390، صفحه 103-120]

 • سریع القلم، محمود موانع فرهنگی تجدّد در کشورهای اسلامی [دوره 6، شماره 21، 1384، صفحه 29-46]

 • سعادت سیرت، ناهید رابطه هویت مذهبی جوانان با تماشای برنامه‌های رسانه ملی و بیگانه در شهر همدان [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 119-136]

 • سعوه، مولود بررسی میزان تأکید کتاب‌های تعلیمات اجتماعی، تاریخ و فارسی دورة راهنمایی بر هویت اسلامی ـ ایرانی [دوره 12، شماره 48، 1390، صفحه 51-66]

 • سعید، ادوارد معرفی و نقد کتاب: نشانه‌های روشنفکران [دوره 5، شماره 18، 1383، صفحه 163-178]

 • سعیدی، علی آموزش هویت ملی در فیلم‌های آموزشی شبکه شاد (مطالعه موردی: درس مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول) [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 169-189]

 • سل، هاشم نگاهی به فولکور کردی [دوره 2، شماره 8، 1380]

 • سلامتیان، درنا بررسی رابطه هویت ملی و رفتار محیط‌زیستی در بین دانشجویان رشته‌های علوم‌انسانی دانشگاه شیراز [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 137-159]

 • سلحشوری، احمد فرهنگ آمریکایی و راه‌های مبارزه با آن از منظر امام خمینی(ره) [دوره 15، شماره 60، 1393، صفحه 27-48]

 • سلطان زاده، حسین تأثیر معماری بناهای حکومتی و دولتی بر هویت شهر تبریز (1300 تا 1320 هـ.ش) [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 123-150]

 • سلطانی، سیما اشتراکات فرهنگی ـ تاریخی بلوچ‌ها با سایر ایرانیان [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 131-154]

 • سلطانی، علیرضا هویت‌سازی با تکیه‌بر جامعه‌پذیری سیاسی (مطالعه موردی: آموزش افسران وظیفه) [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 143-166]

 • سلطانی، ناصر ارجحیت نسبی مؤلفه‌های هویت ملی در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه [دوره 13، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی ) (2)، 1391، صفحه 154-162]

 • سلطانی فر، محمد بررسی مقایسه‌ای نقش رسانه‌های جمعی و اجتماعی در احساس تعهد به هویت ملی نوجوانان (موردمطالعه؛ نوجوانان شهر اردبیل) [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 105-124]

 • سلماسی، لیدا جایگاه مراسم آئینی نوروز در آسیای مرکزی و قفقاز (گزارش) [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 289-296]

 • سلمانی بیدگلی، مسعود رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و هویت ملّی در شهرهای کرمانشاه و جوانرود [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 133-144]

 • سلیم، محمدنبی بررسی تأثیر سیاست‌‌های قومی در جمهوری اسلامی ایران بر فرایند همگرایی ترکمن‌های استان گلستان [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 163-180]

 • سلیمی، حسین جهانی شدن ؛ مصداق ها و برداشت ها [دوره 3، شماره 10، 1380]

 • سلیمی، حسین نگرشی سازه‌انگارانه به هویت ملی در ایران [دوره 8، شماره 31، 1386، صفحه 31-53]

 • سلیمی زاده، رضا جایگاه هویت ملی در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (مورد مطالعاتی مصوبات 1390 تا 1400) [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 57-80]

 • سلیمی نژاد، انصار بررسی تطبیقی همبستگی‌ ملی در اندیشه معروف الرصافی و محمدحسین شهریار [دوره 15، شماره 59، 1393، صفحه 127-150]

 • سنجابی، علیرضا نقش مرزها در یکپارچگی و پراکندگی اجتماع بین‌المللی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 85-98]

 • سنگری، محمدرضا نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس [دوره 6، شماره 23، 1384، صفحه 161-166]

 • سهرابی، محمد هویت‌سازی با تکیه‌بر جامعه‌پذیری سیاسی (مطالعه موردی: آموزش افسران وظیفه) [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 143-166]

 • سواسری، علی رونق تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و همبستگی ملی با تکیه بر بیانات مقام معظم رهبری [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 89-107]

 • سیاهپور، کشواد عیار نقد [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 167-173]

 • سیدامامی، کاووس سیاست‌گذاری تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران: چشم‌انداز، اهداف و سیاست‌های پیشنهادی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 3-21]

 • سیدامامی، کاووس میزگرد: مدرنیته و هویت [دوره 6، شماره 21، 1384، صفحه 197-232]

 • سیدامامی، کاووس میزگرد: سیر تحول تاریخی هویت ملی در ایران از اسلام تا به امروز [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 11-67]

 • سیدامامی، کاووس میزگرد: تبادل فرهنگ‌ها؛ ضرورت‌ها و دورنماها [دوره 2، شماره 6، 1379، صفحه 11-55]

 • سیدان، فریبا سنجش رابطه بین فرهنگ شهروندی و سلامت اجتماعی شهروندان تهرانی [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 85-107]

 • سیستانی، محسن رابطه ازخودبیگانگی و مشارکت سیاسی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان [دوره 15، شماره 60، 1393، صفحه 95-116]

 • سیف الدینی، حسین بررسی علّت وجودی جمهوری‌ آذربایجان [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 25-44]

 • سیف الدینی، حسین درآمدی بر زمینه‌های مارکسیستیِ طرح «مسأله ملی» در ایران 1300-1358 [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 35-56]

 • سیف الدینی، حسین بازتاب ایده ایرانشهری در تاریخ‌نگاری و دولت‌داری عصر نادرشاه افشار [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 3-22]

 • سیف الدینی، حسین احیاء و نوزایی هویت ایرانی؛ بررسی مقایسه‌ای ایران ساسانی و صفوی [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 3-26]

 • سیف الدینی، حسین تبیین رابطه مدیریت محلی با ساختار سطح ملّی در دولت‌های متمرکز: مطالعه موردی ترکیه [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 159-180]

 • سیف الدینی، حسین بررسی بازتاب ادراک ژئوپلیتیکی بر قلمرومندی کشور‌ها [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 7-28]

 • سیف زاده، سیدحسین گفتمان گفت‌وگو؛ دیالکتیک همکاری تمدنی و همزیستی فرهنگی [دوره 3، شماره 12، 1381، صفحه 27-43]

 • سیمپسون، آندرو زبان و هویت ملی در آسیا [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 185-195]

 • سینائی، وحید بررسی تحول رابطه دولت و اقوام در ایران؛ از منازعه تا همکاری (1397-1357) [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 7-32]

 • سینایی، سیدعطاءالله ایلات، طوایف و هویت ایرانی [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 81-106]

 • سینایی، سیدعطاءالله انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی پیوستن خان‌های بختیاری به مشروطه‌خواهان [دوره 8، شماره 29، 1386، صفحه 139-160]

 • سینایی، سیدعطاءالله نقش لُرها در تقویت هویت ملی در عصر پهلوی با تأکید بر مؤلفه زبان فارسی [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 91-109]

ش

 • شائمی برزکی، علی بررسی تحمل و مدارا به‌عنوان یکی از اجزاء سرمایة اجتماعی (با تکیه بر دیدگاه سعدی) [دوره 10، شماره 40، 1388، صفحه 117-132]

 • شارع پور، محمود بررسی نقش برنامة درسی پنهان در ایجاد نگرش به اقتدار، تقویت هویت ملی و جهانی‌شدن (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مدارس متوسطه) [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 109-136]

 • شارع پور، محمود هویت سیاسی/ فرهنگی: شهروندان و ملت‌ها در عصر جهانی (معرفی و نقد کتاب) [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 355-362]

 • شاروک، دبلیو دبلیو نظم اجتماعی در نظریه‌های جامعه‌شناسی (معرفی و نقد کتاب) [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 313-327]

 • شالچی، وحید تشیع و ملیت ایرانی؛ مطالعه انتقادی جایگاه تشیع در نظریه‌های پژوهشگران ملیت ایرانی [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 3-28]

 • شالچی، وحید هویت قومی در بستر تحولات مدرن و سیاست‌‌های هویتی دوره پهلوی دوم در شهر اهواز [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 75-94]

 • شاه حسینی، علیرضا معرفی و نقد کتاب: سیمای استان سمنان؛ جمعیت، عشایر و فرهنگ عامه [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 249-262]

 • شاهرودی، فاطمه بازنمایی هویت ملی ایران در طراحی گرافیک با تأکید بر عصر جهانی‌شدن [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 69-82]

 • شاهنوشی، مجتبی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان شهرستان شهرکرد [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 91-112]

 • شاهوران، عباس بررسی رابطه هویت ملی و دینی در بین جامعه زرتشتیان ایران [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 91-110]

 • شجاع، مرتضی بررسی مقایسه‌ای در راهبرد رسانه‌ای گروه‌های القاعده و داعش [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 87-104]

 • شجاعی زند، علیرضا بررسی وضعیت دین‌داری در بین دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1385، صفحه 55-80]

 • شریعت کاشانی، علی چهره‌های اسطوره‌یی و بنمایه‌های باستانی در شعر مولوی [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 9-48]

 • شریعتی مزینانی، سارا بررسی وضعیت دین‌داری در بین دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1385، صفحه 55-80]

 • شریف پور، حامد رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان کرد (مطالععه موردی دانشگاه پیام نور سقز) [دوره 3، شماره 11، 1381]

 • شریف پور، حامد رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان کُرد (مطالعه موردی دانشگاه پیام‌نور سقز) [دوره 9، شماره 33، 1387، صفحه 97-126]

 • شریفی، شهلا تبلور مفهوم ایران در شاهنامه فردوسی: امتزاج عقلانیت و عشق در هویت ایرانی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 23-40]

 • شریفیان، فریدون تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه: براساس مؤلفه‌های میراث فرهنگی [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 27-46]

 • شعبانی، فاطمه زوال هویت در روند تغییر و گسترش پراکنده روئی شهری [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 105-122]

 • شعبانی ساروئی، رمضان طراحی مدل جریان‌شناسی فرهنگی در ایران امروز؛ با تأکید بر هویت فرهنگی [دوره 15، شماره 59، 1393، صفحه 107-126]

 • شعبانی ساروئی، رمضان استراتژی‌ دفاع مردمی و تأثیر هویتی آن [دوره 6، شماره 23، 1384، صفحه 123-143]

 • شعبانی سارویی، رمضان طراحی و تدوین الگوی فرهنگ دفاع مقدس [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 45-62]

 • شفیع صفاری، محمد تحلیل اسطوره‌شناختی مجموعه شعر هزاره دومِ آهوی کوهی شفیعی کدکنی؛ با اشاراتی به درک مسأله هویت [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 83-108]

 • شکوری، ابوالفضل جریان‌شناسی تاریخ‌نگاری‌ها در ایران معاصر [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 237-249]

 • شکیباییان، طناز بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های هویت ملی (در کتاب‌های درسی دورة آموزش ابتدایی) [دوره 8، شماره 29، 1386، صفحه 63-84]

 • شمس، محمدعلی سیاست‌گذاری‌های زبان خارجی و ارتباط آن با هویت ملی: نگرش معلمان زبان انگلیسی [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 51-75]

 • شمسائی، سعیده سیاست‌گذاری‌های زبان خارجی و ارتباط آن با هویت ملی: نگرش معلمان زبان انگلیسی [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 51-75]

 • شمعی، میلاد تحلیل مفهوم «وطن» در اشعار ملک‌الشعرای بهار [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 107-130]

 • شهریاری، مرضیه بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر هویت جمعی جوانان شهرستان دشت آزادگان استان خوزستان [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 127-148]

 • شهلایی، ناصر هویت‌سازی با تکیه‌بر جامعه‌پذیری سیاسی (مطالعه موردی: آموزش افسران وظیفه) [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 143-166]

 • شهیدی، سارا مؤلفه‌های فرهنگ عمومی در کتاب‌های درسی دورة ابتدایی [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 77-106]

 • شیخ انصاری، مهین تحلیل نقش فیسبوک در تحول زندگی روزمره در میان کاربران ایرانی [دوره 15، شماره 60، 1393، صفحه 137-159]

 • شیخاوندی، داور رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان کُرد (مطالعه موردی دانشگاه پیام‌نور سقز) [دوره 9، شماره 33، 1387، صفحه 97-126]

 • شیخاوندی، داور میزگرد: پیرامون «همبستگی ملی و وفاق اجتماعی» [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 17-43]

 • شیخاوندی، داور اسطوره‌ی نوروز: نماد همبستگی ملی اقوام ایرانی [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 113-123]

 • شیردل، الهام رابطه بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با هویت ملی دختران نوجوان شهرستان کرمان [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 69-87]

 • شیرزادی، رضا بررسی جنگ‌های پانصد سال اخیر ایران و مقایسه با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران [دوره 6، شماره 23، 1384، صفحه 167-176]

 • شیرعلی، ابراهیم فراترکیب پژوهش‌های انجام شده در حوزه هویت دینی [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 27-44]

 • شیروانی شیری، علی تحلیل محتوای بیانیه‌ی گام دوم انقلاب بر مبنای مؤلفه‏ های هویت‌آفرینی اسلامی-ایرانی [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 33-51]

 • شیری، طهمورث تحلیل جامعه‌شناختی همگرایی کُردها و عرب‌های ایلام و نقش آن در احساس امنیت پایدار [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 151-176]

ص

 • صادقی، رسول تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر ارزش‌های خانوادگی در ایران [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 163-185]

 • صادقی حبیب آباد، علی تبیین راهبردی مؤلفه‌های حس معنوی در معماری مساجد ایران [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 77-94]

 • صادقی‌مالواجردی، زهرا بررسی هویت فرهنگی، دینی و تاریخی در رمان «بیوتن» نوشته رضا امیرخانی [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 35-51]

 • صادقی نقدعلی، زهرا جهانی‌شدن، اینترنت و انسجام ملی در ایران؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 149-171]

 • صالح آبادی، ابراهیم دو نظام سیاسی ـ جغرافیایی در ایران (دولت مدرن ـ امت اسلامی) [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 187-195]

 • صالح پور، منیژه چهره‌‌ی زنانه‌ی جنگ در بمباران شیمیایی شهر سردشت [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 109-136]

 • صالحی، خدیجه تأثیر سرمایه‌ فرهنگی‌ بر سبک زندگی جانبازان جنگ تحمیلی شهر نجف‌آباد [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 145-160]

 • صالحی، رزگار مطالعه تأثیر زمینه‌های فرهنگی بر هویت ملی نوجوانان شهرهای بانه و قروه [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 69-90]

 • صالحی، منصور بررسی نقش جمهوری آذربایجان در ایجاد چالش‏های قومی در آذربایجان ایران [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 101-118]

 • صالحی، نصرالله بهار و آمال‌ ملی‌ [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 99-115]

 • صالحی عمران، ابراهیم بررسی دیدگاه مدیران دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه درباره هویت ملی [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 25-49]

 • صالحی عمران، ابراهیم بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های هویت ملی در کتاب‌های درسی دورة راهنمایی [دوره 9، شماره 35، 1387، صفحه 3-25]

 • صالحی عمران، ابراهیم سیاست پذیرش دانشجویان بومی از چشم‌انداز همبستگی ملی [دوره 13، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی ) (2)، 1391، صفحه 53-74]

 • صالحی عمران، ابراهیم بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های هویت ملی (در کتاب‌های درسی دورة آموزش ابتدایی) [دوره 8، شماره 29، 1386، صفحه 63-84]

 • صباغ پور، علی اصغر جهانی شدن ، حاکمیت ملی و تنوع قومی در ایران [دوره 3، شماره 11، 1381]

 • صبوری خسروشاهی، حبیب بررسی احساس تبعیض برابعاد هویت جوانان کُرد کرمانج استان خراسان شمالی [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 111-134]

 • صداقت کیش، جمشید معرفی و نقد کتاب: کردان پارس و کرمان [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 239-248]

 • صدیق اورعی، غلامرضا سیاست‌پژوهیِ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان‌های دولتی استان خراسان رضوی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 89-107]

 • صدیق اورعی، غلامرضا تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامة فردوسی [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 87-109]

 • صدیق سروستانی، رحمت الله مطالعه تجربی منابع هویت ایرانی [دوره 3، شماره 11، 1381]

 • صدیق سروستانی، رحمت الله مطالعة تجربی منابع هویت ایران [دوره 9، شماره 34، 1387، صفحه 31-52]

 • صدیقی، حامد بررسی تطبیقی همبستگی‌ ملی در اندیشه معروف الرصافی و محمدحسین شهریار [دوره 15، شماره 59، 1393، صفحه 127-150]

 • صفا، سوسن بررسی احساس تبعیض برابعاد هویت جوانان کُرد کرمانج استان خراسان شمالی [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 111-134]

 • صفایی سنگری، علی بررسی جامعه‌شناختی گفتمان‌های شعری دهة دوم پس از انقلاب اسلامی (1367-1376 هـ.ش) [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 153-176]

 • صفایی مقدم، مسعود فضیلت وطن‌دوستی در شاهنامه و نظریه فضیلت ارسطو [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 99-114]

 • صفری شالی، رضا تحلیل جامعه‌شناختی همگرایی کُردها و عرب‌های ایلام و نقش آن در احساس امنیت پایدار [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 151-176]

 • صفری شالی، رضا آسیب‌شناسی جریان‌های فرهنگی نوپدید در ایران (مطالعه موردی عرفان حلقه) [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 137-154]

 • صفوی، فاطمه تطورات گفتمان‌های هویتی ایران، ایرانی در کشاکش با تجدد و مابعد تجدد [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 197-209]

 • صفوی، فاطمه دولت مدرن و یکپارچگی ملی در ایران [دوره 8، شماره 32، 1386، صفحه 149-156]

 • صفوی، فاطمه تصحیف غرب‌زدگی در جستجوی هویت ملی [دوره 8، شماره 30، 1386، صفحه 175-184]

 • صفی نژاد، جواد ساختار اجتماعی عشایر ایران [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 43-84]

 • صفی نژاد، جواد معرفی و نقد کتاب: عشایر مرکزی ایران [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 221-238]

 • صلاح، مهدی هویت ایرانی از منظر تاریخ سیستان، با تکیه بر نقش صفاریان در بازسازی هویت ملی [دوره 4، شماره 16، 1382، صفحه 35-64]

 • صلاح الدین احمد، اکبر اسلام از آغاز تا امروز [دوره 12، شماره 48، 1390، صفحه 179-184]

 • صلاحی، عسگر بررسی هویت ملی در اشعار کودک و نوجوان (با تکیه ‌بر اشعار ابراهیمی، رحماندوست، شعبانی و کشاورز) [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 29-48]

 • صمدی، پروین مؤلفه‌های فرهنگ عمومی در کتاب‌های درسی دورة ابتدایی [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 77-106]

 • صمدی، معصومه بررسی علل آسیب پذیری نظام آموزشی در پرورش هویت دینی دانش آموزان [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 33-54]

 • صنعت خواه، علیرضا نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد احساس شادمانی دانشجویان دانشگاه آزاد کرمان [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 91-106]

 • صیفی، سیدمحمدرضا امنیت هویت‌محور بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران از منظر امام خمینی(ره): فراسوی دولت ـ ملت محوری [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 79-98]

ض

 • ضامنی، فرشیده تبیین رابطه هویت ملی و پاسخگویی به تهاجم فرهنگی دشمن [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 3-18]

 • ضرغام بروجنی، حمید بررسی رابطة جهانی‌شدن با توسعة گردشگری (مطالعة موردی: تهران) [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 109-134]

 • ضمیران، محمد میزگرد: روشنفکران ایرانی و هویت (1) [دوره 5، شماره 18، 1383، صفحه 199-238]

 • ضمیری، محمدرضا نقش دینداری در سلامت روان، هویت‌یابی و امنیت اجتماعی دانشجویان دانشگاه قم [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 99-122]

 • ضیانوشین، محمدمهدی همگرایی و همکاری محدود منطقه‌ای، راهکاری برای توسعة گردشگری فرهنگی [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 117-140]

 • ضیایی، حسام بررسی جامعه‌شناختی گفتمان‌های شعری دهة دوم پس از انقلاب اسلامی (1367-1376 هـ.ش) [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 153-176]

ط

 • طالب زاده نوبریان، محسن تأثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده: از منظر هویت دینی و ملی [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 3-24]

 • طالعی حور، رهبر نقش برنا‌‌مه‌‌های شاد شبکه نسیم سیمای جمهوری اسلامی ایران در تقویت وحدت و انسجام داخلی [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 127-148]

 • طامه، مجید سازه‌های جای‌نام‌ساز در کده‌نام‌های ترکیبی ایران و نقش آنها در ایجاد هویت فرهنگی و ملی [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 71-90]

 • طاهرخانی، مهدی ارزیابی معیارهای مقبولیت حکومت دینی، نمونه موردی تهران [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 41-60]

 • طاهری، محمد تتبعی در ستیزه شناسی [دوره 6، شماره 22، 1384، صفحه 157-165]

 • طاهری، مهرداد هویت‌سازی با تکیه‌بر جامعه‌پذیری سیاسی (مطالعه موردی: آموزش افسران وظیفه) [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 143-166]

 • طاهری خسروشاهی، محمد ادبیات پایداری در شعر دورة قاجار [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 133-156]

 • طاهری دمنه، محسن تأملی در مفهوم تصاویر آینده به مثابه ساخت هویت اجتماعی [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 61-76]

 • طاهری دمنه، محسن واکاوی نقش مذهب شیعی در آفرینش سرمایة اجتماعی [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 3-24]

 • طاووسی، محمود جایگاه هویت آیینی ـ مذهبی «تعزیه» و واقعة عاشورا در هنرهای تصویری مازندران [دوره 12، شماره 48، 1390، صفحه 67-92]

 • طاووسی، محمود تجلی هویت ملی در هنر ایران با رویکردی به مضامین نقش‌مایه‌های تزیینی سقانفارها در مازندران [دوره 10، شماره 37، 1388، صفحه 75-97]

 • طباطبایی، صادق میزگرد: گفت و گو (1) [دوره 3، شماره 12، 1381، صفحه 197-225]

 • طباطبایی، صادق میزگرد: تبادل فرهنگ‌ها؛ ضرورت‌ها و دورنماها [دوره 2، شماره 6، 1379، صفحه 11-55]

 • طبیعی، منصور نشانه‌شناسی هویت ملی در پوسترهای انتخاباتی شورای شهر شیراز [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 141-154]

 • طبیعی، منصور کاوش مردم‌نگارانه‌ی حس مکانی گردشگران در میراث فرهنگی شهر شیراز [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 21-34]

 • طغیانی، شیرین تبیین فرآیند شکل‌گیری حس مکان در توسعه جدید شهری (منطقه 4 شهرداری تهران) [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 137-155]

 • طوسی، مهدی درآمدی نظری بر چیستی رابطة فرهنگ ملی و امنیت ملی در ایران [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 155-178]

 • طوفان، سحر بررسی نقوش سکه‌های ایرانی بعد از انقلاب اسلامی براساس نظریه پیرس [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 85-104]

 • طوفان، سحر بازنمود چالش‌های فرهنگی در آثار معماری پساانقلاب اسلامی در ایران (مطالعه موردی: بناهای عمومی شهر تهران) [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 135-149]

 • طوفان، سحر بازنمود چالش های فرهنگی در آثار معماری پسا انقلاب اسلامی در ایران (مطالعه موردی: بناهای عمومی شهر تهران) [دوره 22، شماره 86، 1400]

 • طوفان، سحر بررسی پارادایم‌های زیستی در معماری مجموعه تخت‌سلیمان [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 151-170]

 • طیب، سید محمد تقی گفتگوی تمدن ها از دیدگاه گفتمان شناسی [دوره 2، شماره 7، 1380]

 • طیب، سیدمحمدتقی ریشه‌های گفتمان‌شناسی در ادب پارسی [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 49-67]

 • طیبی، بسّام اسلام، میان فرهنگ و سیاست [دوره 6، شماره 21، 1384، صفحه 113-158]

ظ

ع

 • عابددوست، حسین تحلیل هویت ایرانی اسلامی در نوشته‌نگاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 101-122]

 • عابدین پور، وحید علل تحول خوشنویسی و پیوند آن با هویت ایرانی در دورة صفوی [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 159-184]

 • عابدینی، سهیلا تحلیل آماری درس زبان و ادبیات فارسی در آزمون سراسری [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 77-94]

 • عابدینی بلترک، میمنت بررسی دیدگاه مدیران دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه درباره هویت ملی [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 25-49]

 • عابدینی بلترک، میمنت جایگاه برنامه‌های درسی دانشگاهی در تقویت هویت ملی دانشجویان [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 53-71]

 • عالی حسینی، ماشااله کارکرد نهاد مسجد در قیام مرزنشینان خلیج‌فارس ایران علیه اشغالگران (1299 -1285 ش/ 1920 -1909 م) [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 83-105]

 • عالی زاد، اسماعیل هویت قومی در بستر تحولات مدرن و سیاست‌‌های هویتی دوره پهلوی دوم در شهر اهواز [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 75-94]

 • عالی شوندی، اقدس سیاست پذیرش دانشجویان بومی از چشم‌انداز همبستگی ملی [دوره 13، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی ) (2)، 1391، صفحه 53-74]

 • عالی عباس آباد، یوسف ایران و هویت ملی در اندیشة مهدی اخوان ثالث [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 57-86]

 • عاملی، سعیدرضا میزگرد: گفت و گو (2) [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 227-257]

 • عاملی، سعیدرضا میزگرد: گفت و گو (1) [دوره 3، شماره 12، 1381، صفحه 197-225]

 • عب، علی نگاهی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به قوم تالش [دوره 2، شماره 8، 1380]

 • عباداللهی، حمید جامعه بی‌انضباط؛ فراتحلیل قانون‌گریزی در ایران [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 67-91]

 • عباس زیدی، سکندر سهم زبان فارسی در شکل‌گیری زبان و ادبیات اردو [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 87-108]

 • عباسی، آمنه تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر ارزش‌های خانوادگی در ایران [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 163-185]

 • عباسی، الهام تبیین جامعه‌شناختی تصورات قالبی در بین دانشجویان [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 117-132]

 • عباسی، حبیب اله هویت جغرافیایی در شهنشاه‌نامه صبا، به مثابه مؤلفه کلان هویت ملی [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 135-156]

 • عباسی، محمدرضا بررسی میزان هویت‌ دینی بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه (ناحیة یک شهرری) [دوره 15، شماره 58، 1393، صفحه 169-185]

 • عباسی قادری، مجید تأثیر اینترنت بر هویت ملی [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 179-183]

 • عبایی کوپایی، محمود رابطة نظام ارزش‌ها با هویت ملی دانش‌آموزان مطالعة موردی؛ دانش‌آموزان پسر و دختر مقطع متوسطة شهر تهران 1388-1389 [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 3-25]

 • عبداللهی، قدسیه سنجش میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه یزد از حقوق و وظایف شهروندی: درک احساس هویت جمعی [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 97-112]

 • عبداللهی، هادی تحلیل گفتمان‌های هنر در ژئوپولیتیک جهان اسلام [دوره 14، شماره 54، 1392، صفحه 73-97]

 • عبداللهیان، حمید تحلیل نقش فیسبوک در تحول زندگی روزمره در میان کاربران ایرانی [دوره 15، شماره 60، 1393، صفحه 137-159]

 • عبداللهیان، حمید هویت جغرافیایی در شهنشاه‌نامه صبا، به مثابه مؤلفه کلان هویت ملی [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 135-156]

 • عبداللهیان، حمید تحلیل روایتگری صمد، یکی از رموز پدیدارشناختی رزم ایرانی [دوره 10، شماره 37، 1388، صفحه 3-29]

 • عبداللهیان، حمید تحلیل پیش‌فرض‌ها و گزاره‌های نظری توسعه علم انسانی و اجتماعی در ایران [دوره 13، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی ) (2)، 1391، صفحه 3-26]

 • عبداللهیان، حمید نقش جریان‌های هویت‌ساز روشنفکری در توسعة حوزه عمومی ایرانی: تیپولوژی روشنفکران [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 3-26]

 • عبداللهیان، حمید عقلانیت و استدلال؛ گفت‌وگو در میان نسل‌های جدید [دوره 3، شماره 12، 1381، صفحه 9-26]

 • عبدالملکی، جعفر هویت مهاجران؛ تأملی در هویت نسل دوم ایرانیان مهاجر [دوره 12، شماره 47، 1390، صفحه 149-168]

 • عبدللهی، مح میزگرد اقوام ایرانی (میزگرد) [دوره 2، شماره 8، 1380]

 • عبدللهی، مح میزگرد تنوع قومی در ایران ؛ چالش ها و فرصت ها (2) [دوره 3، شماره 9، 1380]

 • عبدی، عطاءا... بررسی علّت وجودی جمهوری‌ آذربایجان [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 25-44]

 • عبدی، عطاءا... تبیین الگوی نظری طراحی سازوکار همگرایی بر پایة واقعیت‌های جغرافیای سیاسی با رویکرد جغرافیای سیاسی انسان‌گرا [دوره 10، شماره 40، 1388، صفحه 3-31]

 • عبدی، عطاءا... جایگاه هویت ملی در کتب درسی آموزش و پرورش (مورد مطالعه: کتب تاریخ دوره دبیرستان) [دوره 9، شماره 35، 1387، صفحه 53-72]

 • عبدی، عطاءالله سنجش رابطه‌ی پهنه‌ی روابط و ابعاد هویت ملی مطالعه موردی: نسبت میان تعاملات فردی و گروهی با هویت ملی ایرانیان [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 23-40]

 • عبدی، عطاءالله پژواک زبان در جای نام‌های آذربایجان در منابع کهن (صفوه‌الصفا و صریح‌الملک) [دوره 15، شماره 58، 1393، صفحه 49-74]

 • عبدی، عطاءالله همگرایی در آذربایجان [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 51-72]

 • عبدی، عطاءالله تاریخ زبان آذری در آذربایجان [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 171-180]

 • عبدی، عطاءالله آینده‌پژوهی پیامدهای انتقال آب از حوضه زاب به دریاچه ارومیه [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 173-189]

 • عبدی، عطاءاله روندشناسی تحولات قومی در منطقه آذربایجان؛ تلاش برای ورود به عرصه سیاسی [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 137-161]

 • عبدی زرین، سهراب نقش دینداری در سلامت روان، هویت‌یابی و امنیت اجتماعی دانشجویان دانشگاه قم [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 99-122]

 • عدلی پور، صمد مطالعه رابطه محتوای برنامه‌های شبکه استانی سهند با هویت ملی مخاطبان [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 125-139]

 • عدلی پور، صمد تحلیل رابطه سبک زندگی با هویت فرهنگی جوانان شهر تبریز [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 93-114]

 • عدلی پور، صمد شبکه اجتماعی فیس‌بوک و هویت ملی جوانان [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 141-164]

 • عرب احمدی، امیربهرام مؤلفه‌های فرهنگی ـ تمدنی جهان ایرانی در شرق آفریقا [دوره 8، شماره 30، 1386، صفحه 81-106]

 • عرف، جمال اصول سیاستگذاری هویتی در ج.ا.ا. در سپهر گفتمانی امام خمینی(ره) [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 119-136]

 • عزتی، عزت الله میزان تأثیر مؤلفه‌های فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی بر همگرایی مردم استان‌های کردنشین ایران [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 53-67]

 • عزیزان، روبین معرفی و نقد کتاب: تنش‌های قومی ماورای مرزها [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 151-178]

 • عزیزی، پروانه ژئوکالچر ایرانی در شبه قارّة هند گسترة جغرافیایی نفوذ فرهنگی و تمدّنی ایران [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 73-100]

 • عزیزی، جلیل جوانان و هویت تاریخی و جغرافیایی (نمونة مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه شیراز) [دوره 9، شماره 36، 1387، صفحه 127-148]

 • عزیزی، سیدمحسن ابعاد تربیت شهروندی در کتاب‌های دوره پیش‌دبستانی از دیدگاه مربیان این دوره [دوره 15، شماره 59، 1393، صفحه 31-54]

 • عزیزی، سیده مهدیه تصاویر کتاب‌های درسی و رابطة آنها با هویت ملی و دینی؛ مطالعه کتاب‌های اول و دوم دبستان [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 121-140]

 • عزیزی، فاطمه تحلیلی بر تأثیرات حضور گردشگران بر فرهنگ جامعه با استفاده از رویکرد فازی: مطالعه شهر یزد [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 21-34]

 • عزیزی بنی طرف، یوسف میزگرد اقوام ایرانی (میزگرد) [دوره 2، شماره 8، 1380]

 • عزیزی بنی طرف، یوسف میزگرد تنوع قومی در ایران ؛ چالش ها و فرصت ها (2) [دوره 3، شماره 9، 1380]

 • عسکری متین، سجاد سنجش اثرپذیری هویت ملی از بازساخت هویت فردی فراگیران زبان بیگانه [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 3-20]

 • عسگر، ابو محمد جهانی شدن؛ابعاد و پیا [دوره 3، شماره 11، 1381]

 • عسگری خانقاه، اصغر اعیاد، مناسک و سنت‌های عام و تأثیر آنها بر وفاق و همبستگی ملی (گزارش (گفت وگو با آقای دکتر اصغر عسگری خانقاه) [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 257-280]

 • عشایری، طاها تبیین جامعه‌شناختی تصورات قالبی در بین دانشجویان [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 117-132]

 • عطارزاده، بهزاد تصویر تاریخی «هویت ملی ایرانی» در دوره‌ی باستان و دوره‌ی میانه [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 47-68]

 • عظمتی، حمیدرضا تبیین راهبردی مؤلفه‌های حس معنوی در معماری مساجد ایران [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 77-94]

 • علم، محمدرضا مؤلفه‌های هویت ملی در دیوان عارف قزوینی [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 159-176]

 • علم، محمدرضا ریشه‌های هویت ایرانی در قیام میرزا کوچک‌خان جنگلی [دوره 8، شماره 31، 1386، صفحه 99-118]

 • علمداری، کاظم معرفی و نقد کتاب: چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت [دوره 4، شماره 16، 1382، صفحه 247-264]

 • علمی، محمود تبیین‌ رابطه اثرگذاری عدالت اجتماعی ادراک‌شده بر میزان پایبندی جوانان شهرهای تبریز و بوکان به هویت ملی [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 125-144]

 • علوی مقدم، سیدبهنام بازنمایی هویت ملی در کتاب‌های نوانتشاریافته زبان انگلیسی در نظام آموزش رسمی کشور [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 85-98]

 • علوی مقدم، سیدبهنام بررسی میزان هویت‌ دینی بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه (ناحیة یک شهرری) [دوره 15، شماره 58، 1393، صفحه 169-185]

 • علی خانی، زهره مطالعات پسااستعماری و اینترنت: تحلیل گفتمان ایمیل‌های غیرشخصی دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 12، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی) (1)، 1390، صفحه 149-168]

 • علیخانی، علی اکبر دین و ملی‌گرایی در ایران؛ از تقابل تا تعامل [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 7-30]

 • علیزاده، توحید اینترنت و هویت دینی دانشجویان؛ مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 13، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی ) (2)، 1391، صفحه 119-144]

 • علیزاده، حسین علی بازنمایی هویت ملی و قومی در تلویزیون ملی افغانستان در دوره ریاست جمهوری محمد اشرف غنی [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 179-196]

 • علیزاده، رضا تحلیل جامعه‌شناختی مفهوم غرور ملی در ایران [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 119-136]

 • علیزاده، مژده بررسی مؤلفه‌های هویت ملی در کتاب‌های فارسی ابتدایی (تألیف‌های جدید 1398) [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 65-84]

 • علیزاده، مهدی تولد غرب و برساخت شرق دیگری‌شده از رویکرد پسااستعماری [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 141-170]

 • علی‌زاده شعرباف، مهرداد نمود تکوین ایران به‌مثابه واقعیتی جغرافیایی در قصه‌ی حسین‌کرد شبستری [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 25-44]

 • عمرانی پور، مجتبی چکامه عربی سُرخای‌خان لَگزی در سوگ قفقاز [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 25-45]

 • عنایتی قادیکلائی، محمد مؤلفه‌های هویت ملی در شعر معاصر (مطالعه موردی شعر محمدرضا شفیعی‌کدکنی) [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 105-126]

 • عیوضی، محمدرحیم طراحی سناریوهای خروج از چالش‌ هویت در ایران (1410ـ1400) [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 7-29]

 • عیوضی، محمدرضا تبادل فرهنگی؛ پیش‌نیازها و کارکردها [دوره 2، شماره 6، 1379، صفحه 103-123]

غ

 • غرایاق زندی، داود اسلام و غرب در عصر پسانوگرایی: سازش یا ستیزش [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 141-152]

 • غرایاق زندی، داود جنگ ایران و عراق؛ هویت، ایدئولوژی و واقعیت [دوره 6، شماره 22، 1384، صفحه 165-176]

 • غرایاق زندی، داود میزگرد: تبادل فرهنگ‌ها؛ ضرورت‌ها و دورنماها [دوره 2، شماره 6، 1379، صفحه 11-55]

 • غرایاق زندی، داوود روشنفکری، هویت و نوگرایی در ایران: نگاه شناخت‌شناسانه [دوره 6، شماره 21، 1384، صفحه 47-68]

 • غضنفری، احمد ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اعتمادبه‌نفس ملی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 3-20]

 • غفاری، رحمان رونق تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و همبستگی ملی با تکیه بر بیانات مقام معظم رهبری [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 89-107]

 • غفاری نسب، اسفندیار پژوهش جامعه‌شناختی فرهنگ شهروندی و هویت ملی؛ مطالعه موردی: زنان شهر فیروزآباد [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 129-146]

 • غفاری نسب، اسفندیار مطالعه تأثیر زمینه‌های فرهنگی بر هویت ملی نوجوانان شهرهای بانه و قروه [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 69-90]

 • غفاری هشتجین، زاهد بازنمایی ارزش‌های انقلابی در دومین سرود ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 3-20]

 • غفوری، فرزاد نقش فعالیت‌های ورزشی و هنری در غرور ملّی با ارائه مُدل مفهومی [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 51-71]

 • غلامی، فرزاد مطالعات پسااستعماری و اینترنت: تحلیل گفتمان ایمیل‌های غیرشخصی دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 12، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی) (1)، 1390، صفحه 149-168]

 • غلامی، محمدرضا تحلیل جامعه‌شناختی مفهوم غرور ملی در ایران [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 119-136]

 • غلامی، محمدرضا اصول سیاستگذاری هویتی در ج.ا.ا. در سپهر گفتمانی امام خمینی(ره) [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 119-136]

 • غلامی، میثم رابطه بین حق به شهر و احساس تعلق در بین شهروندان 18 سال به بالای شهر یزد [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 95-109]

 • غنی نژاد، موسی میزگرد: مدرنیته و هویت [دوره 6، شماره 21، 1384، صفحه 197-232]

 • غیاثوند، احمد بررسی وضعیت رفتارهای دینی در بین دانشجویان [دوره 3، شماره 10، 1380]

 • غیاثوند، احمد ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نقاشی‌های دیواری در شهر تهران [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 57-72]

 • غیاثوند، احمد بررسی نگرش جوانان نسبت به عملکرد ایثارگران [دوره 10، شماره 37، 1388، صفحه 31-47]

 • غیاثوند، احمد بررسی وضعیت رفتارهای دینی در بین دانشجویان [دوره 8، شماره 30، 1386، صفحه 125-143]

 • غیاثوند، احمد بررسی وضعیت نظام ارزشی در مناطق فرهنگی ـ اجتماعی کشور [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 135-160]

 • غیاثوند، احمد چهره‌‌ی زنانه‌ی جنگ در بمباران شیمیایی شهر سردشت [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 109-136]

ف

 • فاضل نیا، غریب تحلیل تأثیر جلوه‌های مکانی در هنرهای نمایشی آیین‌های عاشورایی در ایران [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 111-134]

 • فاضلی، حبیب الله گفتمان امام خمینی(ره) و مسئله هویت: عرفان فقیهانه، اصالت امت و اعتبار ملت [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 55-80]

 • فاضلی، حبیب الله بنیاد‌های هویت ملی ایرانی (چهارچوب نظری هویت ملی شهروند محور) [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 159-168]

 • فاضلی، حبیب اله فرهنگ زبانی در گفتمان مشروطیت (با تأکید بر قانون اساسی و مصوبات مجلس اول مشروطه) [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 3-24]

 • فاضلی، حبیب اله نظام معنایی و کارکردهای سیاسی ـ اجتماعی اجاق و آتش در میان قشقایی‌ها [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 85-100]

 • فاضلی، حبیب اله برساختن هویت ملی در بلژیک؛ سیاست آموزشی در مدارس دوره ابتدایی‌ [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 131-158]

 • فاضلی پیرکاشانی، حبیب الله مبانی هویت ایرانی [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 191-199]

 • فتح علیان، غلامرضا هویت شیعی ایرانیان؛ هویت پایداری [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 21-36]

 • فتحی، ابراهیم بررسی نگره هویتی کاربران ایرانی شبکه اجتماعی فیس‌بوک؛ دانشجویان دانشگاه فردوسی مشه [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 63-82]

 • فتحی، اعظم هویت ملی در کتاب‌های درسی آموزش و پرورش (مورد مطالعه: دورة متوسطه) [دوره 9، شماره 35، 1387، صفحه 27-52]

 • فتوحی رودمعجنی، محمود نمود تکوین ایران به‌مثابه واقعیتی جغرافیایی در قصه‌ی حسین‌کرد شبستری [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 25-44]

 • فخر اسلام، بتول خوانش یاکوبسنی سروده‌ی «ما همه کودکان ایرانیم» [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 3-16]

 • فخر اسلام، بتول بازتاب هویت ملی و مؤلفه‌های آن در شعر شاعران برجسته‌ی عصر مشروطه [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 39-58]

 • فرارو، توماس مسئلة همبستگی؛ نظریه‌ها و مدل‌ها [دوره 9، شماره 35، 1387، صفحه 173-182]

 • فرامرزیانی، سعید نقش شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر هویت شخصی مدرن در میان جوانان شهر اردبیل [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 69-88]

 • فرایسن، جان دبلیو زمانی که فرهنگ‌ها با هم برخورد می‌کنند (معرفی و نقد کتاب) [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 305-312]

 • فرج زاده، غلامعلی بررسی مقایسه‌ای نقش رسانه‌های جمعی و اجتماعی در احساس تعهد به هویت ملی نوجوانان (موردمطالعه؛ نوجوانان شهر اردبیل) [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 105-124]

 • فرج زاده، غلامعلی تجارب زیسته نوجوانان از نقش رسانه‌های سنتی و نوین در هویت ملی [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 35-54]

 • فرخی، یزدان پدیداری نام کردستان در عهد ایلخانان و پیوستگی آن با جغرافیای تاریخی ایران‌زمین [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 41-52]

 • فرزبد، محمدمهدی حافظه جمعی و هویت ایرانی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 3-20]

 • فرمهینی، محسن الزامات تحقق تمدن نوین اسلامی [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 83-101]

 • فرمهینی فراهانی، محسن مؤلفه‌های اساسی تربیت شهروندی اسلامی ـ ایرانی [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 51-74]

 • فرهادی، عزیز نقش لُرها در تقویت هویت ملی در عصر پهلوی با تأکید بر مؤلفه زبان فارسی [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 91-109]

 • فرهادی، مرتضی میزگرد: عشایر و هویت ایرانی (2) [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 207-246]

 • فرهادی، مرتضی میزگرد: عشایر و هویت ایرانی (1) [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 265-311]

 • فرهادیان، علی فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده در مورد رابطه سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 135-156]

 • فرهمند، مهناز جهانی‌شدن فرهنگ با تأکید بر هویت اجتماعی جوانان شهر اصفهان [دوره 9، شماره 35، 1387، صفحه 99-118]

 • فرهنگی، علی اکبر تجلی هویت ملی در هنر ایران با رویکردی به مضامین نقش‌مایه‌های تزیینی سقانفارها در مازندران [دوره 10، شماره 37، 1388، صفحه 75-97]

 • فرهی، عبدالله ریشه‌های شرقی تمدن غربی [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 149-158]

 • فروتن، یعقوب تأثیرات هویت دینی بر تمایلات فرزندآوری در مناطق روستایی و شهری منتخب ایران [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 75-96]

 • فروتن، یعقوب الگوهای بازنمایی هویت ملی در سیستم آموزشی ایران [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 3-23]

 • فروتن، یعقوب استراتژی جامعه‌پذیری دینی در ایران [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 73-96]

 • فروتن، یعقوب بررسی اجتماعی و جمعیت‌شناختی مناسبات هویت و مهاجرت [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 73-96]

 • فروتن، یعقوب ملاحظات جمعیتی مناطق منتخب ایران [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 163-182]

 • فروغی، عاطفه جهانی‌شدن، اینترنت و انسجام ملی در ایران؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 149-171]

 • فریدونی، آزیتا تبلور هویت ملی در کتب درسی بررسی محتوایی کتاب فارسی دوره ابتدایی [دوره 10، شماره 38، 1388، صفحه 27-46]

 • فقیه حقانی، موسی معرفی و نقد کتاب: تاریخ تحولات سیاسی ایران: بررسی مؤلفه‌های دین، حاکمیت، مدنیت و تکوین دولت ـ ملت در گستره‌ی ‌هویت ملی ایران [دوره 4، شماره 16، 1382، صفحه 229-246]

 • فقیهی، علی نقی نقش دینداری در سلامت روان، هویت‌یابی و امنیت اجتماعی دانشجویان دانشگاه قم [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 99-122]

 • فکوهی، ناصر گرایش‌های بین فرهنگی الگوهای زیستی شهری ـ عشایری در یک نمونه‌ی ایرانی [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 85-103]

 • فکوهی، ناصر معرفی و نقد کتاب: قوم شناسی سیاسی [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 209-223]

 • فلاح، غلامعلی هویت جغرافیایی در شهنشاه‌نامه صبا، به مثابه مؤلفه کلان هویت ملی [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 135-156]

 • فلاح، مرتضی جایگاه فرهنگ و زبان فارسی در شبه‌قارۀ هند [دوره 10، شماره 38، 1388، صفحه 127-151]

 • فلاح، مرتضی نقش زبان فارسی در گسترش هویت ملی و فرهنگی ایران [دوره 9، شماره 34، 1387، صفحه 3-30]

 • فلاح زاده، محمدهادی بررسی هویت دینی و ملی نوجوانان و جوانان شهر تهران (با تأکید بر گروه مرجع) [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 131-156]

 • فلک الدین، زهرا سنجش میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه یزد از حقوق و وظایف شهروندی: درک احساس هویت جمعی [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 97-112]

 • فوزی، یحیی امام خمینی و هویت ملی در ایران [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 63-85]

 • فولادی، وحدانه گنبد و هویت‌بخشی به معماری امروز [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 103-118]

 • فیروزیان پوراصفهانی، آیدا سنجش نگرش متخصصان آموزش زبان انگلیسی به بهره‌گیری از «هویت اسلامی- ایرانی» در برنامه آموزش زبان در ایران [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 71-88]

 • فیروزیان پوراصفهانی، آیلین سنجش نگرش متخصصان آموزش زبان انگلیسی به بهره‌گیری از «هویت اسلامی- ایرانی» در برنامه آموزش زبان در ایران [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 71-88]

ق

 • قائدرحمتی، صفر بررسی تغییرات هویت شهری میدان امام خمینی (توپخانه) تهران [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 131-146]

 • قادرزاده، امید الگوهای فراغتی و هویت ملی؛ مطالعه موردی جوانان استان کردستان [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 97-116]

 • قادرزاده، امید آموزش و پرورش و هویت دینی و ملی (مطالعة پیمایشی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر بانه) [دوره 15، شماره 59، 1393، صفحه 81-106]

 • قادرزاده، امید بازنمایی هویت ملی در نشریات دانشجویی (بررسی موردی: نشریات دانشجویی دانشگاه کردستان) [دوره 12، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی) (1)، 1390، صفحه 125-148]

 • قادرزاده، هیرش الگوهای فراغتی و هویت ملی؛ مطالعه موردی جوانان استان کردستان [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 97-116]

 • قادرزاده، هیرش بازنمایی هویت ملی در نشریات دانشجویی (بررسی موردی: نشریات دانشجویی دانشگاه کردستان) [دوره 12، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی) (1)، 1390، صفحه 125-148]

 • قادری، صلاح الدین جامعه‌شناسی و مشکلة هویت ایران (فراتحلیلی از مطالعات نظری و پژوهشی هویت) [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 29-57]

 • قادری، هلاله سبک‌های هویت، احساس تنهایی و ترس از صمیمیت در افراد معتاد به اینترنت و افراد بهنجار [دوره 15، شماره 60، 1393، صفحه 117-136]

 • قاسمی، اکرم ارزیابی شهر جدید هشتگرد بر مبنای اصول شهرسازی ایرانی اسلامی [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 39-58]

 • قاسمی، حاکم جهان‌گرایی در اندیشه و آثار سعدی [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 27-50]

 • قاسمی، حاکم تأثیر نظام بین‌المللی بر واگرایی ملت‌ها درحوزة ایران فرهنگی [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 25-56]

 • قاسمی، حاکم همبستگی ملی در کتب درسی دورة ابتدایی (مورد مطالعه: کتب فارسی) [دوره 9، شماره 34، 1387، صفحه 133-160]

 • قاسمی، روح اله چگونگی تحقق وفاق اجتماعی در بوشهر [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 165-181]

 • قاسمی، فائزه بررسی مقایسه‌ای در راهبرد رسانه‌ای گروه‌های القاعده و داعش [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 87-104]

 • قاسمی، محمدعلی معرفی و نقد کتاب: قبایل مرزنشین ایران: ایل شاهسون [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 179-186]

 • قاسمی، مرضیه پوشاک محلی بلوچ‌ها و پیوستگی آن با هویّت ملّی [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 179-200]

 • قاسمی، وحید شبکه اجتماعی فیس‌بوک و هویت ملی جوانان [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 141-164]

 • قاسمی سیانی، علی اصغر تعاملات فرهنگی ایرانیان مهاجر با جوامع میزبان (بررسی موردی ایرانیان مقیم آلمان) [دوره 5، شماره 18، 1383، صفحه 137-160]

 • قاسمی طوسی، سمیه سیاست‌گذاری اجتماعی و هویت‌سازی ملی؛ فراگیری سیاست‌های کلان اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 58، 1393، صفحه 25-48]

 • قاسمی نژاد، محمدعلی پژوهش جامعه‌شناختی فرهنگ شهروندی و هویت ملی؛ مطالعه موردی: زنان شهر فیروزآباد [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 129-146]

 • قاضی، آفتاب ای. معرفی و نقد کتاب: نقش قومقیت و آموزش در ملت‌سازی پاکستان [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 269-283]

 • قالیباف، محمدباقر تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت ملی (مطالعة موردی: ایران) [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 3-24]

 • قانعی راد، محمدامین گفت‌وگو در ادبیات عرفانی و صوفیانه ایران [دوره 3، شماره 12، 1381، صفحه 45-74]

 • قایدگیوی، فرود تحلیل رابطه‌ی هویت ملی وپایبندی به فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه کلانشهر شیراز) [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 79-104]

 • قبادی، علیرضا روایت اجتماعی فرهنگی قصه‌های ترکمنی [دوره 9، شماره 33، 1387، صفحه 189-195]

 • قبادی، علیرضا روایت اجتماعی ـ فرهنگی قصه‌های ترکمنی [دوره 8، شماره 31، 1386، صفحه 119-136]

 • قبادی، مجید بررسی عوامل مرتبط با هویت ملی دانش‌آموزان متوسطه شهر کرج [دوره 15، شماره 58، 1393، صفحه 147-168]

 • قدیری معصوم، مجتبی همگرایی و همکاری محدود منطقه‌ای، راهکاری برای توسعة گردشگری فرهنگی [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 117-140]

 • قدیم زاده، سمیه چالش‌های کاربست اندیشه سنت‌گرا و ضرورت بازاندیشی در معماری معاصر ایران [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 139-160]

 • قر، فردین جهانی شدن و تحول در تصور ما از خویشتن [دوره 3، شماره 11، 1381]

 • قربانپور، مهدی ارائه مدل سیاست‌گذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد گراندد تئوری [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 49-67]

 • قربان پور دستکی، خدابخش بختیاری‌ها؛ گذشته و حال [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 173-204]

 • قربانپوردشتکی، علی اسلام از آغاز تا امروز [دوره 12، شماره 48، 1390، صفحه 179-184]

 • قربان زاده آهنگری، محمد جایگاه تمدن و فرهنگ ایران در آفریقا [دوره 2، شماره 7، 1380]

 • قربانعلی زاده، مژده هویت ملی در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی [دوره 15، شماره 60، 1393، صفحه 49-71]

 • قربانی، قدرت الله هویت ملی از دیدگاه استاد مطهری [دوره 5، شماره 18، 1383، صفحه 63-86]

 • قربانی، مریم سنجش رابطه هوش هیجانی با ابعاد هویت [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 161-176]

 • قربانی قهرمان، راضیه بررسی نقش برنامة درسی پنهان در ایجاد نگرش به اقتدار، تقویت هویت ملی و جهانی‌شدن (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مدارس متوسطه) [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 109-136]

 • قربی، سیدمحمدجواد هویت ملی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ج.ا.ایران [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 45-66]

 • قرخلو، مهدی حوزه جغرافیای تمدن ایرانی [دوره 2، شماره 7، 1380]

 • قریشی، مریم مقایسه پایگاه‌های هویت نوجوانان و جوانان ایرانی ساکن ایران، مقیم انگلستان و ساکن ایران و دارای تجربه زندگی در انگلستان [دوره 15، شماره 58، 1393، صفحه 127-145]

 • قزلسفلی، محمدتقی چرا جنگ؛ ماهیت جنگ در عصر سنّت، مدرنیته و پسامدرن [دوره 6، شماره 22، 1384، صفحه 11-37]

 • قلاوندی، حسن ارجحیت نسبی مؤلفه‌های هویت ملی در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه [دوره 13، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی ) (2)، 1391، صفحه 154-162]

 • قلی پور، محمد نظریه اجتماعی و سیاست هویت [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 183-189]

 • قمری، محمدرضا فراگیری زبان انگلیسی و هویت ملی در عصر جهانی‌سازی [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 105-120]

 • قمری(قنبری)، داریوش بررسی مقایسه‌ای هویت ملی از دیدگاه محمود افشار و رشید یاسمی [دوره 4، شماره 15، 1382، صفحه 101-118]

 • قنبری، داریوش دولت مدرن و یکپارچگی ملی در ایران [دوره 8، شماره 32، 1386، صفحه 149-156]

 • قنبری برزیان، علی قدرت هویت ملی در میان ایرانیان [دوره 12، شماره 48، 1390، صفحه 3-29]

 • قیصری، زهرا رابطه استفاده از اینترنت و شکل‌گیری هویت ملی جوانان شهر همدان [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 113-131]

 • قیصری، نورالله فرهنگ، اجتماع و سرزمین: سیاست قومیت و ناسیونالیسم (ترجمه) [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 179-211]

 • قیصری، نوراله میزگرد: روشنفکران ایرانی و هویت (2) [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 213-247]

 • قیصری، نوراله میزگرد: روشنفکران ایرانی و هویت (1) [دوره 5، شماره 18، 1383، صفحه 199-238]

 • قیصری، نوراله میزگرد: تاریخ‌نگاران‌ و هویت‌ [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 253-288]

 • قیصری، نوراله میزگرد: میزگرد وفاق اجتماعی(2) [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 13-58]

ک

 • کارکنان، محمد تبیین جامعه‌شناختی رابطه سرمایه فرهنگی خانواده با هویت اجتماعی جوانان [دوره 8، شماره 31، 1386، صفحه 57-80]

 • کارکنان نصرآبای، محمد جنگ و هویت (با رویکردی جامعه‌شناختی به جنگ ایران و عراق) [دوره 6، شماره 22، 1384، صفحه 71-85]

 • کاروانی، عبدالطیف تعامل در فضای مجازی و تأثیر آن بر هویت ملی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 113-128]

 • کاظم پور، زیبا تحلیل هویت ایرانی اسلامی در نوشته‌نگاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 101-122]

 • کاظم زاده، حامد اوست‌ها میراث‌داران ایران فرهنگی در قفقاز (بر پایة مطالعات میدانی سال 2008-2007 میلادی) [دوره 10، شماره 38، 1388، صفحه 153-181]

 • کاظمی، احمد تعریف اقلیت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 25-46]

 • کاظمی، بهمن موسیقی ایرانی، پیش‌درآمدی بر همبستگی و یگانگی ملی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 69-83]

 • کاظمی، بهمن همبستگی و هویت ملی درترانه‌های قومی [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 87-120]

 • کاظمی، حمید سنجش رابطه هوش هیجانی با ابعاد هویت [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 161-176]

 • کاظمی، عباس معرفی و نقد کتاب: مدرنیته ایرانی: روشنفکران و پارادایم عقب ماندگی ایران [دوره 6، شماره 21، 1384، صفحه 173-180]

 • کاظمیان، مهرداد اینترنت و هویت دینی دانشجویان؛ مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 13، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی ) (2)، 1391، صفحه 119-144]

 • کاظمی‌نیا، حسن تحلیل جامعه‌شناختی همگرایی کُردها و عرب‌های ایلام و نقش آن در احساس امنیت پایدار [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 151-176]

 • کالهون، کریج نظریه اجتماعی و سیاست هویت [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 183-189]

 • کالهون، کریگ اهمیت ملت‌ها؛ فرهنگ، تاریخ و رؤیای جهان وطنی [دوره 12، شماره 47، 1390، صفحه 169-177]

 • کامروا، مهران سیاست فرهنگی در جهان سوم [دوره 8، شماره 29، 1386، صفحه 161-168]

 • کاوندی کاتب، ابوالفضل نظریه آیکونوگرافی و روند جداسازی سرزمین‌های ایرانی در قرن نوزدهم [دوره 15، شماره 58، 1393، صفحه 3-24]

 • کاوندی کاتب، ابوالفضل ایران، ایرانشهر و ایران‌زمین در شعر فردوسی [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 3-22]

 • کاوندی کاتب، ابوالفضل تبیین بنیادهای علت وجودی و بقای کشور (مطالعه موردی: ایران) [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 3-28]

 • کاوندی کاتب، ابوالفضل بررسی مفهوم کشور در شاهنامه فردوسی [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 31-55]

 • کاووسی، فرزانه عوامل فرهنگی ـ اجتماعی مرتبط با هویت ملی نوجوانان شهر اهواز (مطالعه موردی: دانش‌آموزان شهر اهواز) [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 113-132]

 • کاویانی راد، مراد بررسی علّت وجودی جمهوری‌ آذربایجان [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 25-44]

 • کچویان، حسین تطورات گفتمان‌های هویتی ایران، ایرانی در کشاکش با تجدد و مابعد تجدد [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 197-209]

 • کردل، کارل منازعة قومی؛ علل، پیامدها، پاسخ‌ها [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 195-206]

 • کردی، علی معرفی و نقد کتاب: ایده‌های ژئوپلتیک و واقعیت‌های ایرانی [دوره 4، شماره 15، 1382، صفحه 241-252]

 • کرمی، اسلام تحلیل معناشناختی سیمای ‌‌شهر از منظر هویت اسلامی با تأکید بر برخی مجموعه‌‌های تجاری شهر تبریز [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 109-130]

 • کرمی پور، حمید عباس اقبال آشتیانی و هویت ایرانی [دوره 4، شماره 16، 1382، صفحه 105-127]

 • کروچر، شیلیا ال جهانی‌شدن و تعلق: سیاست هویت در جهان متغیر [دوره 8، شماره 32، 1386، صفحه 141-148]

 • کریمی، جلیل جامعه‌شناسی و مشکلة هویت ایران (فراتحلیلی از مطالعات نظری و پژوهشی هویت) [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 29-57]

 • کریمی، علی سیاست‌گذاری اجتماعی و هویت‌سازی ملی؛ فراگیری سیاست‌های کلان اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 58، 1393، صفحه 25-48]

 • کریمی، علی پیوند تفاوت‌ها: راهنمای ارتباط کارآمد بین گروهی [دوره 10، شماره 38، 1388، صفحه 189-195]

 • کریمی، علی دموکراسی و تنوع: مهندسی سیاسی در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه [دوره 10، شماره 37، 1388، صفحه 157-171]

 • کریمی، علی ملت و هویت [دوره 8، شماره 31، 1386، صفحه 137-152]

 • کریمی، علی تأملی نظری دربارة نسبت آموزش عالی و همبستگی اجتماعی؛ مرور اجمالی تجربة مالزی [دوره 12، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی) (1)، 1390، صفحه 77-104]

 • کریمی، علی چندفرهنگ‌باوری و همبستگی ملی: تأملی انتقادی [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 93-114]

 • کریمی، علی توده‌های بدخیم بر پیکره‌ی زبانِ پارسی: فرسایشِ هستی و کیستیِ ایرانی [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 3-26]

 • کریمی، علی سخن سردبیر [دوره 3، شماره 12، 1381، صفحه 4-5]

 • کریمی، علی ترجمه: حقوق قومی، اقلیت‌ها و همگرایی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 131-153]

 • کریمی، علی سخن سردبیر [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 7-9]

 • کریمی، علی سخن سردبیر [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 7-8]

 • کریمی، علی سخن سردبیر [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 7-8]

 • کریمی، علی سخن سردبیر [دوره 2، شماره 6، 1379، صفحه 7-8]

 • کریمی، مائده برساختن هویت ملی در بلژیک؛ سیاست آموزشی در مدارس دوره ابتدایی‌ [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 131-158]

 • کریمی، ماندانا نشانه‌شناسی هویت ملی در پوسترهای انتخاباتی شورای شهر شیراز [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 141-154]

 • کریمی زاده اردکانی، سمیه بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی شهرهای جدید (مطالعة موردی شهر پردیس تهران) [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 101-128]

 • کریمی مله، علی پتانسیل های تبدیل رقابت [دوره 3، شماره 9، 1380]

 • کریمی مله، علی چند فرهنگ باوری و همبستگی ملی : تاملی انتقادی [دوره 3، شماره 9، 1380]

 • کریمی مله، علی سیاستگذاری هویت ملی و الزامات راهبردی آن برای ایران [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 3-20]

 • کریمی مله، علی ماهیت سیاسی جریان‌های تکفیریِ سوریه [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 101-120]

 • کریمی مله، علی حافظه جمعی و فرایند هویت‌یابی: تأملاتی سیاست‌گذارانه [دوره 14، شماره 54، 1392، صفحه 3-26]

 • کریمی مله، علی مطالعه تطبیقی سویه‌های شرق‌شناسانة ایران‌شناسی غربی از موریه تا فولر [دوره 12، شماره 47، 1390، صفحه 25-52]

 • کریمی مله، علی منازعة قومی؛ علل، پیامدها، پاسخ‌ها [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 195-206]

 • کریمی مله، علی تنوع فرهنگی و تداوم همزیستی آنها در ایران [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 25-52]

 • کریمی مله، علی درآمدی نظری بر کاربرد و نقد نظریة چهارچوب‌سازی در تحلیل پویش‌های قومی [دوره 10، شماره 40، 1388، صفحه 33-52]

 • کریمی مله، علی بازتاب هویت فرهنگی ایرانیان در سفرنامه‌های عصر صفوی و قاجاری [دوره 8، شماره 29، 1386، صفحه 31-62]

 • کریمی مله، علی سخن سردبیر [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 5-13]

 • کشاورز شکری، عباس وفاق اجتماعی، فرهنگ سیاسی و مشروعیت سیاسی [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 93-111]

 • کشفی، محمدباقر رسانه‌ها و هویت فرهنگی: مطالعه دانش‌آموزان متوسطه شهر یاسوج [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 123-148]

 • کفاش جمشید، محمدرضا زمینه‌های انسجام ملی در آذربایجان ایران [دوره 4، شماره 16، 1382، صفحه 185-215]

 • کفایی فر، محمدعلی تعریف اقلیت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 25-46]

 • کلاه کج، منصور جستاری در هویت‌نمایی ملی، 50 سال گرافیک معاصر ایران (مقطع زمانی 1340 تا 1390) [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 139-156]

 • کلاه کج، منصور زیباشناسی خط محاسباتی سیاق در کتابت اسناد ایرانی [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 151-172]

 • کلدی، علیرضا تحلیل پدیدارشناختی تأثیر آیین‌های فرهنگی مشترک بر توسعه اجتماعی (مطالعه موردی شهر دزفول) [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 41-56]

 • کمالی، علی اکبر مشکله‌ی هویت ایرانیان امروز: ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 201-210]

 • کمالی، مریم بررسی هویت ملی در اشعار کودک و نوجوان (با تکیه ‌بر اشعار ابراهیمی، رحماندوست، شعبانی و کشاورز) [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 29-48]

 • کمالی اردکانی، علی اکبر ‌هویت‌های اجتماعی، رویکردهای چندرشته‌ای [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 125-140]

 • کمالی کارسالاری، سیدنعمت الله بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های هویت ملی در کتاب‌های درسی دورة راهنمایی [دوره 9، شماره 35، 1387، صفحه 3-25]

 • کمالی گوکی، محمد سنت و تجدد در اندیشه شادمان [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 3-22]

 • کنجکاو منفرد، امیررضا واکاوی نقش مذهب شیعی در آفرینش سرمایة اجتماعی [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 3-24]

 • کندری، آوا آموزش هویت ملی در فیلم‌های آموزشی شبکه شاد (مطالعه موردی: درس مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول) [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 169-189]

 • کنطورچی، حلیمه بررسی دیدگاه مدیران دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه درباره هویت ملی [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 25-49]

 • کنعانی، محمدامین ایرانیان ترکمن؛ نگاهی به گذشته و حال (ایران شناسی) [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 215-247]

 • کنی، مایکل سیاست هویت [دوره 8، شماره 30، 1386، صفحه 169-174]

 • کهنسال، احسان عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر وفاق اجتماعی شهر دهدشت [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 109-126]

 • کوثری، ابوذر تأثیر بومی‌گزینی در نظام آموزش عالی بر انسجام اجتماعی در ایران [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 67-84]

 • کوچکیان، مسعود نقش دولت‌های استعماری در بازتعریف معماری مسکونی ایران [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 131-146]

 • کوشکی، محمدصادق معرفی و نقد کتاب: مؤلفه‌های هویت ملی در ایران [دوره 4، شماره 15، 1382، صفحه 229-239]

 • کومار، کریشن ملت‌ها و ملی گرایی [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 183-197]

 • کیا، سیده مرضیه مطالعة انگاره‌های هویت فرهنگی و هویت ملی ملت‌های ایران و افغانستان (با تأکید بر نگره‌های مهاجران افغانی به ایرانیان) [دوره 10، شماره 37، 1388، صفحه 135-156]

 • کیانپور، مسعود مطالعه چگونگی برساخت هویت احساسی کاربران فضای مجازی در بین جوانان شهر قم [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 57-74]

 • کیانپور، مسعود شبکه اجتماعی فیس‌بوک و هویت ملی جوانان [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 141-164]

 • کیان مهر، عبدالعلی بررسی تأثیر سیاست‌‌های قومی در جمهوری اسلامی ایران بر فرایند همگرایی ترکمن‌های استان گلستان [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 163-180]

 • کیانی، داوود فرهنگ جهانی ؛ اسطوره یا واقعیت [دوره 3، شماره 10، 1380]

 • کیانی، مژده تأثیر سرمایه‌ فرهنگی‌ بر سبک زندگی جانبازان جنگ تحمیلی شهر نجف‌آباد [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 145-160]

 • کیانی هفت لنگ، کیانوش میزگرد: عشایر و هویت ایرانی (2) [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 207-246]

 • کیانی هفت لنگ، کیانوش میزگرد: عشایر و هویت ایرانی (1) [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 265-311]

 • کیشانی فراهانی، عزت اله مؤلفه‌های اساسی تربیت شهروندی اسلامی ـ ایرانی [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 51-74]

گ

 • گادی کانست، ویلیام معرفی و نقد کتاب: فروفکنی تفاوت‌ها: ارتباط مؤثر میانگروهی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 258-268]

 • گراوند، ایوب صداوسیما و بازنمایی فرهنگ و هویت در جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 21-40]

 • گرشاسبی، رضا ماهیت سیاسی جریان‌های تکفیریِ سوریه [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 101-120]

 • گرشاسبی، رضا توده‌های بدخیم بر پیکره‌ی زبانِ پارسی: فرسایشِ هستی و کیستیِ ایرانی [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 3-26]

 • گرگی، عباس اینترنت و هویت [دوره 7، شماره 25، 1385، صفحه 53-69]

 • گلرخ ماسوله، اسماعیل تحلیل اسطوره‌شناختی مجموعه شعر هزاره دومِ آهوی کوهی شفیعی کدکنی؛ با اشاراتی به درک مسأله هویت [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 83-108]

 • گلشاهی، محمد مهدی الگوی مطلوب بازنمایی هویت ملی در کتب درسی پایه ابتدایی بر اساس الگوی فراشناختی [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 33-56]

 • گلشنی، مرتضی هویت ملی در کتب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی و هفتم متوسطه اول [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 97-118]

 • گل محمدی، احمد جهانی شدن و بحران هویت [دوره 3، شماره 10، 1380]

 • گل محمدی، احمد نگاهی به مفهوم و نظریه های جهانی شدن [دوره 3، شماره 11، 1381]

 • گل محمدی، احمد فرهنگ؛ تهاجم، تبادل، تحول [دوره 2، شماره 6، 1379، صفحه 73-101]

 • گلنر، ارنست ناسیونالیسم (معرفی و نقد کتاب) [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 189-196]

 • گوپتا، دیپانکار فرهنگ، فضا و دولت ـ ملت [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 177-189]

 • گودرزی، حسین توسعه سیاسی و مشارکت [دوره 3، شماره 9، 1380]

 • گودرزی، حسین میزان توجه به مؤلفه‌های هویت ملی در نامگذاری معابر اصلی شهر تهران [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 53-70]

 • گودرزی، حسین موقعیت زبان و ادبیات فارسی در ایران عصر صفویه و رابطة آن با زبان رسمی و ملی [دوره 12، شماره 47، 1390، صفحه 53-81]

 • گودرزی، حسین تکوین جامعه‌شناختی هویت ملی در ایران: با تأکید بر دوره صفویه [دوره 10، شماره 40، 1388، صفحه 181-190]

 • گودرزی، حسین کارکرد هویت‌بخش مذهب شیعه در دورة صفویه [دوره 9، شماره 36، 1387، صفحه 45-72]

 • گودرزی، حسین بازآفرینی مفهوم «ایران» در دورة صفویه و رابطه آن با هویت ملی [دوره 8، شماره 29، 1386، صفحه 3-30]

 • گودرزی، حسین گفتارهایی درباره زبان و هویت [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 159-166]

 • گودرزی، حسین هویت ملی در شعر پژمان بختیاری [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 111-131]

 • گودرزی، حسین معرفی و نقد کتاب: عشایر مرکزی ایران [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 221-238]

 • گودرزی، حسین معرفی و نقد کتاب: نقش قومقیت و آموزش در ملت‌سازی پاکستان [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 269-283]

 • گودیکانست، ویلیام بی پیوند تفاوت‌ها: راهنمای ارتباط کارآمد بین گروهی [دوره 10، شماره 38، 1388، صفحه 189-195]

ل

 • لبیب زاده، راضیه مؤلفه‌های مؤثر بر طراحی معماری داخلی مبتنی بر هویت اسلامی-ایرانی [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 193-212]

 • لطف آبادی، محسن نقش «جغرافیا» در هویت ایرانِ دوره ساسانی [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 3-24]

 • لطفی، مریم پژواک زبان در جای نام‌های آذربایجان در منابع کهن (صفوه‌الصفا و صریح‌الملک) [دوره 15، شماره 58، 1393، صفحه 49-74]

 • لطفی، مریم جایگاه هویت ملی در کتب درسی آموزش و پرورش (مورد مطالعه: کتب تاریخ دوره دبیرستان) [دوره 9، شماره 35، 1387، صفحه 53-72]

 • لطیفی، زهره تحلیل مدل ساختاری ویژگی‌های شخصیتی و هویتی با مصرف‌گرایی در ایران [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 77-92]

 • لطیفی، زهره نسبت بین آگاهی و گرایش به عرفان اسلامی در فرایند هویت‌یافتگی [دوره 15، شماره 60، 1393، صفحه 73-94]

 • لک، منوچهر ایران‌زمین در شعر فارسی [دوره 9، شماره 33، 1387، صفحه 179-188]

 • لک، منوچهر هویت ملی در شعر معاصر ایران [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 61-84]

 • لک، منوچهر درآمدی بر شناخت اسطوره و تبیین کارکردهای هویت‌بخش آن در شعر جنگ [دوره 6، شماره 23، 1384، صفحه 63-83]

 • لک، منوچهر هویت ملی در شعر دفاع مقدس [دوره 6، شماره 22، 1384، صفحه 111-132]

 • لیاقتدار، محمدجواد ابعاد تربیت شهروندی در کتاب‌های دوره پیش‌دبستانی از دیدگاه مربیان این دوره [دوره 15، شماره 59، 1393، صفحه 31-54]

م

 • مؤذن، محمدهادی تنوع فرهنگی و تداوم همزیستی آنها در ایران [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 25-52]

 • مؤسسه، مطالعات ملی شکل‌گیری انگاره‌های جمعی: روند تکوینی (ترجمه) [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 189-221]

 • مؤیدفر، سعیده بررسی رابطه هویت ملی و دینی در بین جامعه زرتشتیان ایران [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 91-110]

 • مارزولف، اولریش هویت ایرانی در شاهنامه فردوسی (گزارش سخنرانی) [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 331-336]

 • مالمیر، مریم تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی با هویت ملی زنان بین 18 تا 50 ساله ساکن شهرکرد [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 131-153]

 • متحد، محمود غرب و بقیه: گفتمان و قدرت [دوره 12، شماره 48، 1390، صفحه 173-178]

 • متقی، ابراهیم رویارویی غرب معاصر با جهان اسلام [دوره 12، شماره 47، 1390، صفحه 179-184]

 • متولیان، سیده صباح فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده در مورد رابطه سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 135-156]

 • متین، پیمان پوشاک و هویت قومی و ملی [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 37-48]

 • مجاهدی، محمدمهدی اسلام، میان فرهنگ و سیاست [دوره 6، شماره 21، 1384، صفحه 113-158]

 • مجتهدزاده، پیروز ایران، ایرانشهر و ایران‌زمین در شعر فردوسی [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 3-22]

 • مجتهدزاده، پیروز تبیین بنیادهای علت وجودی و بقای کشور (مطالعه موردی: ایران) [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 3-28]

 • مجتهدزاده، پیروز بررسی مفهوم کشور در شاهنامه فردوسی [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 31-55]

 • مجتهدزاده، پیروز معرفی و نقد کتاب: ایده‌های ژئوپلتیک و واقعیت‌های ایرانی [دوره 4، شماره 15، 1382، صفحه 241-252]

 • مجتهدزاده، پیروز هویت ملی در عصر جهانی‌شدن (گزارش سخنرانی) [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 337-343]

 • مجید زاده، یو فرهنگ و تمدن مشرق زمین (میزگرد) [دوره 2، شماره 7، 1380]

 • مجیدی، حسن تأثیر شبکه‌‌های ماهواره‌ای بر فرهنگ سیاسی [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 95-112]

 • مجیدی، حسن شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و هویت ملی و اسلامی جوانان (مطالعه موردی شهرستان اراک ـ 1390) [دوره 14، شماره 54، 1392، صفحه 145-168]

 • محجوبی، فاطمه طراحی لباس ملی با الهام از پوشاک سنتی مردم خراسان جنوبی [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 133-150]

 • محرمی، رامین تبلور مفهوم ایران در شاهنامه فردوسی: امتزاج عقلانیت و عشق در هویت ایرانی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 23-40]

 • محسنی، مرتضی هویت ایرانی در متون ادبی ـ تاریخی عصر ایلخانی [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 3-22]

 • محسنیان راد، مهدی میزگرد: تبادل فرهنگ‌ها؛ ضرورت‌ها و دورنماها [دوره 2، شماره 6، 1379، صفحه 11-55]

 • محمدپور، احمد جامعه‌شناسی و مشکلة هویت ایران (فراتحلیلی از مطالعات نظری و پژوهشی هویت) [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 29-57]

 • محمدپور، احمد تولد غرب و برساخت شرق دیگری‌شده از رویکرد پسااستعماری [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 141-170]

 • محمدتقی زاده، مهدیه چهره‌‌ی زنانه‌ی جنگ در بمباران شیمیایی شهر سردشت [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 109-136]

 • محمدرحیمی، معصومه طراحی مدل همگرایی ملی اقوام در ایران [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 109-134]

 • محمدزاده، حمیدرضا بررسی تأثیر فضای مجازی (اینترنت) بر هویت ملی دانشجویان [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 67-84]

 • محمدزاده، علی نظریه اجتماعی و سیاست هویت [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 183-189]

 • محمدزاده، علی بررسی تأثیر سیاست‌‌های قومی در جمهوری اسلامی ایران بر فرایند همگرایی ترکمن‌های استان گلستان [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 163-180]

 • محمدعلی پور، فریده مجموعه مقالات هویت ایرانی؛ همایش گفتمان ایرانیان [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 197-204]

 • محمدعلی پور، فریده سیاست هویت [دوره 8، شماره 30، 1386، صفحه 169-174]

 • محمدی، امیر شناسنامه به مثابه سند هویتی ایرانیان (1297 هـ.ش ـ 1392 هـ.ش) [دوره 15، شماره 59، 1393، صفحه 3-30]

 • محمدی، حبیب الله بررسی رابطه‌ی بین سطح یادگیری زبان انگلیسی و تغییر هویت اجتماعی ـ فرهنگی زبان‌آموزان ایرانی [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 45-60]

 • محمدی، حسین هویت ایرانی در آثار منظوم عصر سلجوقی [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 21-36]

 • محمدی، حمداله تأملی بر چالش‌های تربیت مبتنی بر هویت ایرانی ـ اسلامی در مواجهه با فرهنگ مصرف‌گرا و نولیبرالیسم [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 25-44]

 • محمدی، حمداله نقد سیاست‌های نولیبرالیسم برای ایجاد هویت نوین در دانشگاه [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 25-46]

 • محمدی، ذکرالله هویت ملی در تاریخ‌نگاری مشیرالدوله (پیرنیا) [دوره 4، شماره 16، 1382، صفحه 129-152]

 • محمدی، محمدکریم «نظریه تاریخ ترک و زبان خورشید»؛ خوانشی گفتمانی از هویت ملی کمالیستی [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 59-78]

 • محمدی، ندا تحلیل آماری درس زبان و ادبیات فارسی در آزمون سراسری [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 77-94]

 • محمدی آریا، علیرضا بررسی عوامل مؤثر بر گرایش نوجوانان به الگوهای فرهنگ غربی؛ (مطالعه موردی: نوجوانان و جوانان شاهد و ایثارگر استان آذربایجان غربی) [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 97-120]

 • محمدیان، مهرداد واکاوی نقش نیروهای خارجی بر گرایش‌های قومی در مناطق آذری‌نشین ایران [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 169-189]

 • محمدی سیرت، حسین تطور و تکامل مفهوم ناسیونالیسم در هویت ایرانی؛ از آغاز سده سیزدهم تا شهادت شهید سلیمانی [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 109-128]

 • محمدی عزیزآبادی، مهدی ورزش و هویت جمعی؛ مطالعه موردی شهر کرج [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 79-95]

 • محمدی مهر، غلامرضا بازنمایی هویت ملی در کتاب‌های فارسی مقطع دبستان [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 39-52]

 • محموداوغلی، رضا بررسی رابطه مصرف اینترنتی و هویت دینی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 107-132]

 • محمودی، سکینه خاتون پوشاک محلی بلوچ‌ها و پیوستگی آن با هویّت ملّی [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 179-200]

 • محمودی، سیروس بررسی وضعیت مؤلفه‌های هویت ملی در کتاب‌های درسی پایه دوازدهم [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 61-76]

 • محمودی، سیروس مؤلفه‌های ایثار و شهادت در کتاب‌های درسی دوره‌ی متوسطه دوم [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 67-84]

 • محمودی، طاهره آموزش زبان فارسی، فرصتی مغتنم برای گسترش فرهنگ ایرانی [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 143-160]

 • محمودی، فتانه بازخوانی هویت شیعی در آثار هنری عصر صفویه با رویکرد سپهر نشانه‌ای [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 43-60]

 • محمودی، فتانه جایگاه هویت آیینی ـ مذهبی «تعزیه» و واقعة عاشورا در هنرهای تصویری مازندران [دوره 12، شماره 48، 1390، صفحه 67-92]

 • محمودی، فتانه تجلی هویت ملی در هنر ایران با رویکردی به مضامین نقش‌مایه‌های تزیینی سقانفارها در مازندران [دوره 10، شماره 37، 1388، صفحه 75-97]

 • مختاری، منصوره ابعاد تربیت شهروندی در کتاب‌های دوره پیش‌دبستانی از دیدگاه مربیان این دوره [دوره 15، شماره 59، 1393، صفحه 31-54]

 • مختاری اصفهانی، رضا جریان‌شناسی تاریخ‌نگاری‌ها در ایران معاصر [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 237-249]

 • مدیرشانه چی، محسن تمدن ایرانی ،ویژگی ها و امتیازات [دوره 2، شماره 7، 1380]

 • مرادنژادی، همایون تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی پیرامون مفاهیم مشارکت و کار مشترک [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 147-165]

 • مرادی، سجاد نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن (مطالعه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی) [دوره 15، شماره 60، 1393، صفحه 3-26]

 • مرادی مقدم، مراد تاریخ سیاسی و اجتماعی پشتکوه در دوران والیان فیلی [دوره 7، شماره 25، 1385، صفحه 71-96]

 • مرتضایی فریزهندی، کبری هویت‌یابی ملی در فضای رسانه‌‌ای [دوره 15، شماره 58، 1393، صفحه 75-94]

 • مرتضوی، مهدی باستان‌شناسی و همبستگی ملی (مطالعة موردی استان سیستان و بلوچستان) [دوره 10، شماره 37، 1388، صفحه 119-134]

 • مرتضوی نصیری، سیدحسن مسائل هویت فرهنگی (معرفی کتاب) [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 359-372]

 • مرسلپور، محسن تکوین هویت اروپاییان در برابر مسلمانان و عدم هویت‌سازی مسلمانان [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 21-38]

 • مرشدی زاد، علی مؤلفه‌های هویت اسلامی و ایرانی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 63-76]

 • مرشدی زاد، علی زبان و هویت ملی در آسیا [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 185-195]

 • مرشدی زاد، علی نمادها و آیین‌ها در ایران پس از انقلاب و نقش آن‌ها در همبستگی ملی [دوره 9، شماره 36، 1387، صفحه 73-98]

 • مرشدی زاد، علی معرفی و نقد کتاب: بازاندیشی ایران [دوره 4، شماره 16، 1382، صفحه 219-227]

 • مرشدی زاد، علی نخبگان آذری ایران، هویت ملی و منطقه‌ای [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 149-175]

 • مرشدی زاد، علی ارائه مدل سیاست‌گذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد گراندد تئوری [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 49-67]

 • مرندی، زهره رابطه ازخودبیگانگی و مشارکت سیاسی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان [دوره 15، شماره 60، 1393، صفحه 95-116]

 • مروار، محمد هویت ایرانی در اندیشه‌‌ی رضا داوری اردکانی [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 31-54]

 • مروت، برزو بررسی نگرش دانشجویان منطقة یازده دانشگاه آزاد اسلامی به اتحاد ملی و انسجام اسلامی [دوره 12، شماره 48، 1390، صفحه 93-114]

 • مریدی، محمدرضا تحلیل گفتمان‌های هنر در ژئوپولیتیک جهان اسلام [دوره 14، شماره 54، 1392، صفحه 73-97]

 • مریدی، محمدرضا بررسی بحران هویت در بین دانش‌آموزان (نمونه موردی دانش‌آموزان شهر لار در سال تحصیلی 85-1384) [دوره 8، شماره 30، 1386، صفحه 145-168]

 • مساح، هاجر سنجش رابطه هوش هیجانی با ابعاد هویت [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 161-176]

 • مساوات، سیدابراهیم پژوهش جامعه‌شناختی فرهنگ شهروندی و هویت ملی؛ مطالعه موردی: زنان شهر فیروزآباد [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 129-146]

 • مسجدجامعی، احمد میزگرد: سیر تحول تاریخی هویت ملی در ایران از اسلام تا به امروز [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 11-67]

 • مسجدجامعی، محمد میزگرد: تبادل فرهنگ‌ها؛ ضرورت‌ها و دورنماها [دوره 2، شماره 6، 1379، صفحه 11-55]

 • مسعود، محمد ویژگی‌های شهر خوب در اندیشه ایران‌شهری [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 67-84]

 • مسعودنیا، حسین بررسی رابطه مصرف اینترنتی و هویت دینی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 107-132]

 • مسعودنیا، حسین رابطه ازخودبیگانگی و مشارکت سیاسی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان [دوره 15، شماره 60، 1393، صفحه 95-116]

 • مسعودنیا، حسین جهانی‌شدن، اینترنت و انسجام ملی در ایران؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 149-171]

 • مسعودی، حمید سیاست‌پژوهیِ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان‌های دولتی استان خراسان رضوی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 89-107]

 • مسکوب، شاهرخ نگاهی به «هویت ایرانی و زبان فارسی» (معرفی و نقد کتاب) [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 373-380]

 • مشتاقی نیا، غلام حسین راهکارهای ظرفیت‌سازی اندیشکده‌های راهبردی در مدیریت مسائل هویتی ایران [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 49-67]

 • مشکینی، ابوالفضل ارزیابی شهر جدید هشتگرد بر مبنای اصول شهرسازی ایرانی اسلامی [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 39-58]

 • مشهدی میقانی، ژیلا مقایسه هویت ملی جوانان شهرهای ایلام و کرمانشاه [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 97-110]

 • مصباح، علی هویت دینی و پیش‌بایست‌های طراحی برنامه درسی [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 3-26]

 • مصطفائی، محمد ارزیابی دیدگاه ازلی‌گرایان در مسأله‌ی «هویت قومی»، در بستر عقل و وحی [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 3-24]

 • مصطفائی، محمد نقد و ارزیابی الگوی پلورالیسم قومی؛ با تکیه‌بر مبانی عقلی‌ـ‌اسلامی [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 7-28]

 • مطالعات ملی، مؤسسه ترجمه: ارتباطات و ملت‌سازی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 155-171]

 • مطالعات ملی، مؤسسه همایش گفتمان ایرانیان (گزارش سخنرانی) [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 271-297]

 • مطالعات ملی، مؤسسه همایش بین‌المللی وحدت اسلامی (گزارش سخنرانی) [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 299-317]

 • مطالعات ملی، مؤسسه معرفی مرکز بازشناسی ایران و اسلام (گزارش) [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 327-332]

 • مظاهری، محمدعلی مقایسه پایگاه‌های هویت نوجوانان و جوانان ایرانی ساکن ایران، مقیم انگلستان و ساکن ایران و دارای تجربه زندگی در انگلستان [دوره 15، شماره 58، 1393، صفحه 127-145]

 • مظفری، افسانه بازنمایی مفاهیم ایثار و شهادت در سینمای دفاع مقدس (تحلیل مقایسه‌ای فیلم پرواز در شب و عقاب‌ها) [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 45-62]

 • مظفری، افسانه هویت ایرانی و سینما؛ بازنمایی هویت ایرانی در فیلم «مادر» [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 85-102]

 • معروف، یحیی خلیج فارس و نقد تحریف‌های متعصبان عرب [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 23-50]

 • معروفی، یحیی کتاب‌های ادبیات فارسی دوره متوسطه و بازنمایی مؤلفه‌های هویت ملی (دیدگاه دبیران) [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 107-122]

 • معظم پور، اسماعیل ملیت و هویت: تأملی در نسبت ملیت و هویت ایرانی در افکار کاظم‌زاده ایرانشهر [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 87-109]

 • معیدفر، سعید نظم اجتماعی در نظریه‌های جامعه‌شناسی (معرفی و نقد کتاب) [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 313-327]

 • معینی علمداری، جهانگیر پیوند تفاوت‌ها: راهنمای ارتباط کارآمد بین گروهی [دوره 10، شماره 38، 1388، صفحه 189-195]

 • معینی علمداری، جهانگیر درآمدی بر مطالعة پدیدارشناختی تاریخ ایران [دوره 9، شماره 36، 1387، صفحه 3-19]

 • معینی علمداری، جهانگیر هویت و تأویل: در جست‌وجوی یک هویت پسااستعماری [دوره 7، شماره 25، 1385، صفحه 33-51]

 • معینی علمداری، جهانگیر هویت و مجاز: تأثیر هویتی اینترنت [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 107-123]

 • معینی علمداری، جهانگیر تجلی‌ وجدان‌ تاریخی‌ در بوم‌: هایدگر و سرچشمه‌های تاریخی‌ ـ مکانی‌ هویت‌ [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 9-28]

 • معینی علمداری، جهانگیر معرفی و نقد کتاب: منطق گفتگویی میخائیل باختین [دوره 3، شماره 12، 1381، صفحه 161-175]

 • معینی علمداری، جهانگیر معرفی و نقد کتاب: موانع نشانه‌شناختی گفت‌وگوی تمدن‌ها [دوره 3، شماره 12، 1381، صفحه 177-186]

 • مغانی، حسین مطالعة تطبیقی نگرش‌های زبانی فارسی‌زبانان به دو زبان فارسی و انگلیسی با توجه به موضوع جهانی‌شدن [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 81-104]

 • مقدس، علی اصغر رابطه هویت طایفه‌ای و هویت ملی (با تأکید بر متغیرهای نگرشی در شهر نورآباد ممسنی) [دوره 9، شماره 33، 1387، صفحه 151-177]

 • مقدس جعفری، محمدحسن رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان کُرد (مطالعه موردی دانشگاه پیام‌نور سقز) [دوره 9، شماره 33، 1387، صفحه 97-126]

 • مقصودی، مجتبی سنجش هویت جمعی ایرانیان؛ با تأکید بر همبستگی اجتماعی [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 23-46]

 • مقصودی، مجتبی تحلیل توسعه سیاسی در ایران از منظر الگوی هویتی [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 19-38]

 • مقصودی، مجتبی همگرایی در آذربایجان [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 51-72]

 • مقصودی، مجتبی جوان، هویت و رسانة دیجیتالی [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 185-194]

 • مقصودی، مجتبی موسیقی، هویت ملی و سیاست مکانی بین جهان و منطقه [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 179-188]

 • مقصودی، مجتبی تمدن ایرانی؛ فراسوی مرزها [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 189-196]

 • مقصودی، مجتبی جایگاه گردشگری در تعمیق همبستگی ملی در ایران [دوره 10، شماره 37، 1388، صفحه 99-118]

 • مقصودی، مجتبی فرهنگ و هویت ایرانی و جهانی‌شدن [دوره 9، شماره 35، 1387، صفحه 163-172]

 • مقصودی، مجتبی جایگاه هویت در پایان‌نامه‌های دانشجویی (بررسی موردی؛ پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه‌های دولتی شهر تهران) [دوره 8، شماره 31، 1386، صفحه 81-98]

 • مقصودی، مجتبی مشارکت انتخاباتی اقوام در ایران (بررسی موردی؛ انتخابات ریاست جمهوری) [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 83-108]

 • مقصودی، مجتبی تاریخ پرچم ایران از باستان تا امروز [دوره 7، شماره 25، 1385، صفحه 129-134]

 • مقصودی، مجتبی معرفی و نقد کتاب: سیمای استان سمنان؛ جمعیت، عشایر و فرهنگ عامه [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 249-262]

 • مقصودی، مجتبی معرفی و نقد کتاب: تحولات قومی در ایران؛ علل و زمینه ها [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 185-208]

 • مقصودی، مجتبی میزگرد: پیرامون «همبستگی ملی و وفاق اجتماعی» [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 17-43]

 • مقصودی، مجتبی ناهمگونی قومی؛ رهیافت‌های چند درباره‌ی همسازی سیاسی ـ اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 47-67]

 • مقصودی، مجتبی میزگرد: میزگرد وفاق اجتماعی(2) [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 13-58]

 • مقصودی، مجتبی دیدگاه‌هایی چند درباره یکپارچگی و وحدت ملی (ترجمه) [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 175-188]

 • مقصودی، مجتبی اندونزی؛ درس‌هایی از بحران همبستگی [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 121-148]

 • مقصودی، مجتبی بررسی انتقادی مطالعات قومی از منظر صلح [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 81-97]

 • مقصودی، مجتبی الگوی مطلوب بازنمایی هویت ملی در کتب درسی پایه ابتدایی بر اساس الگوی فراشناختی [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 33-56]

 • ملا، پیرمحمد تحولات سیاسی _ ایدئولوژیک در بلوچستان [دوره 2، شماره 8، 1380]

 • ملاتقی زاده، فریبا فرهنگستان زبان و ادب فارسی در یک نگاه (گزارش) [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 297-302]

 • ملانیا جلودار، شهرام تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی با هویت ملی زنان بین 18 تا 50 ساله ساکن شهرکرد [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 131-153]

 • ملایی توانی، علیرضا هویت ایرانی در تاریخ‌نگاری ملک‌زاده [دوره 4، شماره 16، 1382، صفحه 153-181]

 • ملایی توانی، علیرضا مجله‌ آینده‌ و تاریخ‌نگاری‌ مبتنی‌ بر هویت‌ ملی‌ [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 117-150]

 • ملک پور جونقانی، لیلا تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی با هویت ملی زنان بین 18 تا 50 ساله ساکن شهرکرد [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 131-153]

 • ملک شهمیرزادی، صادق فرهنگ و تمدن مشرق زمین (میزگرد) [دوره 2، شماره 7، 1380]

 • ملکی، امیر تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر ارزش‌های خانوادگی در ایران [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 163-185]

 • ملکی، حسن هویت دینی و پیش‌بایست‌های طراحی برنامه درسی [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 3-26]

 • ملکی، سپیده بازنمایی هویت ملی ایران در طراحی گرافیک با تأکید بر عصر جهانی‌شدن [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 69-82]

 • منتظر قائم، محمدمهدی جهانی شدن؛ابعاد و پیا [دوره 3، شماره 11، 1381]

 • منتظرقائم، محمدمهدی رسانه‌های جمعی و هویت (گزارش سخنرانی) [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 251-270]

 • منتظرقائم، مهدی میزگرد: گفت و گو (2) [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 227-257]

 • منتظرقائم، مهدی میزگرد: گفت و گو (1) [دوره 3، شماره 12، 1381، صفحه 197-225]

 • منشادی، مرتضی زمینه‌های تداوم هویت ایرانی در روایت‌های شاهنامه [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 23-38]

 • منشادی، مرتضی پیوند اسطوره و سیاست در شاهنامه: تلاش برای بازتولید هویت ملی ایرانیان [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 37-56]

 • منصف پور، محمدمهدی هویت مهاجران؛ تأملی در هویت نسل دوم ایرانیان مهاجر [دوره 12، شماره 47، 1390، صفحه 149-168]

 • منصورنژاد، محمد بررسی ریشه‌های هم‌گرایی بین اهل کتاب با سایر ایرانیان در دفاع مقدس [دوره 6، شماره 22، 1384، صفحه 87-110]

 • منصورنژاد، محمد گفتمان مدرنیته [دوره 6، شماره 21، 1384، صفحه 159-171]

 • منصورنژاد، محمد تأملی در نگاه دکتر جواد طباطبایی به هویت ایرانی در تعامل با هویت اسلامی و غربی [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 9-30]

 • منصوری، اردشیر میزگرد: مدرنیته و هویت [دوره 6، شماره 21، 1384، صفحه 197-232]

 • منصوری، سیدامیر نسبت هویت با سیمای شهری (گزارش سخنرانی) [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 319-325]

 • منصوری، علی تبلور هویت ملی در کتب درسی بررسی محتوایی کتاب فارسی دوره ابتدایی [دوره 10، شماره 38، 1388، صفحه 27-46]

 • منصوریان سرخگریه، حسین ‌همگرایی اسطوره و عرفان در غزل‌های حافظ [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 27-48]

 • منصوریان سرخگریه، حسین هویت ملی و نوزایی فرهنگی در شاهنامه [دوره 10، شماره 38، 1388، صفحه 75-99]

 • منصوریان سرخگریه، حسین غریبه‌های آشنا [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 157-162]

 • منصوریان سرخگریه، حسین گفتارهایی درباره زبان و هویت [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 159-166]

 • منصوریان سرخگریه، حسین اسطوره در شعر نوگرایان [دوره 7، شماره 26، 1385، صفحه 109-126]

 • منصوری بککی، سیروس جایگاه برنامه‌های درسی دانشگاهی در تقویت هویت ملی دانشجویان [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 53-71]

 • منصوری لاریجانی، اسماعیل بررسی جنگ‌های پانصد سال اخیر ایران و مقایسه با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران [دوره 6، شماره 23، 1384، صفحه 167-176]

 • منوچهرآبادی، افشین نقش جهانی‌شدن و هویت اسلامی در جنبش‌های اسلامی منطقه [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 97-120]

 • منوچهری، عباس میزگرد: مدرنیته و هویت [دوره 6، شماره 21، 1384، صفحه 197-232]

 • مهاجرانی، عطاءالله میزگرد: گفت و گو (2) [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 227-257]

 • مهاجرانی، عطاءالله میزگرد: گفت و گو (1) [دوره 3، شماره 12، 1381، صفحه 197-225]

 • مهام، محمود فرهنگ و هویت ایرانی و جهانی‌شدن [دوره 9، شماره 35، 1387، صفحه 163-172]

 • مهتاب، نوید نقش فعالیت‌های ورزشی و هنری در غرور ملّی با ارائه مُدل مفهومی [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 51-71]

 • مهدوی، سیدمحمدصادق بررسی جامعه‌شناختی نقش مدارس در شکل‌گیری هویت ملی دانش‌آموزان (مطالعة موردی دانش‌آموزان سال سوم و پیش‌دانشگاهی شهر شیراز) [دوره 10، شماره 40، 1388، صفحه 89-115]

 • مهدی زاده، سیدمحمد رهیافت‌های نظری گفت‌وگوی بین فرهنگ‌ها [دوره 3، شماره 12، 1381، صفحه 91-115]

 • مهدیزاده، سیدمحمد بازنمایی مفاهیم ایثار و شهادت در سینمای دفاع مقدس (تحلیل مقایسه‌ای فیلم پرواز در شب و عقاب‌ها) [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 45-62]

 • مهدی نژاد، جمال الدین تبیین راهبردی مؤلفه‌های حس معنوی در معماری مساجد ایران [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 77-94]

 • مهرآیین، مصطفی معرفی و نقد کتاب: نشانه‌های روشنفکران [دوره 5، شماره 18، 1383، صفحه 163-178]

 • مهرآیین، مصطفی معرفی و نقد کتاب: اسطوره‌ها و خاطرات ملت [دوره 4، شماره 14، 1381، صفحه 207-222]

 • مهربان، حامد سیاست‌ هویت در کتاب‌های تعلیمات اجتماعی دوره اول متوسطه [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 7-24]

 • مهنی زاده فلاحیه، غلامرضا خوزستان و تهدیدات برساخت هویت قومی و مذهبی متغایر [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 85-109]

 • موحد، مجید مطالعه تأثیر زمینه‌های فرهنگی بر هویت ملی نوجوانان شهرهای بانه و قروه [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 69-90]

 • موحد، مجید عوامل فرهنگی ـ اجتماعی مرتبط با هویت ملی نوجوانان شهر اهواز (مطالعه موردی: دانش‌آموزان شهر اهواز) [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 113-132]

 • موریس، هاروی جنگ خلیج فارس [دوره 6، شماره 22، 1384، صفحه 177-191]

 • موسایی، محمدرضا تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی پیرامون مفاهیم مشارکت و کار مشترک [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 147-165]

 • موسوی، سیدیعقوب مشارکت زنان در گفت‌وگوی تمدن‌ها [دوره 3، شماره 12، 1381، صفحه 117-136]

 • موسوی، میثم تحلیل محتوای مقایسه‌ای مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی در کتاب‌های فارسی؛ دوره ابتدایی ایران و کتاب‌های دری صنف ابتدایی افغانستان [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 47-66]

 • موسویان، سمیه نقش مجسمه‌های شهری در شکل‌گیری هویت منظر فرهنگی شهر تهران [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 141-160]

 • موسویان، سمیه جایگاه هندسه مقدس در بازشناسی هویت معماری سنتی ایران [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 99-118]

 • موسویان، سمیه شکل‌گیری هویت مکان به‌واسطه‌ی ادراکات حسی در باغ ایرانی [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 115-134]

 • موسویان، سمیه مؤلفه‌‌های تجربه‌‌ زیبایی‌‌شناسی و خوانش نقش هویت در ترجیحات آثار معماری [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 173-195]

 • موسوی حاجی، سیدرسول پوشاک محلی بلوچ‌ها و پیوستگی آن با هویّت ملّی [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 179-200]

 • موسوی نژاد، ابراهیم شاهنامه و شاهنامه‌خوانی در عشایر لُر [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 105-130]

 • موسی آبادی، رضا بازتاب هویت ملی و مؤلفه‌های آن در شعر شاعران برجسته‌ی عصر مشروطه [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 39-58]

 • موسی زاده، زهره ساخت و بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه هویت ایرانی-اسلامی و رابطه آن با عزت‌نفس در دانشجویان 25-18 ساله [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 113-134]

 • مولایی آرانی، مهدی مناسبات اقوام در ایران در اندیشه آیت‌‌‌‌الله خامنه‌‌‌‌ای [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 83-102]

 • مولودی، امیر شکاف‌های اجتماعی درون‌قومی و پیامدهای سیاسی آن در ایران؛ مطالعه موردی کُردها [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 77-98]

 • مومنی، حسن عوامل مؤثر بر هویت ملی در بین دانش‌آموزان مناطق مرزی [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 53-68]

 • میرزاپور، سمیرا کارکرد آموزش و پرورش در نهادینه‌سازی هویت ملی دانش‌آموزان از منظر کارکنان مدارس (با تأکید برمدارس دولتی متوسطه شهر تهران) [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 53-74]

 • میرزاپور، سمیرا بررسی کارکرد آموزش‌وپرورش در نهادینه‌سازی هویت ملی دانش‌آموزان (در ابعاد سیاسی ـ جغرافیایی و دینی) [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 27-47]

 • میرزاده کوهشاهی، محمد بازنمایی هویت ناحیه‌ای و ملی در کتاب استان‌شناسی هرمزگان، کردستان و سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 115-132]

 • میرزایی، حسینعلی رابطة هویت ملی و قومی در بین دانشجویان آذری، کُرد و عرب دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 137-158]

 • میرزایی، شکوفه معنا در مکان و آفرینش هویت (نمونه موردی: بازار کرمانشاه) [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 121-141]

 • میرزایی، علی اصغر واکاوی سیاست‌های پادشاهی هخامنشی در شکل‌گیری و تثبیت هویت ایرانی [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 157-175]

 • میرزایی رافع، مهری بررسی موانع نظریه‌پردازی در حوزه علوم انسانی: دانشگاه بوعلی سینا همدان [دوره 13، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی ) (2)، 1391، صفحه 75-95]

 • میرشاه جعفری، سیدابراهیم تحلیل محتوای کتاب‌های پیام آسمانی دوره اول متوسطه براساس مؤلفه‌های هویت دینی [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 83-96]

 • میر ع، ابوطالب سهم ایران در تمدن بشری [دوره 2، شماره 7، 1380]

 • میرغفوری، سیدحبیب اله تحلیلی بر تأثیرات حضور گردشگران بر فرهنگ جامعه با استفاده از رویکرد فازی: مطالعه شهر یزد [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 21-34]

 • میرفردی، اصغر نقش تفاوت‌های جنسیتی در ابعاد هویت ملی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه یاسوج [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 119-133]

 • میرفردی، اصغر بررسی هویت ملی و ارتباط آن با استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج) [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 103-118]

 • میرفردی، اصغر بررسی رابطه هویت ملی و رفتار محیط‌زیستی در بین دانشجویان رشته‌های علوم‌انسانی دانشگاه شیراز [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 137-159]

 • میرکوشش، امیرهوشنگ طراحی مدل همگرایی ملی اقوام در ایران [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 109-134]

 • میرمحمدی، داود فضای مجازی و تحولات هویت ملی در ایران (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 3-30]

 • میرمحمدی، داود نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس [دوره 6، شماره 23، 1384، صفحه 161-166]

 • میرمحمدی، داود معرفی و نقد کتاب: تحولات قومی در ایران؛ علل و زمینه ها [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 185-208]

 • میرمرادی، سیده سمیه بررسی کمّی و کیفی حضور آثار معماری ملی ایران در کتاب‌های درسی دوره‌ی ابتدایی [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 27-46]

 • میرنژاد، سیدعلی تبیین جایگاه مسجد جامع یزد در ایجاد حس مکان و هویت به فضای کالبدی شهر [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 127-150]

 • میزبان، مهدی درآمدی بر شناخت ویژگی‌های جمعیت و جوامع عشایری ایران [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 9-42]

 • مینل، استفن شکل‌گیری انگاره‌های جمعی: روند تکوینی (ترجمه) [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 189-221]

ن

 • ناجی اصفهانی، زهرا تجربه‌ی حضور در تخت فولاد؛ چرخه‌ی هویت در یک مکان شهری [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 89-109]

 • نادری، احمد فراترکیب پژوهش‌های انجام شده در حوزه هویت دینی [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 27-44]

 • نادری، حسین استراتژی‌های تعامل با اهل‌سنت از منظر مقام معظم رهبری [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 43-66]

 • نازک تبار، حسین تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی با هویت ملی زنان بین 18 تا 50 ساله ساکن شهرکرد [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 131-153]

 • ناستی زایی، ناصر بررسی هویت ملی و مدرن دانش‌آموزان شهر سراوان [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 91-107]

 • ناظمی، مهدی ساخت و اعتباریابی آزمون تداعی ضمنی برای اندازه‌گیری هویت [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 23-40]

 • نامورطلق، بهمن طراحی لباس ملی با الهام از پوشاک سنتی مردم خراسان جنوبی [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 133-150]

 • نامی، محمدحسن میزان تأثیر مؤلفه‌های فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی بر همگرایی مردم استان‌های کردنشین ایران [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 53-67]

 • نایتز، ونسا موسیقی، هویت ملی و سیاست مکانی بین جهان و منطقه [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 179-188]

 • نبوی، سیدعبدالامیر رویارویی غرب معاصر با جهان اسلام [دوره 12، شماره 47، 1390، صفحه 179-184]

 • نبوی، سیدعبدالامیر میراث‌های جنگ [دوره 6، شماره 23، 1384، صفحه 85-98]

 • نبوی، سیدعبدالامیر معرفی و نقد: اسلام، دموکراسی و مدرنیسم دینی در ایران (1953-2000) از بازرگان تا سروش [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 189-200]

 • نبوی، عبدالامیر تمدن ایرانی؛ فراسوی مرزها [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 189-196]

 • نبی زاده چیانه، قسیم سبک‌های هویت، احساس تنهایی و ترس از صمیمیت در افراد معتاد به اینترنت و افراد بهنجار [دوره 15، شماره 60، 1393، صفحه 117-136]

 • نجات، پگاه تحلیل شبکه‌ای ملی‌گرایی مصرفی (شبکه نگرش ایرانیان به کالای داخلی و خارجی) [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 63-82]

 • نجات حسینی، سیدمحمود واکاوی هویت تاریخی، تاریخ‌نگاری و جامعه‌شناسی تاریخی ایران: ملاحظات نظری و روش شناختی [دوره 4، شماره 15، 1382، صفحه 153-190]

 • نجاتی، صادق بررسی تغییرات هویت شهری میدان امام خمینی (توپخانه) تهران [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 131-146]

 • نجف زاده، مهدی نشانه‏ شناسی عملیات انتحاری در گروه‏های تکفیری اسلامی (مطالعه موردی: داعش در عراق) [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 127-144]

 • نجف زاده، مهدی بررسی نگره هویتی کاربران ایرانی شبکه اجتماعی فیس‌بوک؛ دانشجویان دانشگاه فردوسی مشه [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 63-82]

 • نجفی، حسن مفهوم تعالی و نقد وضعیت موجود آن در سند تحول بنیادین آموزش ‌و پرورش ایران [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 25-44]

 • نجفی، حسن هویت دینی و پیش‌بایست‌های طراحی برنامه درسی [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 3-26]

 • نجفی، موسی معرفی و نقد کتاب: تاریخ تحولات سیاسی ایران: بررسی مؤلفه‌های دین، حاکمیت، مدنیت و تکوین دولت ـ ملت در گستره‌ی ‌هویت ملی ایران [دوره 4، شماره 16، 1382، صفحه 229-246]

 • نجفی تروجنی، سیده نسیم طراحی بافت مرکزی شهرها با رویکرد هویت‌بخشی به فضا مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر بهشهر [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 115-136]

 • نجیب زاده، مهناز رابطه عزّت‌نفس ملّی و مصرف کالاهای خارجی در بین شهروندان ایرانی [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 47-65]

 • نرج آبادی فام، مژگان تحلیل معناشناختی سیمای ‌‌شهر از منظر هویت اسلامی با تأکید بر برخی مجموعه‌‌های تجاری شهر تبریز [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 109-130]

 • نژاد ابراهیمی، احد مؤلفه‌های فرهنگی مؤثر بر شکل‌گیری آرایه‌های معماری شهر تاریخی ماسوله [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 59-80]

 • نژادابراهیمی، احد بررسی پارادایم‌های زیستی در معماری مجموعه تخت‌سلیمان [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 151-170]

 • نژادستاری، سعیده معنا در مکان و آفرینش هویت (نمونه موردی: بازار کرمانشاه) [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 121-141]

 • نصر، سیدحسین معرفی و نقد: یک نظر و بیست و سه نقد (فلسفه سیدحسین نصر) [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 163-187]

 • نصر، مهدی ناسیونالیسم و نظریة اجتماعی [دوره 10، شماره 40، 1388، صفحه 191-200]

 • نصراصفهانی، احمدرضا بررسی برنامه درسی ملی ایران در ارتباط با مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه صاحب‌نظران [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 3-21]

 • نصراصفهانی، احمدرضا تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه: براساس مؤلفه‌های میراث فرهنگی [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 27-46]

 • نصراصفهانی، علی بررسی تحمل و مدارا به‌عنوان یکی از اجزاء سرمایة اجتماعی (با تکیه بر دیدگاه سعدی) [دوره 10، شماره 40، 1388، صفحه 117-132]

 • نصری، عبدالله گفتمان مدرنیته [دوره 6، شماره 21، 1384، صفحه 159-171]

 • نصری، قدیر مبانی هویت ایرانی [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 191-199]

 • نصری، قدیر معرفی و نقد: یک نظر و بیست و سه نقد (فلسفه سیدحسین نصر) [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 163-187]

 • نصری، قدیر هویت قدسی: تأملی در رهیافت هویت‌شناختی سیدحسین نصر [دوره 5، شماره 18، 1383، صفحه 43-62]

 • نصیری، معصومه کنکاشی در تأثیرات متقابل جغرافیای فرهنگی ایران و مصر [دوره 8، شماره 32، 1386، صفحه 77-98]

 • نظام بهرامی، کمیل «گفت‌وگو» در اندیشه یورگن هابرماس [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 89-108]

 • نظری، جواد بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی شهرهای جدید (مطالعة موردی شهر پردیس تهران) [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 101-128]

 • نظری، علی اشرف نظریه هویت اجتماعی و بازنمایی کنش‌ هویتی داعش [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 77-98]

 • نظری، علی اشرف صداوسیما و بازنمایی فرهنگ و هویت در جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 21-40]

 • نظری، علی اشرف کارکردهای هویتی پیشداوری و تصورات قالبی؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 75-94]

 • نظری، علی اشرف نظریه اجتماعی و سیاست هویت [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 183-189]

 • نظری، علی اشرف احساس تعلق هویتی و نقش آن در شکل‌گیری تصورات قالبی در پیشداوری: ارزیابی پیمایشی [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 59-86]

 • نظری، علی اشرف غرب و بقیه: گفتمان و قدرت [دوره 12، شماره 48، 1390، صفحه 173-178]

 • نظری، علی اشرف احزاب سیاسی و هویت ملی؛ تأملی در کارکردها و چشم‌اندازها [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 73-98]

 • نظری، علی اشرف سیاست مجازی: هویت و اجتماع در فضای مجازی [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 177-183]

 • نظری، علی اشرف تکوین جامعه‌شناختی هویت ملی در ایران: با تأکید بر دوره صفویه [دوره 10، شماره 40، 1388، صفحه 181-190]

 • نظری، علی اشرف مسئلة همبستگی؛ نظریه‌ها و مدل‌ها [دوره 9، شماره 35، 1387، صفحه 173-182]

 • نظری، علی اشرف هویت مدرن و ظهور گفتمان مشروطیت در ایران [دوره 8، شماره 32، 1386، صفحه 29-54]

 • نظری، علی اشرف آموزش عالی و همبستگی ملی در ایران (1368-1384) [دوره 12، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی) (1)، 1390، صفحه 3-28]

 • نظری، علی اشرف فرهنگ، قدرت و معنا در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی ) (2)، 1391، صفحه 27-51]

 • نظری، علی اشرف هویت و فرهنگ: روایت‌های تمایز و تعلق [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 147-156]

 • نظری، علی اشرف پست‌مدرنیسم و هویت سیاسی [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 115-136]

 • نظری، علی اشرف هویت اجتماعی [دوره 7، شماره 26، 1385، صفحه 149-158]

 • نظری، علی اشرف نقدی بر فدرالیسم [دوره 7، شماره 25، 1385، صفحه 117-127]

 • نظری، علی اشرف جنگ خلیج فارس [دوره 6، شماره 22، 1384، صفحه 177-191]

 • نظری، علی اشرف بنیان‌های روش‌شناختی مردم‌نگاری و مشاهده مشارکتی: معرفی روش مردم‌نگاری مجازی، دیجیتال و پساانسان‌گرا [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 31-59]

 • نظری مجد، محسن کارکردهای هویتی پیشداوری و تصورات قالبی؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 75-94]

 • نظری مقدم، جواد هویت جمع‌گرایانه و روحیه مشارکتی ایرانیان از نگاه سفرنامه‌نویسان [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 3-24]

 • نظری مقدم، جواد مدارا و تساهل مذهبی ایرانیان در مواجهه با اقلیت‌های دینی به‌مثابه یکی از شاخص‌‌‌های هویت ملی [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 31-50]

 • نظری مقدم، جواد چگونگی بازنمایی هویت زن ایرانی در سفرنامه‌‌های خارجی عصر قاجار [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 101-124]

 • نعلبندی، مهدی جایگاه ایران در سازمان رسانه، فرهنگ و هنر رسمی جمهوری آذربایجان [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 57-80]

 • نفیسی، رسول فرهنگ سیاسی و هویت ملی [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 177-191]

 • نکویی، زهرا بررسی رابطة جهانی‌شدن با توسعة گردشگری (مطالعة موردی: تهران) [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 109-134]

 • نواب، سمیه آموزش زبان فارسی، فرصتی مغتنم برای گسترش فرهنگ ایرانی [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 143-160]

 • نواح، عبدالرضا بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر هویت جمعی جوانان شهرستان دشت آزادگان استان خوزستان [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 127-148]

 • نوازنی، بهرام بررسی‌ ‌هویت تات‌های ایران [دوره 8، شماره 29، 1386، صفحه 121-138]

 • نوازنی، بهرام بررسی نقش جمهوری آذربایجان در ایجاد چالش‏های قومی در آذربایجان ایران [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 101-118]

 • نوازنی، علی طراحی سناریوهای خروج از چالش‌ هویت در ایران (1410ـ1400) [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 7-29]

 • نوذری، حسینعلی نگاهی تحلیلی به روند تحول مفهوم هویت در قالب‌های سه‌گانه‌ی هویت سنتی، مدرن و پست مدرن [دوره 7، شماره 26، 1385، صفحه 127-148]

 • نورآبادی، سولماز مفهوم تعالی و نقد وضعیت موجود آن در سند تحول بنیادین آموزش ‌و پرورش ایران [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 25-44]

 • نورائی، مرتضی میزگرد: تاریخ‌نگاران و هویت ملی (2) [دوره 4، شماره 16، 1382، صفحه 267-311]

 • نورایی، مرتضی میزگرد: تاریخ‌نگاران و هویت ملی (1) [دوره 4، شماره 15، 1382، صفحه 255-305]

 • نورزاده، سعید سنجش نگرش متخصصان آموزش زبان انگلیسی به بهره‌گیری از «هویت اسلامی- ایرانی» در برنامه آموزش زبان در ایران [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 71-88]

 • نوروز برازجانی، ویدا تأثیر معماری نیکولای مارکوف بر هویت شهر تهران [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 133-144]

 • نوروزبرازجانی، ویدا نقش دولت‌های استعماری در بازتعریف معماری مسکونی ایران [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 131-146]

 • نوروزی، حسین ارزیابی عملکرد شبکه اشراق در تقویت هویت و همبستگی ملی [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 173-192]

 • نوروزی، حسین اهمیت ملت‌ها؛ فرهنگ، تاریخ و رؤیای جهان وطنی [دوره 12، شماره 47، 1390، صفحه 169-177]

 • نوروزی، عباسعلی تأثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده: از منظر هویت دینی و ملی [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 3-24]

 • نوروزی، عزالدین نقش جهانی‌شدن و هویت اسلامی در جنبش‌های اسلامی منطقه [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 97-120]

 • نوروزی، محمدحسین هویت جمع‌گرایانه و روحیه مشارکتی ایرانیان از نگاه سفرنامه‌نویسان [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 3-24]

 • نوروزی طلب، علیرضا هویت اسلامی ـ ایرانی در فلزکاری عصر صفوی؛ با تأکید بر کتیبه‌های موجود بر روی آثار فلزی [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 73-100]

 • نوریان، اردشیر نقش آمریکا در ملت‌سازی: از آلمان تا عراق [دوره 9، شماره 36، 1387، صفحه 177-189]

 • نویسندگان، جمعی از سیمای فرهنگی ایران (معرفی و نقد کتاب) [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 335-346]

 • نوین، حسین تاریخ زبان آذری در آذربایجان [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 171-180]

 • نوین، حسین بررسی هویت ملی در اشعار کودک و نوجوان (با تکیه ‌بر اشعار ابراهیمی، رحماندوست، شعبانی و کشاورز) [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 29-48]

 • نیازآذری، کیومرث بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های هویت ملی در کتاب‌های درسی دورة راهنمایی [دوره 9، شماره 35، 1387، صفحه 3-25]

 • نیازی، محسن تبیین رابطة سطح تحصیلات و میزان انسجام ملی و اجتماعی شهروندان [دوره 12، شماره 48، 1390، صفحه 31-50]

 • نیازی، محسن تبیین جامعه‌شناختی رابطه سرمایه فرهنگی خانواده با هویت اجتماعی جوانان [دوره 8، شماره 31، 1386، صفحه 57-80]

 • نیازی، محسن فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده در مورد رابطه سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 135-156]

 • نیک پی، امیر میزگرد: روشنفکران ایرانی و هویت (1) [دوره 5، شماره 18، 1383، صفحه 199-238]

 • نیک خلق، علی اکبر جامعه‌شناسی جمعیت عشایر کوچنده‌ی ایران [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 9-35]

 • نیک سیرت فر، مژگان الگوی مطلوب بازنمایی هویت ملی در کتب درسی پایه ابتدایی بر اساس الگوی فراشناختی [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 33-56]

 • نیک ملکی، محمد تأثیر شبکه‌‌های ماهواره‌ای بر فرهنگ سیاسی [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 95-112]

 • نیک ملکی، محمد شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و هویت ملی و اسلامی جوانان (مطالعه موردی شهرستان اراک ـ 1390) [دوره 14، شماره 54، 1392، صفحه 145-168]

 • نیکنام، کورش ایرانشناسی: زرتشتیان ایران [دوره 4، شماره 13، 1381، صفحه 147-181]

 • نیکنام راد، سیدمحمدغفار فراتحلیل هویت‌پژوهی در ایران (با عطف نظر به مقالات علمی ـ پژوهشی یک دهۀ گذشته (1391-1381)) [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 149-177]

و

 • واحددوست، مهوش بازنمایی عناصر اساطیری ـ حماسی همبستگی ملی در شعر دفاع مقدس [دوره 14، شماره 54، 1392، صفحه 49-72]

 • واحدی، شهرام بررسی عوامل مؤثر بر گرایش نوجوانان به الگوهای فرهنگ غربی؛ (مطالعه موردی: نوجوانان و جوانان شاهد و ایثارگر استان آذربایجان غربی) [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 97-120]

 • واعظی، طیبه جهانی‌شدن و تعلق: سیاست هویت در جهان متغیر [دوره 8، شماره 32، 1386، صفحه 141-148]

 • واعظی، طیبه سیاست فرهنگی در جهان سوم [دوره 8، شماره 29، 1386، صفحه 161-168]

 • والی، علی تبیین تفاوت نسلی در جامعه امروز ایران بر پایه‌ی ارزش‌های هویتی [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 47-65]

 • وثوقی، سعید معرفی و نقد کتاب: تنش‌های قومی ماورای مرزها [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 151-178]

 • وثوقی، منصور هویت ملی و محلی مردم لک [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 69-83]

 • وحدت، فرزین معرفی و نقد کتاب: خداوند و قربانگاه: رویارویی روشنفکری ایران با مدرنیته [دوره 5، شماره 18، 1383، صفحه 179-196]

 • ودیعه، ساسان آسیب‌شناسی جریان‌های فرهنگی نوپدید در ایران (مطالعه موردی عرفان حلقه) [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 137-154]

 • ورجاوند، پرویز میزگرد اقوام ایرانی (میزگرد) [دوره 2، شماره 8، 1380]

 • ورجاوند، پرویز میزگرد تنوع قومی در ایران ؛ چالش ها و فرصت ها (2) [دوره 3، شماره 9، 1380]

 • ورسلی، پیترو نظم اجتماعی در نظریه‌های جامعه‌شناسی (معرفی و نقد کتاب) [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 313-327]

 • وُلف، استفان منازعة قومی؛ علل، پیامدها، پاسخ‌ها [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 195-206]

 • ولی پور زرومی، سید حسین هویت ملی و دفاع مقدس [دوره 6، شماره 23، 1384، صفحه 99-122]

 • ولی قلی زاده، علی تبیین عوامل مؤثر در مکان‌گزینی پایتخت‌ها در ایران باستان (با اشاره به تأثیرات آن در تکوین هویت ایرانی) [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 3-24]

 • ولی قلی زاده، علی دولت صفوی و هویت ایرانی [دوره 8، شماره 32، 1386، صفحه 3-28]

 • ولی نژاد، عبدالله نقش تفاوت‌های جنسیتی در ابعاد هویت ملی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه یاسوج [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 119-133]

 • ولی نژاد، عبدالله بررسی هویت ملی و ارتباط آن با استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج) [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 103-118]

 • ولیوند زمانی، حسین نقش هویت در صورت‌بندی رزم ایرانی و تأثیر آن بر جنگ آینده [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 101-126]

 • وندشعاری، علی مؤلفه‌های فرهنگی مؤثر بر شکل‌گیری آرایه‌های معماری شهر تاریخی ماسوله [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 59-80]

 • ویدُن، کریس هویت و فرهنگ: روایت‌های تمایز و تعلق [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 147-156]

 • ویسی، فرزاد همگرایی و همکاری محدود منطقه‌ای، راهکاری برای توسعة گردشگری فرهنگی [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 117-140]

ه

 • هابسون، جان ریشه‌های شرقی تمدن غربی [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 149-158]

 • هاشمی، سمیه سبک زندگی و هویت ملی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر شیراز) [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 127-152]

 • هاشمی، سید ضیاء هویت ملی در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی [دوره 15، شماره 60، 1393، صفحه 49-71]

 • هاشمی، سید ضیاء فوتبال و هویت ملی [دوره 8، شماره 30، 1386، صفحه 107-124]

 • هاشمی، سید ضیاء اجتناب ناپذیری جنگ [دوره 6، شماره 23، 1384، صفحه 145-160]

 • هاشمی، سیدضیاء مطالعه ابعاد هویت فرهنگی ایران در دوران صفویه و قاجاریه در سفرنامه‌های سفرنامه‌نویسان خارجی [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 3-20]

 • هاشمی، سیدمحمدرضا تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامة فردوسی [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 87-109]

 • هاشمی، سیده سمیه کاوش مردم‌نگارانه‌ی حس مکانی گردشگران در میراث فرهنگی شهر شیراز [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 21-34]

 • هاشمی، مسعود پیوند تفاوت‌ها: راهنمای ارتباط کارآمد بین گروهی [دوره 10، شماره 38، 1388، صفحه 189-195]

 • هاشمی زاده، سیدرضا هویت ایرانی و سینما؛ بازنمایی هویت ایرانی در فیلم «مادر» [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 85-102]

 • هال، استوارت غرب و بقیه: گفتمان و قدرت [دوره 12، شماره 48، 1390، صفحه 173-178]

 • هال، استوارت مسائل هویت فرهنگی (معرفی کتاب) [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 359-372]

 • هرسیج، حسین طراحی سناریوهای خروج از چالش‌ هویت در ایران (1410ـ1400) [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 7-29]

 • هرمیداس باوند، داود میزگرد: سیر تحول تاریخی هویت ملی در ایران از اسلام تا به امروز [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 11-67]

 • هرمیداس باوند، داوود میزگرد اقوام ایرانی (میزگرد) [دوره 2، شماره 8، 1380]

 • هرمیداس باوند، داوود میزگرد تنوع قومی در ایران ؛ چالش ها و فرصت ها (2) [دوره 3، شماره 9، 1380]

 • هرمیداس باوند، داوود نگرشی گذرا بر علل ناکامی یک نهضت [دوره 1، 2.3، 1378، صفحه 61-92]

 • هزارجریبی، جعفر نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن (مطالعه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی) [دوره 15، شماره 60، 1393، صفحه 3-26]

 • هزارجریبی، جعفر بنیادها و ظرفیت‌های هویت اسلامی و هویت تجددی در گفتمان جهانی‌شدن [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 157-181]

 • هلمز، دیوید سیاست مجازی: هویت و اجتماع در فضای مجازی [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 177-183]

 • همت، صغری مطالعة رابطة سرمایه اجتماعی، سرمایة فرهنگی و هویت اجتماعی مطالعة موردی: جوانان شهر بندرعباس [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 95-120]

 • هوشگ مهدوی، عبدالرضا میزگرد اقوام ایرانی (میزگرد) [دوره 2، شماره 8، 1380]

 • هوشگ مهدوی، عبدالرضا میزگرد تنوع قومی در ایران ؛ چالش ها و فرصت ها (2) [دوره 3، شماره 9، 1380]

 • هوشنگی، حمید بررسی مؤلفه‌های بعد دینی هویت ملی؛ راهبردها و راهکارها [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 17-32]

 • هوشنگی، حمید نسبت‌سنجی هویت جمعی ایرانیان و ارزش‌های اجتماعی؛ بررسی یک پیمایش [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 37-66]

 • هوشنگی، حمید سیاست‌گذاری تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران: چشم‌انداز، اهداف و سیاست‌های پیشنهادی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 3-21]

 • هوشنگی، حمید برداشت‌های سیاستی و اجرایی از اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 3-24]

 • هوشنگی، حمید جایگاه هویت ملی در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (مورد مطالعاتی مصوبات 1390 تا 1400) [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 57-80]

 • هویان، آندرانیک جشن تیرگان یا آب‌پاشان [دوره 6، شماره 22، 1384، صفحه 135-153]

 • هویان، آندرانیک اشتراکات و روابط فرهنگی ایرانیان و ارمنیان [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 187-218]

 • هیئت، جواد میزگرد اقوام ایرانی (میزگرد) [دوره 2، شماره 8، 1380]

 • هیئت، جواد میزگرد تنوع قومی در ایران ؛ چالش ها و فرصت ها (2) [دوره 3، شماره 9، 1380]

 • هیپلر، جوچین ملت‌سازی: مفهوم اساسی برای تحول منازعه مسالمت‌آمیز [دوره 9، شماره 34، 1387، صفحه 173-180]

ی

 • یارمحمدتوسکی، مریم بررسی وضعیت همبستگی اجتماعی در توسعه شهری اراک [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 133-150]

 • یاندیس، هری.س. تری فرهنگ و رفتار اجتماعی (معرفی کتاب) [دوره 2، شماره 5، 1379، صفحه 347-357]

 • یحیائی، سبحان مطالعة انگاره‌های هویت فرهنگی و هویت ملی ملت‌های ایران و افغانستان (با تأکید بر نگره‌های مهاجران افغانی به ایرانیان) [دوره 10، شماره 37، 1388، صفحه 135-156]

 • یزدان پناه، کیومرث مطالعۀ ژئوپلیتیک عمومی داعش در رسانه‌های اجتماعی؛ «جیش الصفوی» و «ملت صلیب» [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 109-128]

 • یزدان پناه، کیومرث بازنمایی سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در قبال تروریسم (مطالعه‌ای در حوزه ژئوپلیتیک عمومی) [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 111-138]

 • یزدان پناه، میلاد نظام معنایی و کارکردهای سیاسی ـ اجتماعی اجاق و آتش در میان قشقایی‌ها [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 85-100]

 • یزدانی، مرجان بررسی عوامل مرتبط با هویت ملی دانش‌آموزان متوسطه شهر کرج [دوره 15، شماره 58، 1393، صفحه 147-168]

 • یزدخواستی، بهجت رابطة هویت ملی و قومی در بین دانشجویان آذری، کُرد و عرب دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 137-158]

 • یزدخواستی، بهجت جهانی‌شدن فرهنگ با تأکید بر هویت اجتماعی جوانان شهر اصفهان [دوره 9، شماره 35، 1387، صفحه 99-118]

 • یعقوبی، محمدطاهر کارکرد نهاد مسجد در قیام مرزنشینان خلیج‌فارس ایران علیه اشغالگران (1299 -1285 ش/ 1920 -1909 م) [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 83-105]

 • یکتا، مظفر نقش فعالیت‌های ورزشی و هنری در غرور ملّی با ارائه مُدل مفهومی [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 51-71]

 • یوسف زاده، محمدرضا بررسی میزان تأکید کتاب‌های تعلیمات اجتماعی، تاریخ و فارسی دورة راهنمایی بر هویت اسلامی ـ ایرانی [دوره 12، شماره 48، 1390، صفحه 51-66]

 • یوسف زاده، محمدرضا بررسی موانع نظریه‌پردازی در حوزه علوم انسانی: دانشگاه بوعلی سینا همدان [دوره 13، ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی ) (2)، 1391، صفحه 75-95]

 • یوسفی، علی طبقه بندی اجتماعی اقوام در ایران [دوره 3، شماره 9، 1380]

 • یوسفی، علی تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامة فردوسی [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 87-109]

 • یوسفی، علی میزگرد: فرهنگ و هویت ایرانی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 11-60]