هویت‌سازی‌های جدید و مسئولیت‌پذیر در پرتو تمهید آموزش شهروندی دیجیتال به دانش‌آموزان
هویت‌سازی‌های جدید و مسئولیت‌پذیر در پرتو تمهید آموزش شهروندی دیجیتال به دانش‌آموزان

شقایق حیدری

دوره 24، شماره 95 ، مهر 1402، ، صفحه 29-58

چکیده
  در دنیای معاصر، کودکان و نوجوانان با بهره‌گیری از قدرت رسانه‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین به کشف، شناخت و یادگیری جهان پیرامون خود پرداخته و به شیوه‌های جدید رشد کرده و هویت خود را می‌سازند. با این ...  بیشتر
تجارب زیسته نوجوانان از نقش رسانه‌های سنتی و نوین در هویت ملی
تجارب زیسته نوجوانان از نقش رسانه‌های سنتی و نوین در هویت ملی

غلامعلی فرج زاده؛ علی جعفری

دوره 24، شماره 94 ، تیر 1402، ، صفحه 35-54

چکیده
  هویت ملی بالاترین و عالی‌ترین سطح هویت جمعـی در داخل هر کشور است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب زیسته نوجوانان از نقش رسانه‌های سنتی و نوین در هویت ملی و به روش پدیدارشناسی بررسی شده است که ازنظر هدف، ...  بیشتر
مطالعه تأثیر زمینه‌های فرهنگی بر هویت ملی نوجوانان شهرهای بانه و قروه
مطالعه تأثیر زمینه‌های فرهنگی بر هویت ملی نوجوانان شهرهای بانه و قروه

مجید موحد؛ اسفندیار غفاری نسب؛ رزگار صالحی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1391، ، صفحه 69-90

چکیده
  مطالعة حاضر رابطه عوامل فرهنگی با هویت ملی نوجوانان در شهرهای بانه و قروه را بررسی می‌کند. در این مطالعه برای تبیین هویت ملی نوجوانان از نظریه‌هایی با رویکرد اجتماعی و فرهنگی استفاده شده و در جمع‌آوری ...  بیشتر
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش نوجوانان به الگوهای فرهنگ غربی؛ (مطالعه موردی: نوجوانان و جوانان شاهد و ایثارگر استان آذربایجان غربی)
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش نوجوانان به الگوهای فرهنگ غربی؛ (مطالعه موردی: نوجوانان و جوانان شاهد و ایثارگر استان آذربایجان غربی)

شهرام واحدی؛ علیرضا محمدی آریا

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1391، ، صفحه 97-120

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، شناخت و بررسی میزان گرایش به الگوهای فرهنگ غربی در بین نوجوانان شاهد و ایثارگر استان آذربایجان غربی است. از بین کلیه دانش‌آموزان خانواده‌های شاهد و ایثارگر 15 الی 19 ساله (2145012 نفر)، 200 نفر ...  بیشتر
تبلور هویت ملی در کتب درسی بررسی محتوایی کتاب فارسی دوره ابتدایی
تبلور هویت ملی در کتب درسی بررسی محتوایی کتاب فارسی دوره ابتدایی

علی منصوری؛ آزیتا فریدونی

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1388، ، صفحه 27-46

چکیده
  پیوسته در طول تاریخ پرسشِ کیستی و هویت افراد و ملت‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی بشر بوده و این امر در گذر جوامع به دوران مدرن پررنگ­تر و به‌صورت جدّی مطرح شده است. در ایران نیز در سال‌های اخیر موضوع هویت، ...  بیشتر
بررسی ارتباط بین نظام ارزشی نوجوانان و هویت ملی آنان
بررسی ارتباط بین نظام ارزشی نوجوانان و هویت ملی آنان

اسفندیار آزاد مرزآبادی

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1387، ، صفحه 113-132

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط میان نظام ارزشی نوجوانان و هویت ملی آنان است. بر این اساس، تعداد 984 نفر از نوجوانان دبیرستان‌های شهر تهران که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده بودند، مورد ...  بیشتر