نقوش قالی دستبافت ایرانی، عناصر و نمادهایی از هویت ملی
نقوش قالی دستبافت ایرانی، عناصر و نمادهایی از هویت ملی

محمد افروغ

دوره 12، شماره 48 ، دی 1390، ، صفحه 141-172

چکیده
  هنرهای سنتی ایران یکی از بسترهای شناخت هویت ایرانی است و قالی ایرانی که از آن به هنر ملی یاد می‌شود یکی از عناصر هویت ملی و شناسنامة فرهنگی و تمدنی کشورمان محسوب می‌شود که امروزه در جامعة جهانی جایگاه ...  بیشتر