سیاست‌گذاری‌های زبان خارجی و ارتباط آن با هویت ملی: نگرش معلمان زبان انگلیسی
سیاست‌گذاری‌های زبان خارجی و ارتباط آن با هویت ملی: نگرش معلمان زبان انگلیسی

محمدعلی شمس؛ سعیده شمسائی

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1392، ، صفحه 51-75

چکیده
  بخشی از هویت ملی ایرانیان از طریق تعامل میان سیاست‌های زبانی دولت و نگرش آحاد جامعه به زبان‌های خارجی شکل می‌گیرد. جایگاه اجتماعی معلمان زبان انگلیسی به آنان این امکان را می‌دهد که نتایج هویت‌شناختی ...  بیشتر