بررسی مقایسه‌ای نقش رسانه‌های جمعی و اجتماعی در احساس تعهد به هویت ملی نوجوانان (موردمطالعه؛ نوجوانان شهر اردبیل)
بررسی مقایسه‌ای نقش رسانه‌های جمعی و اجتماعی در احساس تعهد به هویت ملی نوجوانان (موردمطالعه؛ نوجوانان شهر اردبیل)

غلامعلی فرج زاده؛ علی جعفری؛ اصحاب حبیب زاده؛ محمد سلطانی فر

دوره 23، شماره 91 ، شهریور 1401، ، صفحه 105-124

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه‌ نقش رسانه‌های جمعی و اجتماعی در احساس تعهد به هویت ملی بود. روش تحقیق ازنظر دستیابی به هدف از نوع کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر
بررسی عوامل مؤثر بر چند لایه بودن هویت
بررسی عوامل مؤثر بر چند لایه بودن هویت

اکبر زارع شاه آبادی؛ فهیمه اصفهانیان؛ رحمت اله ترکان

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1393، ، صفحه 73-94

چکیده
  چند لایه بودن هویت یکی از مسائلی است که فرد بر اثر تضاد بین ارزش‌ها و هنجارهای خود و عرف جامعه به آن دچار می‌شود. بدین لحاظ پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر چند لایه بودن هویت را در بین دانشجویان مورد مطالعه قرار ...  بیشتر
ارزیابی عملکرد شبکه اشراق در تقویت هویت و همبستگی ملی
ارزیابی عملکرد شبکه اشراق در تقویت هویت و همبستگی ملی

حسین نوروزی

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1392، ، صفحه 173-192

چکیده
  امروزه کارکرد رسانه‌های جمعی مثل تلویزیون و تأثیر آن بر هویت و همبستگی ملی محل بحث است. شبکة اشراق از حدود یک دهه قبل در استان زنجان تأسیس و فعال شده است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی است که: ...  بیشتر
بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با هویت ملی جوانان نظامی (مطالعه موردی: شهرک شهید محلاتی تهران)
بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با هویت ملی جوانان نظامی (مطالعه موردی: شهرک شهید محلاتی تهران)

اسلام آقاپور

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1391، ، صفحه 143-162

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با هویت ملی نظامیان در یکی از مناطق نظامی است. این تحقیق با روش کمّی و تکنیک پیمایش و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق ...  بیشتر