میزان توجه به مؤلفه‌های هویت ملی در نامگذاری معابر اصلی شهر تهران
میزان توجه به مؤلفه‌های هویت ملی در نامگذاری معابر اصلی شهر تهران

حسین گودرزی؛ مهدی بختیاری

دوره 17، شماره 65 ، فروردین 1395، ، صفحه 53-70

چکیده
  هویت ملی ادراک یک ملت از چیستی و کیستی خود در مقابل ملت‌های دیگر است تا بدین وسیله خود را از دیگران باز شناسد و به داشته‌های خود احساس تعلق کند. تکوین و باز تولید هویت ملی در بستر زمان و مکان صورت می‌گیرد. ...  بیشتر
موقعیت زبان و ادبیات فارسی در ایران عصر صفویه و رابطة آن با زبان رسمی و ملی
موقعیت زبان و ادبیات فارسی در ایران عصر صفویه و رابطة آن با زبان رسمی و ملی

حسین گودرزی

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1390، ، صفحه 53-81

چکیده
  این مقاله ضمن توجه به کارکردهای اجتماعی زبان و تبیین وجود زبان‌های رسمی و ملی در دوره‌های پیش از مدرنیته، وضعیت زبان و ادبیات فارسی را در دورة صفویه بررسی می‌کند. این پویش از دو جهت دارای اهمیت است: نخست؛ ...  بیشتر
کارکرد هویت‌بخش مذهب شیعه در دورة صفویه
کارکرد هویت‌بخش مذهب شیعه در دورة صفویه

حسین گودرزی

دوره 9، شماره 36 ، دی 1387، ، صفحه 45-72

چکیده
  مذهب از عناصر کلیدی هویت ملی به حساب می‌آید و از دیرباز نقشی مهم در انسجام ملت‌ها برعهده داشته است. این نقش‌آفرینی در دوره‌های پیش از مدرنیته فراگیرتر و در کنار حکومت و نهاد سیاست رکن اساسی بوده است. ...  بیشتر
هویت ملی در شعر پژمان بختیاری
هویت ملی در شعر پژمان بختیاری

حسین گودرزی

دوره 5، شماره 20 ، دی 1383، ، صفحه 111-131

چکیده
  مقاله با تمرکز روی مفهوم هویت و ارایه‌ی تعریف و تبیین عناصر و ابعاد هویت ملی به‌عنوان یکی از اشکال هویت جمعی، نسبتِ تعلق خاطر و دلبستگی به مؤلفه‌های هویت ملی را به‌عنوان بازتاب فرایند جامعه‌پذیری ...  بیشتر
معرفی و نقد کتاب: عشایر مرکزی ایران
معرفی و نقد کتاب: عشایر مرکزی ایران

جواد صفی نژاد؛ حسین گودرزی

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1383، ، صفحه 221-238

چکیده
  عشایر به‌عنوان یک قشر اجتماعی در ایـران، از سابقه‌ای طـولانی و تأثیرگذار بر روند حیات جمعی مردم این دیار برخوردار بوده است. اگر بتوان با تفاوت قایل شدن میان عشایر و روستاییان، جمعیت کشور را به سه گروه ...  بیشتر