هویت‌سازی‌های جدید و مسئولیت‌پذیر در پرتو تمهید آموزش شهروندی دیجیتال به دانش‌آموزان
هویت‌سازی‌های جدید و مسئولیت‌پذیر در پرتو تمهید آموزش شهروندی دیجیتال به دانش‌آموزان

شقایق حیدری

دوره 24، شماره 95 ، مهر 1402، ، صفحه 29-58

چکیده
  در دنیای معاصر، کودکان و نوجوانان با بهره‌گیری از قدرت رسانه‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین به کشف، شناخت و یادگیری جهان پیرامون خود پرداخته و به شیوه‌های جدید رشد کرده و هویت خود را می‌سازند. با این ...  بیشتر
سنجش هویت جمعی ایرانیان؛ با تأکید بر مؤلفه دین‌داری
سنجش هویت جمعی ایرانیان؛ با تأکید بر مؤلفه دین‌داری

شقایق حیدری

دوره 18، شماره 70 ، تیر 1396، ، صفحه 3-23

چکیده
  هویت ملی از موضوعات محوری است و راه‌های ایجاد وفاق و همدلی، انسجام و همبستگی اجتماعی و استمرار در فرایندهای تعلق و هویت‌یابی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاری به شمار می‌رود. شناسایی مبانی هویت‌بخش ...  بیشتر
موسیقی، هویت ملی و سیاست مکانی بین جهان و منطقه
موسیقی، هویت ملی و سیاست مکانی بین جهان و منطقه

ایان بیدل؛ ونسا نایتز؛ مجتبی مقصودی؛ شقایق حیدری

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1389، ، صفحه 179-188

چکیده
  دگرگونی‌های گسترده در روند موسیقی‌شناسی در دو دهة آخر قرن بیستم، ضرورت تازه‌ای برای مطالعة موسیقی عامه و توده‌ای به‌وجود آورده است. به‌طورکلی، غلبة دیدگاه نسبی‌گرا و منعطف بر الگوی جهانی و سنتی، ...  بیشتر