تحلیلی بر تأثیرات حضور گردشگران بر فرهنگ جامعه با استفاده از رویکرد فازی: مطالعه شهر یزد
تحلیلی بر تأثیرات حضور گردشگران بر فرهنگ جامعه با استفاده از رویکرد فازی: مطالعه شهر یزد

سیدحبیب اله میرغفوری؛ فاطمه عزیزی؛ فائزه اسدیان اردکانی

دوره 17، شماره 67 ، مهر 1395، ، صفحه 21-34

چکیده
  امروزه صنعت گردشگری یکی از بخش‌های مهم در اقتصاد جهانی به شمار می‌رود. توسعه‌ی گردشگری به‌عنوان یک پدیده‌ی فرهنگی، گسترش‌دهنده‌ی فرصت‌های تبادل فرهنگی بین گردشگر و جامعه‌ی میزبان است. گردشگری ...  بیشتر