سنجش رابطه هوش هیجانی با ابعاد هویت
سنجش رابطه هوش هیجانی با ابعاد هویت

مریم قربانی؛ حمید کاظمی؛ هاجر مساح؛ سیدمیثم دیباجی

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1392، ، صفحه 161-176

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط بین ابعاد چهارگانة هویت و مؤلفه‌های چهارگانة هوش هیجانی در سنین نوجوانی است. به این منظور، 114 نفر) 65 دختر و 49 پسر) از نوجوانان مقطع راهنمایی و دبیرستان با دامنة سنی 15 تا 18 ...  بیشتر