تحریف هویت ایرانی خوزستان
تحریف هویت ایرانی خوزستان

اصغر جعفری ولدانی

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1390، ، صفحه 3-23

چکیده
  خوزستان از آغاز تاریخ همواره بخشی از سرزمین ایران بوده است. متون تاریخی و جغرافیایی از کهن‌ترین ایام تاکنون تأییدی بر این مسئله است. علاوه بر آن، خوزستان خاستگاه تمدن و فرهنگ ایران‌زمین است. از اواسط ...  بیشتر
هویت ایرانی خوزستان در گسترة تاریخ
هویت ایرانی خوزستان در گسترة تاریخ

اصغر جعفری ولدانی

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1387، ، صفحه 73-97

چکیده
  برخی از نویسندگان کشورهای عربی با انتشار نقشه، مقاله و کتاب، نام خوزستان و شهرهای این استان ایران را به عربی تغییر داده، مدعی هستند که خوزستان سرزمینی عربی است. برخی از رهبران کشورهای عربی نیز از این ...  بیشتر